• 36A Postępu st.

  05-552 Magdalenka, Poland

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

 • slidebg1
  Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
 • slidebg1
  INPEX 2016
 • slidebg1
  Brussels Innova

Competitions for a scientific position and stipends

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2023 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektoraInstytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienia lub weterynaria oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej realizowanej w IGiBZ PAN;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie prezentacji multimedialnej, umożliwiającej jej prezentację w czasie maksymalnie 20 minut, złożoną na nośniku elektronicznym);
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
         a) dorobku naukowym

      - lista 10 najważniejszych w ocenie Autora publikacji z ostatnich 10 lat,   

        ze wskazaniem wskaźnika ich cytowań, krótkim, 2-3 zdaniowym   

        opisem co wybrana publikacja wnosi do rozwoju danej dyscypliny  

        naukowej,

     - lista projektów naukowych (grantów) z ostatnich 10 lat, w których  

        kandydat pełnił rolę kierownika, ze wskazaniem czasu realizacji (od-do)

        oraz wartości projektu;

                - dane bibliometryczne: współczynnik Hirscha, całkowita liczba  

                  publikacji, sumaryczna liczna cytowań bez autocytowań, oraz liczba

                  prac cytowanych co najmniej 50 razy,  

       b) zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i   

           pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych  

           pracowników i osiągnięciach zawodowych;

     c)   posiadanych tytułach lub stopniach naukowych

złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

 1. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 2. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN dostępne są na stronie internetowej:

http://www.igbzpan.pl

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 8 marca 2023 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa

w dniu 7 kwietnia 2023 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl

2.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5.       Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2023 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

6.       W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.       Posiada Pani/Pan:

•        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

•        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Jastrzębiec, 26.01.2023

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the position of Assistant

in thein the following areas: Biotechnology / Biomedicine / Animal Welfare and Behaviour / Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies / animal welfare and behaviour / molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

As an Assistant Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. A review and compilation of the literature on issues related to current work and experiments in the laboratory;
 2. Preparation of scientific publications and presentations at national and international conferences;
 3. Planning and performing laboratory analyses;
 4. Supervision of the technical efficiency of laboratory equipment

 

Requirements:

 1. Master's degree or equivalent in: agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences.
 2. A minimum of 3 months of proven experience in laboratory work.
 3. Scientific achievements are desirable, e.g. in the form of conference abstracts or original scientific papers.
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

 

 

Desired Qualifications:

1. Organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep).
 4. Modern laboratory equipment.
 5. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. Letter of application,
 2. Scientific biography,
 3. A copy of a master’s degree diploma,
 4. List of publications, conference reports,
 5. Cover letter,
 6. Personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Jan. 26th, 2023

Deadline for application: Mar. 1st, 2023

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

----------------------------------------------------

Jastrzębiec, 26.01.2023 r.

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Biotechnology / Biomedicine / Animal Welfare and Behaviour / Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies / animal welfare and behaviour / molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected area with demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
   
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Jan. 26th, 2023

Deadline for application: Mar. 1st, 2023

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

----------------------------------------------------

Jastrzębiec, 26.01.2023

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Biotechnology / Biomedicine / Animal Welfare and Behaviour / Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies / animal welfare and behaviour / molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

 

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

 

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Jan. 26th, 2023

Deadline for application: Mar. 1st, 2023

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

Jastrzębiec, 25.11.2022 r.

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Epigenetic Reprograming and All-trans-Retinoic Acid in Therapy of Myelodysplastic Syndromes” no. 2021/41/B/NZ5/04397

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".   

 

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).

2. Fluency in spoken and written English.

3. Experience in laboratory work, including the basics of molecular biology.

4. Experience in working on cell lines will be an additional advantage.

5. Willingness to work with animals (mouse).

6. Knowledge of Microsoft Office and the use of statistical programs.

7. Independence, reliability, high motivation in the implementation of research tasks and the ability to work in a team.

8. Mobility (the workplace is located in Jastrzębiec - 25 km from Warsaw).

We can offer:

1. Doctoral scholarship in accordance with the regulations of the National Science Center

2. Modern laboratory infrastructure

3. Friendly work atmosphere

Description of tasks:

Myelodysplastic syndromes (MDS) are a variety of clonal stem cell disorders characterized by bone marrow failure and an increased risk of transformation into acute myeloid leukemia (AML). We recently discovered that combination therapy with all-trans-retinoic acid (ATRA) and an antidepressant (TCP, tranylcypromine) under laboratory conditions has a strong anti-leukemic effect. Both of these drugs are used for other medical conditions.

Using new genomic technologies, we plan to better understand the mechanism of action of ATRA/TCP, which will allow them to be used in the low-cost and non-cytotoxic treatment of patients with MDS and AML who desperately need more effective and safer therapies.           
The doctoral student will carry out a doctoral project under the supervision of prof. Artur Zelent and dr Łukasz Szymański as part of the NCN OPUS21 project.

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Deadline for submitting offers: 23.12.2022

The application should contain:

 1. CV with particular emphasis on previous scientific achievements,
 2. Cover letter,
 3. Diploma of obtaining a master's degree (certified copy) with a diploma supplement,
 4. Contact address (email) of the person who can present the candidate's recommendation letter (supervisor / current employer),
 5. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1  
 6. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://tinyurl.com/PersDataIGABPAS  

7. Selected Candidates who meet the formal and project requirements will be invited for an interview. Interview information will be sent to invited candidates by e-mail.

8. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Documents should be submitted in electronic form (pdf) to the addresses a.zelent@igbzpan.pland l.szymanski@igbzpan.pl in the subject of the e-mail, please write ,,Name Surnameof Canditate - OPUS21-A.Zelent”.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

Link to the call on the NCN website:https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192734

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

-

-

-

Jastrzębiec, 16.08.2022 r.

Call for a Post-doctoral position

funded by the National Science Center as part of the project „Epigenetic Reprograming and All-trans-Retinoic Acid in Therapy of Myelodysplastic Syndromes” no. 2021/41/B/NZ5/04397

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          

 

Detailed requirements for candidates for the post-doc position:

1. Doctoral degree in biological, biotechnological or related sciences.

2. Scientific achievements including original scientific works.

3. Experience in managing or participating in the implementation of research projects financed from external sources and supervising students or doctoral students.

4. Experience in laboratory work, including working with cell lines, cytometric analyzes, western blots, basics of molecular biology, the ability to culture leukemia lines and conducting experiments in research on epigenetics will be an asset.

5. Fluency in spoken and written English.

6. Knowledge of Microsoft Office and the use of statistical programs.

7. Independence, reliability, high motivation in the implementation of research tasks, teamwork skills

8. Mobility (the workplace is located in Jastrzębiec - 25 km from Warsaw).

 

We can offer:

1. Full-time employment.

2. Remuneration in accordance with the regulations of the National Science Center.

3. Modern laboratory infrastructure.

4. Friendly work atmosphere

 

Description of tasks:

Myelodysplastic syndromes (MDS) are a variety of clonal stem cell disorders characterized by bone marrow failure and an increased risk of transformation into acute myeloid leukemia (AML). We recently discovered that combination therapy with all-trans-retinoic acid (ATRA) and an antidepressant (TCP, tranylcypromine) under laboratory conditions has a strong anti-leukemic effect. Both of these drugs are used for other medical conditions.

Using new genomic technologies, we plan to better understand the mechanism of action of ATRA/TCP, which will allow them to be used in the low-cost and non-cytotoxic treatment of patients with MDS and AML who desperately need more effective and safer therapies.           

 

The post-doc will perform the planned tasks under the supervision of prof. Artur Zelent and Dr. Łukasz Szymański as part of the OPUS21 project.

 

The scope of work as a post-doc:

- planning and carrying out research related to the project, e.g. gene expression analysis, cell line experiments

- care for the doctoral student

- substantive involvement in the work performed

-preparation of partial reports and the final report

- statistical analysis of the obtained results

- preparation of data for the procurement of reagents, materials and small equipment for public tenders

- following the scientific literature related to the subject of the project

- preparation of publications

 

Conditions of employment:

Contract duration36 miesięcy

Date of commencement of work: 05.09.2022

Deadline for submitting offers: 31.08.2022

Gross salary: approx. 8 300 gross PLN/month

 

The application should contain:

1. CV containing information about previous research and scientific achievements to date (employment, publications, awards, research internships, organizational and didactic activities, participation in training and conferences).

2. Cover letter.

3. Diploma of obtaining the title of doctor (certified photocopy); obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project (not including periods of maternity/parental /paternity and parental leave).

4. Contact details (e-mail address) to the previous supervisor and/or doctoral dissertation supervisor.

5. Please add the following clause: "I consent to the processing of personal data contained in this document for the implementation of the recruitment process in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR)."

 

According to the regulations of the National Science Center, during the period of receiving remuneration, selected candidates cannot receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under the NCN calls nor remuneration from another employer under an employment contract, including from an employer based outside the territory of the Republic of Poland.

 

Documents should be submitted in electronic form (pdf) to the address kancelaria@igbzpan.pl in the subject of the e-mail, please write ,,Name Surname - OPUS21-A.Zelent”.

 

We reserve the right to contact only selected candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the announcement.

Jastrzębiec, 27.06.2022

Call for a POST-DOC position funded by the Horizon2020 BovReg - Identification of functionally active genomic features relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: Postdoctoral Fellow (20 months)

Requirements for the candidate:

 1. Ph. D degree or equivalent in medical, biotechnology, biology or related discipline.
 2. High motivation for scientific work.
 3. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of gene editing and in vitro cell culture.
 4. Ability to use the following techniques: cell culture (cell line), CRISPR-mediated gene editing, PCR and qPCR
 5. Experience or knowledge with CRISPR-technique is advantageous.
 6. Publications in international journals
 7. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 8. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 9. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

 

Research topic:

It is well established that epigenetic modifications are implicated in the regulation of gene expression. However, the associations between these modifications and complex phenotypes are poorly understood. The EU-funded BovReg project is interested to understand how epigenetic variation in cattle translates into commercially important phenotypes. The project brings together researchers from different parts of the world to generate functional genomics data related to robustness, health and biological efficiency in cattle. Prediction tools will provide the opportunity to select cattle populations, maintain animal welfare and support precision breeding for efficient cattle production. Using several molecular approaches, WP6 (led by dr. Hiroaki Taniguchi) has the objective to functionally validate key candidate regulatory sequences and variants associated with disease resistance, biological efficiency and robustness, identified in other work packages.

 

Description of tasks:

Task 1: Selected candidate regulatory regions (promoters, enhancers, silencers, etc.) and genetic variants (identified in other work packages) will be functionally characterized in different bovine cell lines using CRISPR/Cas9 and other molecular techniques. After generation of the desired mutations/deletions, functional assays (qPCR and cell growth assay) will be performed.

 

Task 2: To measure interaction of two DNA regions in a high throughput manner, Hi-C-seq experiment was already performed for several cell lines by other work package. In our package, many of these interactions will be validated using 3C assay (PCR-based analysis).

 

Responsibilities and benefits in the project:

1.Responsibilities) Selected person will work on the above mentioned tasks. Once the tasks are finished he or she will prepare draft for publications. Additionally, the selected person will participate in international conference(s) and H2020 project meetings.

 

2.International Research Benefit) Selected person is provided state-of art laboratory and access to common facilities. The selected person will perform some experiments at INRAe (Jouy-en-Josas, France) with partner’s laboratory in WP6.

 

3.Career Benefit) Additionally, the candidate can apply for a team leader position after two years period to be a PI of the team lab.

 

Conditions of employment:

Contract duration: 20 months

salary amount: approx.12000 PLN/month

Deadline for application: July 27th, 2022

Planned date of commencement of work in the project: August 1st, 2022

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the Ph. D. degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan) (template available here: https://tiny.pl/9g7h4).

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: h.taniguchi@igbzpan.pl (PI’s email)
 2. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 3. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project: Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@igbzpan.pl).

The candidate will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences

   

Jastrzębiec, 21.06.2022

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Biotechnology / Biomedicine / Animal Welfare and Behaviour / Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies / animal welfare and behaviour / molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

 

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

 

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: June 21th, 2022

Deadline for application: Nov. 30th, 2022

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

----------------------------------------------------------------------

Jastrzębiec, 21.06.2022

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Biotechnology / Biomedicine / Animal Welfare and Behaviour / Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies / animal welfare and behaviour / molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected area with demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
   
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: June 21th, 2022

Deadline for application: Nov. 30th, 2022

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

Jastrzębiec, 19.05.2022

 

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Analysis of the molecular mechanism of phosphorylated α-synuclein and ubiquitinated protein accumulation caused by dopaminergic neuron-specific NFE2L1 gene knockout”
no 2020/39/O/NZ5/02467

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD candidate

Requirements for the candidate:

 1. MSc degree or equivalent in molecular biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of gene editing and in vitro cultures.
 4. Ability to use the following techniques: Western blot, PCR and immunofluorescence staining of proteins in the cell (confocal cell imaging).
 5. Knowledge and experience in mouse mating, breeding, genotyping and maintaining of mice is welcome.
 6. Publications in international journals (for example as coauthor) are advantageous.
 7. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 8. Having the right to stay/study/work in the EU is welcome

 

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic:

Parkinson’s disease is the second most common neurodegenerative disorder, affecting roughly 6,1 million people worldwide and one of the leading causes of disability. Symptoms include slowness of movement, tremor, and rigidity as well as depression and cognitive decline. While treatment options exist, they lose effectiveness over time and produce a plethora of side effects

NFE2L1 gene encodes a factor responsible for a variety of cellular functions among others the clearance of badly formed and unnecessary proteins. However, we lack direct evidence of the NFE2L1 gene’s involvement in the development of Parkinson’s disease. 

In this project, we wish to explore this possible involvement and investigate the responsible mechanism. We will deactivate the gene specifically in the dopamine secreting neurons and we will observe the effects on mice behavior. The appearance of Parkinson-related symptoms will confirm that NFE2L1’s dysfunction could be the cause of Parkinson’s disease.

We will also perform these types of analyses on an in vitro model of neuronal development. Cells will be specially treated to cause their differentiation into neurons. The cells in which we have deactivated NFE2L1 will be compared to intact cells in the number of produced neurons, their growth, and other parameters.

 

 

 

 

 

Description of tasks:

Task 1: Generating an NFE2L1 dopaminergic neuron-specific knock-out mice

Task 2: General observation of mice behaviour and health indicators. Testing for Parkinson’s disease-like phenotype – motor symptoms, Testing for Parkinson’s disease-like phenotype – nonmotor symptoms

Task 3: Histopathological examination and immunostainig (ubiqutinated protein and alpha synuclein)

Task 4: Performing dopaminergic neuron Cell Isolation and RNAseq

Task 5: Knock-out/down of NFE2L1 with CRISPR/Cas9/siRNA in P19 cells and neuronal differentiation assay as well as transcription network analysis

 

Responsibilities in the project:

Selected person will work on the above mentioned tasks under supervision of the PI and post-docs. The project contains international cooperative aspect. Once the tasks are finished he or she will prepare draft for publications. Additionally, before publishing the tasks, the selected Ph. D. student will participate in international conference(s).

 

Type of the NCN call: PRELUDIUM BIS 2

Deadline for submitting offers: August 12, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: August 22, 2022

 

Scholarship conditions:

Contract duration: 48 months

Gross salary: 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2022

For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Dr hab. Hiroaki Taniguchi, h.taniguchi@igbzpan.pl

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1  
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: h.taniguchi@igbzpan.pl   (Dr hab. Hiroaki Taniguchi; PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application PRELUDIUM BIS HIRTAN PhD - Name and Surname of the candidate) by August 12, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          

 

Jastrzębiec, 19.05.2021

Call for a Post-doctoral position

funded by the National Science Center as part of the project „The importance of social relationships and social bonds for animals’ behavioural expression, health and fitness -

pigs as a model to explore underlying physiological mechanisms” no 2020/39/B/NZ8/02508

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: Post-doctoral researcher

Requirements for the candidate:

 1. PhD degree or equivalent in animal science, ecology, biology, veterinary or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Fluency in English speech and writing. 
 4. Experience in conducting scientific research and a proven record of scientific publications in peer-reviewed journals.
 5. Strong interest in animal behaviour. Experience with pigs is a pre. 
 6. Knowledge and skills in the use of laboratory techniques is welcome.
 7. Flexibility and willingness to work in and travel to different countries (Poland, UK).
 8. General competences - good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, precision and conscientiousness.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Social relationships in pigs and the importance of social relationships on health and fitness.

 

Description of tasks:

The post-doctoral researcher will work in a highly multidisciplinary environment. The project will focus mainly on social behaviour of pigs, which can be approached from an evolutionary perspective as well as for its relevance to animal welfare. The tasks include data collection on research pigs in Edinburgh, UK (several months) and in Poland, collection of samples, laboratory analyses, and writing of scientific publications. The candidate will have the opportunity to work on grant proposals for securing future funding.

 

Responsibilities in the project:

- behavioural observations and tests on pigs 

- collection and analysis of samples in the lab (using standard kits)

- data analyses

- writing of scientific publications

- participation in scientific conferences

 

We can offer:

1. Full-time employment

2. Remuneration in accordance with the regulations of the National Science Center

3. Modern laboratory infrastructure

4. Friendly work atmosphere

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: August 5, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 5, 2022

 

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Gross salary: approx. 8 300 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: negotiable but preferablyOctober 1, 2022

 

Contact: For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Irene Camerlink, PhD, i.camerlink@igbzpan.pl

 

The application should contain:

1. CV containing information about previous research and scientific achievements to date (employment, publications, awards, research internships, organizational and didactic activities, participation in training and conferences).

2. Cover letter.

3. Diploma of obtaining the title of doctor (certified photocopy); obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project (not including periods of maternity/parental /paternity and parental leave).

4. Contact details (e-mail address) to the previous supervisor and/or doctoral dissertation supervisor.

5. Please add the following clause: "I consent to the processing of personal data contained in this document for the implementation of the recruitment process in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR)."

NB. According to the regulations of the National Science Center, during the period of receiving remuneration, selected candidates cannot receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under the NCN calls nor remuneration from another employer under an employment contract, including from an employer based outside the territory of the Republic of Poland.

 

Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl  (Dr Irene Camerlink; PI’s e-mail) and kancelaria@igbzpan.pl(Message Subject: Application OPUS 20 Postdoc - Name and Surname of the candidate) by August 5, 2022.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          
 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

--------------------------------------------------------------------------

Jastrzębiec, 19.05.2021

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Adaptive significance of social touch in group-living mammals” no 2021/43/O/NZ8/00711

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD candidate

Requirements for the candidate:

 1. MSc degree or equivalent in animal science, ecology, biology, veterinary or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Fluency in English speech and writing. 
 4. Strong interest in animal behaviour. Experience with pigs is a pre. 
 5. Knowledge and skills in the use of laboratory techniques is welcome.
 6. Flexibility and willingness to work in and travel to different countries (Poland, UK).
 7. Having the right to stay/study/work in the EU is welcome
 8. General competences - good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, precision and conscientiousness.

 

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Social relationships in pigs and the importance of social relationships on health and fitness.

 

Description of tasks:

The PhD candidate will be assigned to the Doctoral school of the institute, which has compulsory PhD level courses related to the PhD programme. The candidate will study and work in a highly multidisciplinary and international environment. The project will focus on social behaviour of pigs. The tasks include data collection on research pigs in Edinburgh, UK (6 months) and in Jastrzebiec (near Warsaw) in Poland, collection of samples, data analysis, and writing of scientific publications.

 

Responsibilities in the project:

- behavioural observations and tests on pigs 

- data analyses

- writing of scientific publications

- participation in scientific conferences

- attending compulsory PhD courses offered by the doctoral school

 

Type of the NCN call: PRELUDIUM BIS 3

Deadline for submitting offers: July 4, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: July 30, 2022

 

Contract conditions:

Contract duration: 48 months

Gross salary: 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2022

 

Contact: For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Irene Camerlink, PhD, i.camerlink@igbzpan.pl

 

Information on the application process:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (approx. 1 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons (e.g., supervisor) who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1  
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl  (Dr Irene Camerlink; PI’s e-mail) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application PRELUDIUM BIS IRECAM PhD - Name and Surname of the candidate) by July 4, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala95_2020-zal1.pdf" \l "page=43 .

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          
 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

Jastrzębiec, 12.05.2022

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Biotechnology

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiBZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Biotechnology, Molecular Biology, Animal Science, Food and Nutrition Technology, Agriculture, Zootechnics, Veterinary or related discipline.
 2. Experience in carrying out research in acquired research projects under the national and / or foreign competition procedure,
 3. Broad knowledge of selected areawith demonstrable experience in laboratory techniques
 4. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 5. Fluent written and spoken English.
 6. Completed research internship in a national or foreign unit,
 7. Work under pressure and meet deadlines.
 8. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

 

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 12th, 2022

Deadline for application: May 26th, 2022

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by May 27th, 2022

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

Jastrzębiec, 04.05.2022

 

Call for two Doctoral Scholarships

funded by the National Science Center as part of the project „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders” no. 2020/39/B/NZ4/02105

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. Prior experience in a research laboratory. Knowledge and experience in histological techniques and/or testing mice behavior would be highly desirable.
 3. Strong interests for the field of Developmental Biology and/or Neuroscience
 4. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 5. High motivation for scientific work. Precision, conscientiousness, and good manual skills.
 6. General skills - very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, devotion to science.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

Discipline: animal science and fisheries

Research topic:  Placental regulation of fetal brain development in mouse models of neurodevelopmental disorders

Description of tasks:

The students’ projects will be focused mainly on investigating the role of the placenta in the regulation of fetal brain development and programming of postnatal behavior in mouse models of neurodevelopment disorders. The students will conduct experiments on live animals (mice).

Responsibilities in the project:

- accomplish the assigned research tasks

- collect data with meticulous and genuine care

- report and discuss the results with the project’s PI

- draft research reports

- prepare manuscript drafts

- participate in scientific conference

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: August 5, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: August 12, 2022

Conditions of employment:

Contract duration: 30-36 months

Scholarship amount: approx. 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: by October 1st, 2022

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://tinyurl.com/PersDataIGABPAS
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: s.sampino@igbzpan.pl  (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 SILSAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

-----------

-

-

Jastrzebiec, 15.11.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the position of Assistant

in theDepartment of Biotechnology and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology, food chemistry or a related discipline.

 

As an Assistant Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. A review and compilation of the literature on issues related to nutrigenomics and nutrigenetics;
 2. Preparation of scientific publications and presentations at national and international conferences;
 3. Making spectrophotometric analysis, immunoassays, enzymatic and using mass spectroscopy;
 4. Supervision of the technical efficiency of laboratory equipment

 

Requirements:

 1. Master's degree or equivalent in: biotechnology, chemistry or a related discipline.
 2. A minimum of 3 months of proven experience in laboratory work.
 3. Scientific achievements are desirable, e.g. in the form of conference abstracts or original scientific papers.
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Desired Qualifications:

1. Organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

 

 

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 4. Modern laboratory equipment.
 5. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. Letter of application,
 2. Scientific biography,
 3. A copy of a master’s degree diploma,
 4. List of publications, conference reports,
 5. Cover letter,
 6. Personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: November 15th, 2021

Deadline for application: November 26th, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by November 30th, 2021

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

 

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „The importance of social relationships and social bonds for animals’ behavioural expression, health and fitness -pigs as a model to explore underlying physiological

mechanisms” no 2020/39/B/NZ8/02508

 

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in animal sciences, biotechnology or biology (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation to conduct scientific work.
 3. Experience in working with (farm) animals, in particularly pigs, is welcome but not required.
 4. Academic skills and experience with using techniques in the field of animal sciences, biotechnology or biology.
 5. Knowledge of the English language at the B2 level. Documentation as a proof is a pre but not compulsory to be selected.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: The importance of social relationships for pigs’ behavioural expression, health and fitness

 

Description of tasks:

The project involves collecting data, mainly through behavioural observations, of farm pigs; statistically analysing the data; and preparing manuscripts for publication. The data collection largely takes place in Edinburgh, UK, in collaboration with a team of researchers at Scotland’s Rural College (SRUC). The final part of the project takes place in Poland and involves behavioural observations on pigs. As part of the doctoral programme, there are several compulsory PhD training courses to enhance the candidate’s scientific skills. 

 

Responsibilities in the project:

The candidate will be responsible for the collection and organization of data, and for analysing and communicating the results of the project to the wider scientific community (through scientific publications and conference presentations). 

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

 

 

 

 

Conditions of employment:

Contract duration: 48 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 IRECAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

 

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets.” no 2020/39/B/NZ5/02469

 

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in animal science, biotechnology, molecular biology (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Scientific experience in the field of animal science, biotechnology, molecular biology is welcome.
 4. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of molecular biology techniques, statistical methods.
 5. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets

 

Description of tasks:

Collection, portioning and conservation of biological samples, performing biochemical iron analyzes (measurement of iron parameters in the blood plasma, iron content in tissue), RNA isolation, preparation of extracts from tissues, performing molecular analyzes (Real Time PCR, Western blot, immunofluorescence analyzes) first - under supervision, next - autonomously , preliminary data analysis, preparing manuscript drafts.

 

Responsibilities in the project:

We have in mind that the student is a "fresh" member of a team who has yet to acquire knowledge related to iron metabolism but also to molecular techniques. Therefore he/she is expected to have basic experience in the use of molecular biology techniques, statistical methods, teamwork skills, good communication skills in written and oral English.

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

 

 

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Scholarship amount: 4500 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: r.starzynski@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 RAFSTA PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

 

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders” no 2020/39/B/NZ4/02105

 

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Strong interests in the field of Developmental Biology and/or Neuroscience is welcome
 4. Knowledge, skills with the use of histological techniques is welcome
 5. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, devotion to science.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders

 

Description of tasks:

The Ph.D student will work in a highly multidisciplinary environment. The student's project will be focused mainly on the construction of mouse inter-strain chimeras, and on their use to investigate how the placenta may affect fetal brain development and postnatal behavior.

The student will conduct experiments on live animals (mice).

 

Responsibilities in the project:

- construction of mouse inter-strain chimeras 

- preparation of histological sections from fetuses and placentas

- observation of confocal images

- data analyses

- preparation of manuscript drafts

- participation in scientific conference

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

 

 

 

 

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: s.sampino@igbzpan.pl  (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 SILSAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Jastrzębiec, 1 lipca 2021

 

Konkurs na Stypendium Doktoranckie

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu pt. „Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi” nr. 2020/39/O/NZ9/02519

kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką

 

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku magister biotechnologii, biologii, zootechniki lub nauk pokrewnych (lub uzyskanie takiego tytułu do 30 września).
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Mile widziane doświadczenie naukowe z zakresu biotechnologii zwierząt.
 4. Wiedza, umiejętności z wykorzystaniem metod laboratoryjnych: izolacja RNA i DNA z materiału biologicznego, reakcja PCR, qPCR, testy ELISA, analizy mikrobiologiczne
 5. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 6. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 7. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

 

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Temat badawczy: Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi

 

Opis zadań:

Projekt dotyczy wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i –dodatnimi jednej/dwóch ćwiartek wymienia na poziom ekspresji genów, stopień metylacji wybranych genów i transkryptom ncRNA w tkance wydzielniczej i komórkach somatycznych w mleku w niezakażonej, sąsiadującej ćwiartce wymienia. Zakładamy, że patofizjologiczne procesy zachodzące w zakażonych tkankach wpływają na procesy fizjologiczne w niezakażonej ćwiartce wymienia (regulacja transkrypcji czy translacji) poprzez zjawiska epigenetyczne. Analiza poziomu metylacji wybranych genów oraz profil ekspresji niekodujących RNA (ncRNA) pozwoli zidentyfikować wpływ zakażeń bakteryjnych na regulacje epigenetyczne i zmiany w ekspresji genów układu immunologicznego (mRNA i białko). Materiał do badań będzie stanowić tkanka wydzielnicza wymienia otrzymane z osobnych ćwiartek wymienia – niezakażonych i zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi i ujemnymi. Grupę kontrolną będą stanowić próby pobrane z ćwiartek całych zdrowych wymion. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

 

Zakres obowiązków w projekcie:

- izolacja  DNA i RNA z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz qPCR

- Konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

- analizy mikrobiologiczne

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowanie publikacji

- przygotowanie rozprawy doktorskiej

 

Typ konkursuNCN: PRELUDIUM BIS 2

Termin składania ofert: 10 września 2021

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 24 września 2021

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

Kwota stypendium: 5000 zł/miesiąc (z możliwością zwiększenia do 6000 PLN/miesiąc po pozytywnej ocenie śródokresowej)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych/badawczych (maksymalnie 1 strona A4)
  2. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra.
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
  5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska
 3. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 4. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: e.bagnicka@igbzpan.pl oraz kancelaria@igbzpan.pl (temat wiadomości: Zgłoszenie Doktorant PRELUDIUM BIS 2 EMIBAG – Imię Nazwisko kandydata) do dnia 10 września 2021.
 5. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 6. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

 

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 marca 2019 r oraz z pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

 

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „The functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals.” no 2020/37/B/NZ2/03525

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, bioinformatics, biostatistics, animal science, chemistry, or veterinary studies(or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Scientific experience in the field of biology, bioinformatics, biostatistics, animal science, chemistry, veterinary studies is welcome
 4. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 5. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 6. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: the functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals

 

Description of tasks:

Resveratrol, curcumin, and related antioxidant phytochemicals with phenolic groups have preventive and therapeutic effects with respect to cancer. These effects can be studied using the ultra-modern tools of transcriptomics, as the phytochemicals induce global alterations in gene expression profiles. In particular, resveratrol and curcumin can induce transcription of genes related to cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells cultured in vitro. Dr. Huminiecki the principal investigator (PI) on the project will start with a computational re-analysis of public transcriptomics datasets available for curcumin, resveratrol, and similar phytochemicals. Next, the PI and the PhD student will together conduct experiments to generate new transcriptomics datasets, from either normal or cancer cells treated with the phytochemicals. Our experiments and datasets will focus on dose escalation, time-courses, splicing, and alternative transcriptional start sites, as well as non-coding RNAs, which is a novel approach. We will also compare responses in p53 wild type versus p53-mutated cell lines to differentiate between different mechanisms of apoptosis. The studentship is funded by a grant from the prestigious Polish National Science Center —NCN, which guarantees a safe project, good education, and enjoyable working environment. (Moreover, the PhD position will be advertised and filled according to all professional rules, the standards of professional conduct, and legal regulations of the hosting Institute and NCN.)

 

 

Responsibilities in the project:

The PhD student will work and study in the area of functional genomics. In particular, the student will conduct experimental tasks associated with in vitro cell culture and transcriptomics. These will include routine tissue culture, the isolation of RNA, the set up of qPCR, as well as microarray and RNA-seq screens. The student will communicate with commercial providers of cells, reagents, and NGS services. The student will also undertake postgraduate coursework in statistics and bioinformatics, and go through routine safety introductions and PhD courses at the Institute. The student will acquire a set of skills that is transferable and highly sought after internationally: guaranteeing good career prospects after the completion of the course, either in academia or in industry.

 

Type of the NCN call: OPUS 19

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

 

Conditions of employment:

Contract duration: 48 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: l.huminiecki@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 19 LUKHUM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

 

 

 

 

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jastrzębiec, 1 lipca 2021

 

Konkurs na Stypendium Doktoranckie

finansowane w ramach projektu pt. mEATquality - Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat.” nr H2020-FNR-2020-2

Koordynatorem projektu jest Stichting Wageningen Research (Holandia), a uczestnikami projektu jest 16 naukowych i przemysłowych partnerów międzynarodowych (2021-2025).

 

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku nauk o zwierzętach, zootechnika, weterynaria lub pokrewne(lub uzyskanie takiego tytułu do 30 września).
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Mile widziane doświadczenie naukowe z zakresu zagadnień związanych z hodowlą i chowem drobiu mięsnego oraz umiejętność praktycznego obchodzenia się z ptakami
 4. Wiedza, umiejętności z wykorzystaniem technik z zakresu zachowania się zwierząt i etologii
 5. Umiejętność obsługi programu SAS
 6. Bardzo dobra znajomość statystyki
 7. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 8. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 9. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

 

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Temat badawczy: Systemy produkcji, a dobrostan i jakość mięsa kurcząt brojlerów

 

Opis zadań:

Stypendium doktoranckie w ramach prestiżowego międzynarodowego projektu mEATquality finansowanego przez Unię Europejską daje doktorantowi szerokie możliwości wyjazdów konferencyjnych, staży naukowych oraz pozwala na zbudowanie sieci kontaktów w najlepszy jednostkach badawczych w Europie.

 

Zakres obowiązków w projekcie:

- przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów

- zbiór danych: zachowania, zdrowia oraz produkcyjności ptaków

- analiza danych oraz prezentacja wyników w formie publikacji (co najmniej 4) oraz doniesień konferencyjnych

-obrona doktoratu

 

Termin składania ofert: 10 września 2021

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 24 września 2021

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych/badawczych (maksymalnie 1 strona A4)
  2. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra.
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
  5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska
 3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2021/2022 można znaleźć pod adresem: https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 4. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 5. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: j.marchewka@ighz.pl (email kierownika projektu) oraz kancelaria@igbzpan.pl (temat wiadomości: Zgłoszenie Doktorant JOAMAR – Imię Nazwisko kandydata) do dnia 10 września 2021.
 6. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 7. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Biotechnology / Biomedicine

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected area with demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

 

 

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
   
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected area with demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

 

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
   
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Animal Welfare and Behaviour

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiBZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected area with demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

 

 

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
   
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Biotechnology / Biomedicine

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

 

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

 

 

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

 

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Animal Welfare and Behaviour

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

 

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

 

 

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

 

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

25.05.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Animal Welfare and Behaviour

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

 

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

 

 

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

 

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: May 25th, 2021

Deadline for application: Nov. 1st, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2021

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

Jastrzębiec, 27.04.2021

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the position of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the animal science, molecular biology, biotechnology, or a related discipline

 

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal science, molecular biology, biotechnology or a related discipline.

 

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

Requirements:

 1. PhD degree in either: animal science, molecular biology, biotechnology, or a related discipline.
 2. Proven experience in laboratory work including:

- in vitro cultures of mammalian cells

- practical knowledge of molecular biology techniques: qPCR, RNA seq, Western Blotting, 3C assay, ChIP assay, EMSA, CRISPR, siRNA, use of reporter genes,

- working knowledge of the FACS technique and immunofluorescence staining

- ability to work with a confocal microscope

- knowledge of statistical analysis methods

- experience in working with laboratory animals (mice, rats) will be an additional advantage

 1. Knowledge in the field of biotechnology supported by publications from the JCR list - number of publications proportional to the period after obtaining the doctoral degree (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 2. Fluent written and spoken English.
 3. Work under pressure and meet deadlines.
 4. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Apr. 27th, 2021

Deadline for application: May 14th, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Jun. 1st, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

 

Jastrzębiec, 27.04.2021

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens call for the position of Assistant

in theDepartment of Biotechnology and Nutrigenomics

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology, food chemistry or a related discipline.

As an Assistant Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. A review and compilation of the literature on issues related to nutrigenomics and nutrigenetics;
 2. Preparation of scientific publications and presentations at national and international conferences;
 3. Making spectrophotometric analysis, immunoassays, enzymatic and using mass spectroscopy, too;
 4. Supervision of the technical efficiency of laboratory equipment

Requirements:

 1. Master's degree or equivalent in: biotechnology, chemistry or a related discipline.
 2. A minimum of 3 months of proven experience in laboratory work.
 3. Scientific achievements are desirable, e.g. in the form of conference abstracts or original scientific papers.
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

Desired Qualifications:

1. Organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

 

 

 

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 4. Modern laboratory equipment.
 5. Strong institutional support in grant applications.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. Letter of application,
 2. Scientific biography,
 3. A copy of a master’s degree diploma,
 4. List of publications, conference reports,
 5. Cover letter,
 6. Personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

 

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

 

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

 

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Apr. 27th, 2021

Deadline for application: May 14th, 2021

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Jun. 1st, 2021

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.