• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

ZASADY REKRUTACJI - SZKOŁA DOKTORSKA

Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwa Żywności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Niniejszy dokument określa zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
  Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwa Żywności, zwanej dalej „Szkołą”.
 2. Szkoła została utworzona wspólnie przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (IGHZ PAN) i Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWET-PIB), będących Partnerami Konsorcjum.
 3. Rekrutacja do Szkoły odbywa się w zakresie następujących dyscyplin naukowych: (1) zootechnika i rybactwo – IGHZ PAN i (2) weterynaria - PIWET-PIB.

§2.

 1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęty:
  1. obywatel polski;
  2. osoba niebędąca obywatelem polskim, zwana dalej „cudzoziemcem”.
 2. Osoby wskazane w pkt 1 muszą posiadać udokumentowaną  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (certyfikat lub dyplom ukończenia studiów).

§3.

 1. Do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza, lekarza weterynarii albo równorzędny.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły może być przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
 3. Na podstawie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, do Szkoły może być przyjęta osoba, której dyplom w Polsce uznany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia.

 

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§4.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły prowadzone jest w drodze konkursu.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły, zwaną dalej „Kandydatem”, kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa
  w § 6 ust. 1 i 2;
 3. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły, podlega temu samemu postepowaniu rekrutacyjnemu, co pozostali Kandydaci.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły będzie przeprowadzone dwukrotnie, tj. na rok akademicki 2020/2021 i na rok akademicki 2021/2022, z możliwością przeprowadzenia postępowań uzupełniających.
 5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych Kandydata do Szkoły, na podstawie złożonych dokumentów,
 2. prezentację przez Kandydata jego zainteresowań badawczych,
 3. rozmowę kwalifikacyjną, która ma wykazać wiedzę Kandydata w zakresie programu studiów wyższych, w powiązaniu z pracą magisterską (jeśli taką przygotowywał) oraz w zakresie dyscypliny, w której Kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską.
 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.

§5.

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się niezależnie w zakresie każdej z dwóch dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny Kandydatów dla obu Partnerów Konsorcjum.
 2. Jeden Kandydat może aplikować wyłącznie na ścieżkę kształcenia w ramach jednej dyscypliny
  w danym roku akademickim.

§6.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły zobowiązana jest do złożenia
  w Kancelarii wybranego Partnera Konsorcjum podania do Dyrektora Partnera Konsorcjum
  o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i wskazania w nim dyscypliny naukowej, w ramach której chce aplikować do Szkoły.
 2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły zobowiązana jest dołączyć:
 1. opis zainteresowań badawczych,
 2. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych lub w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych; w przypadku dyplomu/zaświadczenia wydanego za granicą - także jego tłumaczenie przysięgłe (przez tłumacza przysięgłego z listy prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumacza przysięgłego zagranicznego), dyplom/zaświadczenie zagraniczne i jego tłumaczenie przysięgłe dokonane za granicą muszą być opatrzone ponadto apostille albo zalegalizowane zgodnie
  z przepisami powszechnie obowiązującymi; wymagany jest również dokument (kserokopia, oryginał do wglądu) potwierdzający uznanie dyplomu zagranicznego, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia albo w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 - ukończenia studiów pierwszego stopnia; osoba, która nie posiada w chwili rekrutacji dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, przedkłada zaświadczenie o ukończeniu tych studiów, a dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt b - uzupełnia niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole.
 3. CV podpisane przez Kandydata;
 4. informację o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach naukowych z listy A, pozostałych recenzowanych publikacjach naukowych, rozdziałach w monografiach, grantach, wyróżnieniach i nagrodach za pracę naukową, udokumentowanej pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, stażach, działalności samorządowej, itp.;
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych według załącznika 1a lub 1b.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: ocenę dotychczasowego dorobku naukowego Kandydata, ocenę prezentacji naukowej zainteresowań badawczych oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia do Szkoły jest liczba punktów uzyskana przez Kandydata w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły określają szczegółowe zasady kwalifikacyjne znajdujące się w załączniku nr 2 „Kwestionariusz oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej”.

§7.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły zobowiązana jest do podania niezbędnych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie koniecznym dla celów postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia do Szkoły, także dla celów kształcenia w Szkole, zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Partnera Konsorcjum.
 2. W przypadku przyjęcia do Szkoły, dane, o których mowa w ust. 1, udostępnione zostaną Partnerowi Konsorcjum będącemu Liderem i będą dalej przetwarzane zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u PK dla celów związanych z kształceniem w Szkole.
 3. Wszystkie dane osobowe Kandydatów do Szkoły są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego u Partnerów Konsorcjum zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.

§8.

 1. Niedopełnienie warunków formalnych określonych w § 6 i § 7 powoduje pozostawienie podania o przyjęcie do Szkoły bez rozpatrzenia i skutkuje wykluczeniem osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 2. Podania o przyjęcie do Szkoły wraz z kompletem wymaganych dokumentów, złożone po terminie zawartym w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub niekompletne, pozostawia się bez rozpatrzenia, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania. Decyduje data wpływu do Kancelarii Partnera Konsorcjum.

 

III. ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§9.

 1. Postępowanie rekrutacyjne w Szkole prowadzą Komisje Rekrutacyjne.
 2. Komisje Rekrutacyjne, przeprowadzające rekrutację do kształcenia w Szkole w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, są powoływane przez Dyrektorów Partnerów Konsorcjum.
 3. Jeżeli na etapie rekrutacji znany jest kandydat na promotora lub promotora pomocniczego, który jest członkiem Komisji Rekrutacyjnej, to podczas rekrutacji Kandydata do Szkoły, którego zamierza być promotorem albo promotorem pomocniczym, taki członek Komisji Rekrutacyjnej podlega wyłączeniu.
 4. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. Przewodniczący, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrany przez Dyrektora spośród pracowników Partnera Konsorcjum;
  2. co najmniej trzech pracowników Partnera Konsorcjum, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 5. W posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział również inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, z głosem doradczym, bez prawa głosu.
 6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mają obowiązek zachować bezstronność i obiektywność
  w ocenie Kandydatów do Szkoły.
 7. Komisja Rekrutacyjna orzeka, na podstawie średniej ocen obliczonej na podstawie ocen wystawionych Kandydatowi do Szkoły przez wszystkich członków Komisji biorących udział
  w posiedzeniu.
 8. Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową Kandydatów do Szkoły w danej dyscyplinie.
 9. Obrady Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w obecności przynajmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania.
 10. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 11. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego
  i Członków Komisji Rekrutacyjnej obecnych na posiedzeniu.
 12. Po zakończeniu rekrutacji Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Partnera Konsorcjum przekazuje Liderowi protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i wszystkie informacje niezbędne do sprawozdawczości z działalności Szkoły Doktorskiej do właściwych organów,
  w tym do systemu POL-on.

IV. PRZYJĘCIE NA STUDIA

§10.

 1. Limit przyjęć osób do Szkoły ustalają w drodze porozumienia Dyrektorzy Partnerów Konsorcjum nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed ogłoszeniem rekrutacji.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji do Szkoły, w tym termin składania dokumentów oraz proponowane tematy badań ogłaszane są na stronach internetowych Partnerów Konsorcjum (www.ighz.pl i www.piwet.pulawy.pl).

§11.

 1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły w poszczególnych dyscyplinach jest większa niż limit, ustalony zgodnie z §10 ust. 1, zostaną przyjęte osoby, które w toku postępowania rekrutacyjnego uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć do kształcenia w poszczególnych dyscyplinach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy dwie lub więcej osób uzyskały liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do Szkoły, o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności wyższa liczba punktów uzyskanych z oceny zainteresowań badawczych, a w następnej kolejności – wyższa liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

§12.

 1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły w poszczególnych dyscyplinach będzie mniejsza od ustalonego zgodnie z § 10 ust. 1 limitu przyjęć, zostaną zakwalifikowane do przyjęcia wszystkie osoby, które uzyskały minimalną liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia na daną ścieżkę kształcenia.
 2. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do przyjęcia do Szkoły wynosi 50 pkt.
 3. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły, limit przyjęć określony zgodnie z §12 ust. 1 nie zostanie wyczerpany, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniającą.
 4. Dyrektor Partnera Konsorcjum może ogłosić rekrutację uzupełniającą poza ustalonym limitem miejsc dla:
 1. kierowników, wykonawców lub osób zrekrutowanych do realizacji projektów badawczych, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu przez okres co najmniej 36 miesięcy kształcenia w Szkole i funduszy na realizację badań naukowych;
 2. innych osób na podstawie umów pomiędzy Partnerem Konsorcjum a innymi podmiotami, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego przez okres co najmniej 36 miesięcy kształcenia w Szkole i funduszy na realizację badań naukowych.
 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej określa Dyrektor właściwego Partnera Konsorcjum, którego dotyczy rekrutacja uzupełniająca.

§13.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów przez Kierownika Szkoły Doktorskiej Lidera po otrzymaniu wyników rekrutacji od Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia do Szkoły wydaje Dyrektor Partnera Konsorcjum po otrzymaniu wyników rekrutacji od Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Od decyzji w sprawie odmowy przyjęcia do Szkoły Kandydatowi przysługuje wniosek
  o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Podstawą wniosku, o którym mowa w ust. 5 może być tylko naruszenie Zasad Rekrutacji do Szkoły.
 6. Miejscem ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego są:
 1. strony internetowe Partnerów Konsorcjum (www.ighz.pl i www.piwet.pulawy.pl);
 2. Kancelarie Partnerów Konsorcjum prowadzących Szkołę.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

 1. Rekrutacja do Szkoły, w której kształcenie rozpoczyna się w roku akademickim 2020/2021 rozpoczyna się od dnia 1 września 2020 r. Harmonogram rekrutacji ustala Dyrektor Partnera Konsorcjum pełniącego funkcję Lidera i podaje do wiadomości do dnia 31 lipca 2020 r.
 2. Rekrutacja w której kształcenie rozpoczyna się w roku akademickim 2020/2021 kończy się do dnia 22 września 2020 r.
 3. Rekrutacja do Szkoły, w której kształcenie rozpoczyna się w roku akademickim 2021/2022 rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2021 r. Harmonogram rekrutacji ustala Dyrektor Partnera Konsorcjum pełniącego funkcję Lidera i podaje do wiadomości do dnia 31 maja 2021 r.
 4. Rekrutacja, w której kształcenie rozpoczyna się w roku akademickim 2021/2022 kończy się do dnia 15 września 2021 r.
 5. Niniejsze Zasady Rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji i terminy rekrutacji uzupełniającej podawane są do wiadomości publicznej w drodze ich ogłoszenia na stronach: www.ighz.pl
  i www.piwet.pulawy.pl.  Mogą być także podane do wiadomości publicznej przy wykorzystaniu innych środków przekazu.