• 36A Postępu st.

  05-552 Magdalenka, Poland

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

 • slidebg1
  Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
 • slidebg1
  INPEX 2016
 • slidebg1
  Brussels Innova

Projects within EU Structural Funds

“BIOFOOD - innovative, functional products of animal origin" co-financed by the European Union within the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme

Head of the project: Professor Jarosław Olav Horbańczuk

Period of realization: 2010-2014

www.biozywnosc.edu.pl

 

"The development of ICT infrastructure to support research and exchange of knowledge in the fields of genomics, biotechnology and quality of products of animal origin" co-financed by the European Union within the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme

Head of the project:
Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
e-mail: m.lukaszewicz@ighz.pl
tel. +48 22 736-71-25

Period of realisation: 2011-2015

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Okres realizacji projektu: 12.03.2010 - 31.03.2015
Wartość projektu: 6 846 753,00 zł

Instytut jest wykonawcą projektu „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich jednostek badawczych poprzez utworzenie infrastruktury informatycznej nauki o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych i kompleksowych badań oraz udostępnianie i wykorzystanie ich wyników z zakresu: genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozwoli to na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, udziału Beneficjenta w interdyscyplinarnych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz zapewnienie łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Projekt polegać będzie na rozbudowie i modernizacji sieci teleinformatycznej i infrastruktury analityczno – obliczeniowej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu wraz ze stworzeniem dostępu do baz danych i platformy wymiany wiedzy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie bazy infrastrukturalnej sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, która następnie będzie podstawą do wzmocnienia współpracy z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi w ramach wspólnych projektów badawczych, w tym tworzenia baz danych i ich statystycznego opracowywania. Istotną częścią planowanej inwestycji jest upowszechnienie zasobów naukowych oraz umożliwienie dostępu do wyników prac badawczych poprzez wdrożoną platformę wymiany wiedzy. Realizacja Projektu będzie obejmować realizację 6 zadań infrastrukturalnych:

 1. Utworzenie infrastruktury obliczeniowej do przetwarzania i analizowania danych zawartych w bazach danych utrzymywanych w ramach innych zadań inwestycyjnych
 2. Utworzenie baz danych z zakresu genomiki funkcjonalnej (transkryptoniki, proteomiki, metabolomiki) zwierząt gospodarskich
 3. Utworzenie i wdrożenie bazy danych n/t genów kandydujących na markery cech: produkcyjnych, odporności na choroby, płodności, behawioralnych i jakości surowca podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich
 4. Wdrożenie nowoczesnych technik gromadzenia i przekazywania informacji posiadanych przez IGHZ PAN, dotyczących zasobów genetycznych i wyników oceny użytkowości koni
 5. Utworzenie bazy danych z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt  hodowlanych i laboratoryjnych
 6. Udostępnienie zainteresowanym jednostkom bazy danych związanej z wartością odżywczą i prozdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontakt:

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
e-mail: m.lukaszewicz@ighz.pl
tel. +48 22 736-71-25

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013