• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

§1.

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, zwanej dalej „Szkołą”, określa tryb i organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej w obszarze Nauk
  o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności oraz związane z tym prawa i obowiązki doktorantów.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  2. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Doktorską Nauk o Zwierzętach
   i Bezpieczeństwie Żywności,
  3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.),
  4. Doktorancie - należy przez to rozumieć osobę odbywającą kształcenie w Szkole Doktorskiej
   w obszarze Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, jako młody naukowiec w rozumieniu art. 360 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
   z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
  5. IGBZ PAN – należy przez to rozumieć Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
  6. PIWET-PIB – należy przez to rozumieć  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
  7. Partnerze Konsorcjum - należy przez to rozumieć Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, będących Partnerami Konsorcjum powołanego do utworzenia i prowadzenia Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności,
  8. Liderze – należy przez to rozmieć Jednostkę Koordynującą Szkołę Doktorską Nauk
   o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, tj. Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
  9. Radzie Naukowej - należy przez to rozumieć Radę Naukową Partnera Konsorcjum,
  10. Kierowniku Szkoły Doktorskiej – należy przez to rozumieć Kierownika Szkoły Doktorskiej Lidera.
 3. Zasady rekrutacji do Szkoły określają samodzielnie Rady Naukowe Partnerów Konsorcjum
  w uchwałach.
 4. Program kształcenia w Szkole ustalają samodzielnie Rady Naukowe Partnerów Konsorcjum
  w uchwałach po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów.

§2.

 1. Zadaniem Szkoły jest kształcenie doktorantów w dyscyplinach: (1) zootechnika i rybactwo i (2) weterynaria, w celu przygotowania do uzyskania stopnia naukowego doktora oraz organizacja procesu rekrutacji i procesu kształcenia jej uczestników.
 2. Kształcenie w Szkole prowadzone jest w trybie stacjonarnym.
 3. Kształcenie w Szkole jest bezpłatne.
 4. Kształcenie w Szkole trwa 4 (cztery) lata.
 5. Program kształcenia w Szkole wraz z określeniem liczby godzin zajęć obowiązkowych
  i fakultatywnych oraz liczby obowiązkowych egzaminów i zaliczeń uchwala Rada Naukowa Partnera Konsorcjum.
 6. Program kształcenia w Szkole powinien być przygotowany w terminie uwzględniającym jego udostępnienie przez Parterów Konsorcjum nie później niż 5 miesięcy przez rozpoczęciem rekrutacji.
 7. Program kształcenia obejmuje w Szkole:
 1. zajęcia obowiązkowe (135 h, 14 ETCS),
 2. zajęcia fakultatywne (22 ECTS),
 3. seminaria naukowe (60 h, 4 ECTS),
 4. zajęcia pozaspecjalizacyjne (20 ECTS).
 1. Zaliczenie lub egzamin odbywa się w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej.
 2. Do oceny zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę:
  1. bardzo dobra (5.0),
  2. dobra plus (4.5),
  3. dobra (4.0),
  4. dostateczna plus (3.5),
  5. dostateczna (3.0),
  6. niedostateczna (2.0).
 3. Egzaminy i zaliczenia podlegają wpisowi do indeksu doktoranta.
 4. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, który trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na 2 semestry.
 5. Szkołą w przypadku każdego Partnera Konsorcjum kieruje Kierownik Szkoły Doktorskiej u danego Partnera Konsorcjum.
 6. Kierownik Szkoły Doktorskiej u danego Partnera Konsorcjum powołany jest przez właściwego Dyrektora Partnera Konsorcjum, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową, spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Okres sprawowania funkcji Kierownika Szkoły Doktorskiej u danego Partnera trwa nie dłużej, niż 6 lat.
 8. Po zakończeniu kształcenia w każdym roku akademickim, Kierownik Szkoły Doktorskiej Partnera Konsorcjum sporządza sprawozdanie z jej działalności, przekazuje je Kierownikowi Szkoły Doktorskiej, który sporządza sprawozdanie ogólne i przedstawia je Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej Lidera.

§3.

 1. Do zadań Kierownika Szkoły Doktorskiej Partnera Konsorcjum należy w szczególności:
  1. nadzór nad funkcjonowaniem Szkoły, w tym prawidłowością i jakością realizacji procesu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej oraz opieki naukowej i sposobem przeprowadzania oceny śródokresowej;
  2. zapewnianie warunków do prowadzenia kształcenia w Szkole w danej dyscyplinie naukowej;
  3. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej, obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe;
  4. dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, niezastrzeżonych do kompetencji organów Partnera Konsorcjum;
  6. występowanie do właściwych organów Partnera Konsorcjum z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły;
  7. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Partnera Konsorcjum;
  8. rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, niezastrzeżonych do kompetencji organów Partnera Konsorcjum;
  9. rozstrzyganie w sprawie zaliczenia poszczególnych lat kształcenia w Szkole, w tym w sprawie przeniesienia wymagań programowych na następny rok;
  10. wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych poza Partnerem Konsorcjum, w tym wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  11. opracowanie Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
  12. opracowywanie szczegółowych zasad i konkursowego trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej,
  13. w tym terminarz postępowania kwalifikacyjnego i warunki do jego dopuszczenia oraz kryteria
  14. i liczbę możliwych do uzyskania punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego;
  15. współpraca z Radą Naukową w zakresie wyznaczania promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
  16. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Partnera Konsorcjum w zakresie kształcenia doktorantów;
  17. przygotowywanie sprawozdania rocznego z działalności Szkoły u Partnera Konsorcjum, które przekazywane jest Kierownikowi Szkoły Doktorskiej Lidera;
  18. nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole u Partnera Konsorcjum;
  19. na wniosek doktoranta przedłużanie okresu odbywania kształcenia w Szkole u Partnera Konsorcjum na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych;
  20. współpraca z Samorządem Doktorantów;
  21. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów.
 2. Do zadań Kierownika Szkoły Doktorskiej Lidera należy ponadto:
  1. przygotowywanie sprawozdania rocznego ogólnego z działalności Szkoły wraz ze sprawozdaniem finansowym, które składane jest Dyrektorowi Lidera do końca listopada każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok akademicki;
  2. przygotowywanie raportu samooceny w językach polskim i angielskim na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
  3. nadzór nad prawidłowym, rzetelnym i terminowym wprowadzaniem, aktualizowaniem, archiwizowaniem oraz usuwaniem danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”.
 3. Kierownik Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum w sprawach dotyczących Szkoły i doktorantów współpracuje z właściwymi Radami Naukowymi.

§4.

 1. W Szkole Doktorskiej działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej jako podmiot kolegialny, opiniodawczy i doradczy Kierownika Szkoły Doktorskiej.
 2. Do zadań Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
  1. opiniowanie Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
  2. opiniowanie szczegółowych zasad i konkursowego trybu rekrutacji na poszczególne ścieżki kształcenia, w tym terminarz postępowania kwalifikacyjnego i warunki do jego dopuszczenia oraz kryteria i liczbę możliwych do uzyskania punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego;
  3. opiniowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  4. opiniowanie raportu samooceny na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  5. opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności Szkoły Doktorskiej wraz ze sprawozdaniem finansowym;
  6. nawiązywanie współpracy pomiędzy Szkołą Doktorską, a instytucjami zewnętrznymi na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej.
 3. W skład Rady wchodzą: 1) Kierownik Szkoły Doktorskiej, 2) po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin nauczanych w Szkole Doktorskiej, posiadających minimum stopień doktora habilitowanego, wskazanych przez właściwych Partnerów Konsorcjum, 3) przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 4. Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji uchwala regulamin Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej i przekazuje go do zatwierdzenia Kierownikowi Szkoły Doktorskiej.

§5.

 

Doktorant Szkoły ma prawo do:

 1. posiadania legitymacji doktoranta;
 2. otrzymywania stypendium doktoranckiego, pod warunkiem, że nie posiada stopnia doktora, którego łączny okres otrzymywania w Szkole nie może przekroczyć 4 lat. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta;
 3. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku; terminy przerw wypoczynkowych w danym roku akademickim uzgadniane są z Kierownikiem Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum;
 4. zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.);
 5. przerw w odbywaniu kształcenia w razie czasowej niezdolności do odbywania tego kształcenia spowodowanej chorobą, sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem
  o orzeczonej niepełnosprawności - łącznie nie dłużej, niż rok;
 6. przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności niezależnych od doktoranta, nie dłużej jednak niż o 2 lata;
 7. składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych;
 8. zrzeszania się w organizacjach lub stowarzyszeniach doktorantów;
 9. opieki naukowej promotora lub promotorów w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej;
 10. zmiany promotora lub promotorów w uzasadnionych przypadkach;
 11. korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;
 12. objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym laboratoryjnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 13. realizowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, części kształcenia poza Instytutem, na zasadzie oddelegowania;
 14. wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych;
 15. odbywania staży naukowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i za zgodą Kierownika Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum; czas odbywania stażu wlicza się do okresu studiów;
 16. ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych w Ustawie;
 17. ubiegania się o przyznanie stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;
 18. uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Instytucie, w zakresie uzgodnionym z promotorem;
 19. ubiegania się  odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim w czasie trwania kształcenia w Szkole, o ile Szkoła posiada dom studencki.

§6.

Do obowiązków Doktoranta Szkoły należy:

 1. udział w zajęciach wynikających z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 2. opracowanie indywidualnego planu badawczego, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i przedstawienie go Kierownikowi Szkoły w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole;
 3. sumienna i rzetelna realizacja programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
 4. zdawanie wyznaczonych programem kształcenia egzaminów i zaliczeń;
 5. prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu;
 6. składanie sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym;
 7. składania oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego Instytut do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska;
 8. uczestniczenie w realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych
  u Partnera Konsorcjum w zakresie i wymiarze czasu uzgodnionym z promotorem lub promotorem i promotorem pomocniczym;
 9. założenia indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązanie z kontem Systemu ORCID - w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole;
 10. sprawozdawania danych i informacji raportowanych przez Lidera do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”;
 11. postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz zgodnie z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego PAN;
 12. przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących u Partnera Konsorcjum;
 13. przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 14. prowadzenie indeksu doktoranta;
 15. uczestniczenie w życiu naukowym Partnera Konsorcjum, w tym w seminariach instytutowych
  i zakładowych;
 16. wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Instytutu w zakresie określonym przez Kierownika Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum w porozumieniu z promotorem lub promotorem
  i promotorem pomocniczym;
 17. odbywanie podróży służbowych w sprawach podyktowanych potrzebami Partnera Konsorcjum;
 18. bezzwłocznego powiadomienia Kierownika Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum
  o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie innych wymaganych przez Partnera Konsorcjum danych;
 19. dostarczania do Partnera Konsorcjum zwolnień lekarskich, informacji o urlopie macierzyńskim oraz przerwach wypoczynkowych w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia urlopu lub zwolnienia, po uprzednim powiadomieniu Kierownika Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum;
 20. składania zaświadczeń dotyczących szkolenia BHP oraz okresowych badań lekarskich oraz badań epidemiologicznych;
 21. zawarcie umowy o kształcenie w Szkole.

§7.

 1. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają, z dniem:
  1. złożenia rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
  2. uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów.
 2. Doktorant Szkoły zostaje skreślony z listy doktorantów, jeżeli:
 1. uzyska negatywną ocenę śródokresową;
 2. nie złoży rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
 3. zrezygnuje z kształcenia w Szkole.
 1. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów, jeżeli:
 1. wykazuje niezadowalający postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 2. nie postępuje zgodnie z Regulaminem Szkoły;
 3. nie realizuje programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego, w tym nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej i nie zdaje egzaminów i zaliczeń
  w terminach przewidzianych w Programie Kształcenia, nie wykonuje określonych
  z promotorem lub promotorem i promotorem pomocniczym etapów pracy doktorskiej.
 1. W razie długotrwałej choroby, inwalidztwa lub stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy przeciwwskazań do kontynuowania kształcenia w Szkole, następuje skreślenie z listy Doktorantów.
 2. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje Kierownik Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum. Decyzja doręczana jest niezwłocznie. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Doktorant za naruszenie przepisów prawa lub przepisów obowiązujących u Partnera Konsorcjum oraz za czyny uchybiające godności doktoranta Szkoły podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 4. Komisja dyscyplinarna dla doktorantów i Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów liczą po 3 członków.
 5. Dwóch członków Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz dwóch członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, będących pracownikami naukowymi, powołuje Kierownik Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum, wskazując jednocześnie osobę Przewodniczącego.
 6. Trzeciego członka Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz trzeciego członka Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, wybierają doktoranci w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§8.

 1. Doktoranci Szkoły tworzą Samorząd Doktorantów.
 2. Zasady wyborów i skład Samorządu reguluje Regulamin Samorządu Doktorantów zatwierdzony przez Kierownika Szkoły Doktorskiej.
 3. Samorząd Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu Doktorantów.
 4. Samorząd Doktorantów ma prawo do występowania z wnioskami do Kierownika Szkoły Doktorskiej oraz władz Partnera Konsorcjum w sprawach związanych z odbywaniem kształcenia w Szkole.
 5. Samorząd Doktorantów opiniuje Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu Programu Kształcenia przez Kierownika Szkoły Doktorskiej.
 6. Samorząd Doktorantów uzgadnia z Radą Naukową Partnera Konsorcjum Regulamin Szkoły Doktorskiej.

§9.

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:
 1. promotora lub promotorów, albo
 2. promotora i promotora pomocniczego.
 1. Promotorem może być pracownik naukowy zatrudniony u Partnera Konsorcjum, posiadający:
 1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora albo
 2. osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli właściwa Rada Naukowa uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

3. Promotorem pomocniczym może być pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora.

§10.

Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

 1. była promotorem czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
 2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez co najmniej dwie osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji od co najmniej 2 recenzentów.

§11.

 1. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi Rada Naukowa wyznacza promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
 2. Doktorant może w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia wystąpić do właściwej Rady Naukowej z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, zawierającym:
 1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
 2. zgodę na objęcie funkcji promotora;
 3. uzasadnienie.
 1. Doktorant składa wniosek, o którym mowa ust. 2 do właściwego Dyrektora Partnera Konsorcjum, który wyraża opinię w tej sprawie.
 2. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wystąpić do Rady Naukowej z wnioskiem o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
 3. Doktorant składa wniosek, o którym mowa ust. 4 wraz z uzasadnieniem do właściwego Dyrektora Partnera Konsorcjum, który wyraża opinię w tej sprawie.

§12.

 1. Do podstawowych obowiązków promotora należy:
 1. sprawowanie bezpośredniej opieki naukowej nad doktorantem;
 2. uzgadnianie wraz z doktorantem indywidualnego planu badawczego oraz wspieranie doktoranta w jego realizacji;
 3. zapewnienie regularnych konsultacji oraz ocena postępów naukowych doktoranta;
 4. wspieranie doktoranta w pracy badawczej;
 5. zapewnienie doktorantowi pomocy w przygotowaniu grantów badawczych;
 6. dbanie o zapewnienie środków finansowych na realizację przez doktoranta pracy badawczej;
 7. monitorowanie postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 8. nadzorowanie i potwierdzenie odbytej przez doktoranta praktyki zawodowej, poprzez dokonanie jej oceny;
 9. opiniowanie wniosków doktoranta związanych z odbywanym kształceniem;
 10. informowanie Dyrektora Partnera Konsorcjum i Kierownika Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum o trudnościach mających wpływ na realizację indywidualnego planu badawczego doktoranta.
 1. Promotor pomocniczy sprawuje funkcję pomocniczą:
 1. w przygotowaniu i realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym opiniuje indywidualny plan badawczy;
 2. w procesie planowania badań, ich realizacji oraz analizy ich wyników.
 1. Funkcję promotora można sprawować, maksymalnie, wobec czterech doktorantów będących przed oceną śródokresową, a łącznie wobec sześciu doktorantów, w tym samym okresie.
 2. W terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wyznaczenia promotora doktorant i promotor uzgadniają wzajemne prawa i obowiązki, których zobowiązują się przestrzegać. Zobowiązania te dotyczą zasad realizacji doktoratu, współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem i zawierają
  w szczególności:
  1. indywidualny plan badawczy wraz z planowanym terminem obrony;
  2. czas jaki promotor zobowiązuje się poświęcać na spotkania z doktorantem;
  3. obowiązki doktoranta względem promotora i Partnera Konsorcjum;
  4. miejsce wykonywania pracy przez doktoranta;
  5. częstotliwość raportowania promotorowi postępów pracy doktoranta;
  6. wykorzystanie zasobów Instytutu w procesie badawczym;
  7. inne zobowiązania promotora wobec doktoranta, niezbędne do realizacji planu badawczego.
 3. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego indywidualny plan badawczy jest składany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

§13.

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana w trakcie czwartego semestru okresu kształcenia
  w Szkole.
 2. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego przez doktoranta,
  szczególności terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
 3. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję oceny śródokresowej u Partnera Konsorcjum, zwanej dalej „Komisją”, w skład której wchodzą trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Partnerem Konsorcjum.
 4. Komisję powołuje Rada Naukowa Partnera Konsorcjum. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji.
 5. Ocena śródokresowa odbywa się przed Komisją, w formie autoreferatu doktoranta w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz dyskusji, w trakcie której doktorantowi zadawane są pytania.
 6. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
 7. W przypadku oceny śródokresowej z wynikiem negatywnym Doktorantowi przysługuje, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, prawo do złożenia wniosku do Dyrektora Partnera Konsorcjum
  o powołanie drugiej Komisji, celem ponownego rozpatrzenia sprawy realizacji przez doktoranta indywidualnego planu badawczego. Wniosek w tej sprawie musi zawierać uzasadnienie. W razie wyrażenia zgody Dyrektor Partnera Konsorcjum ustala skład drugiej Komisji.
 8. Ustalenia drugiej Komisji co do oceny śródokresowej, są ostateczne, a jej wynik, wraz
  z uzasadnieniem jest jawny.
 9. Protokół z posiedzenia Komisji oceny śródokresowej i drugiej Komisji oceny śródokresowej są przekazywane Kierownikowi Szkoły Doktorskiej u Partnera Konsorcjum, który z kolei przekazuje je do Kierownika Szkoły Doktorskiej Lidera.
 10. Kierownik Szkoły Doktorskiej Lidera przygotowuje protokół zbiorczy oceny śródokresowej na podstawie protokołów posiedzeń Komisji oceny śródokresowej.

§14.

 1. Kształcenie w Szkole rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. i trwa do dnia 30 września 2027 r.
 2. Harmonogram rekrutacji ustala Dyrektor Partnera Konsorcjum pełniącego funkcję Lidera i podaje do wiadomości co roku do dnia 31 lipca.
 3. Zasady Rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji i terminy rekrutacji uzupełniającej podawane są do wiadomości publicznej w drodze ich ogłoszenia na stronach: www.igbzpan.pl
  i www.piwet.pulawy.pl.  Mogą być także podane do wiadomości publicznej przy wykorzystaniu innych środków przekazu.

§15.

 1. W zakresie nieuregulowanym do Szkoły Doktorskiej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Partnera Konsorcjum.
 2. Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwał Rad Naukowych Partnerów Konsorcjum, po wcześniejszym uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r.