• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Rozprawy naukowe

Doktoraty:

doktoraty w 2014:

 1. Dorota Pierzchała - "Polimorfizm oraz ekspresja wybranych genów w układzie rozrodczym loch"
  Promotor: dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, prof. IGHZ
 2. Krystyna Żyżyńska-Galeńska - "Przeprogramowanie komórek somatycznych w środowisku wczesnego zarodka myszy i ich udział w chimerach zarodkowo-somatycznych"
  Promotor: prof. dr hab. Jacek A. Modliński

doktoraty w 2013:

 1. Ewa Adamkiewicz - "Profil behawioralny oraz stężenie kortyzolu w ślinie psów wykrywających narkotyki i materiały wybuchowe"
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Jezierski
 2. Piotr Urtnowski - "Związek polimorfzimu genu Bola-DRB3.2 z cechami funkcjonalnymi i produkcyjnymi krów"
  Promotor: dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGHZ
 3. Rafał Olbromski - "Zróżnicowana osobniczo i allelo-zależna ekspresja genów bydła"
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

doktoraty w 2012:

 1. Michał Kaszuba - "Struktura genetyczna populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) w północno–wschodniej Polsce, określona na podstawie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA"
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jaszczak
 2. Anna Rynkowska - "Wpływ podwyższonej temperatury na wczesny rozwój zarodków bydlęcych hodowanych w obecności komórek nabłonka jajowodu krowy”
  Promotor: dr hab. Anna M. Duszewska
 3. Adrianna Pawlik - "Polimorfizm genu laktoferyny i jego ekspresja w leukocytach mleka w powiązaniu z podatnością krów na zapalenie wymienia"
  Promotor: prof. dr hab. Grażyna Sender
 4. Ewa Kościuczuk - "Profil ekspresji genów układu odpornościowego w patofizjologii gruczołu sutkowego krów z uwzględnieniem genów beta-defensyn i katelicydyn”
  Promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka
 5. Katarzyna Sartowska - "Efektywność stosowania różnych form selenu w żywieniu indyków reprodukcyjnych”
  Promotor: prof. dr hab. Jan Jankowski


doktoraty w 2011:

 1. Ewa Stachowiak - "Wpływ inhibitorów wznowienia mejozy na dojrzewanie i zapłodnieniein vitro oocytów bydlęcych"
  Promotor: prof. dr hab. Jacek A. Modliński
 2. Agnieszka Styś - "Rola IRPs (Iron Regulatory Proteins) w regulacji metabolizmu żelaza przez tlenek azotu NO"
  Promotor: dr hab. Paweł Lipiński, prof. IGHZ, dr Cécile Bouton

doktoraty w 2010:

 1. Paweł Lisowski - „Profil transkryptomiczny i ekspresja wybranych genów bydła w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
 2. Sandra Lencka-Ostrowska - „Analiza przedimplantacyjnego rozwoju hybrydowych zarodków mysz (Mus musculus) x nornica ruda (Myodes glareolus)”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Modliński
 3. Dagmara Robakowska-Hyżorek - ”Polimorfizm i ekspresja miogennych czynników transkrypcyjnych rodziny MYOD (MRF) u bydła”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

doktoraty w 2009:

 1. Paulina Rybnik-Trzaskowska - „Nowe, nieinwazyjne metody pobierania nasienia strusia afrykańskiego (Struthio camelus)”
  Promotor: prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk i dr Ireneusz Malecki
 2. Marta Walczak - „Warunkowanie instrumentalne psów do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych”
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

 

doktoraty w 2008:

 1. Kinga Boruszewska - „Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA a cechy jakości jaja i produkcji kur nieśnych”
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jaszczak

 

doktoraty w 2007:

 1. Paweł Gręda - „Zygoty jako biorcy jąder w klonowaniu myszy”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek A. Modliński
 2. Grzegorz Juszczak - „Rola układu opioidowego w zachowaniach emocjonalnych myszy selekcjonowanych na wysoką i niską analgezję postresową”
  Promotor: prof. dr hab. Artur Świergiel
 3. Adam Śliwa - „Wpływ stresu na zachowanie pokarmowe myszy (Mus musculus) selekcjonowanych na wysoką (HA) i niską (LA) analgezję postresową”
  Promotor: prof. dr hab. Artur Świergiel
 4. Tomasz Szreder - „Polimorfizm genu receptora estrogenu (ER) bydła i jego wykorzystanie jako markera cech produkcyjnych i rozrodu“
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski


doktoraty w 2006:

 1. Edyta Juszczuk-Kubiak - „Identyfikacja markerów molekularnych powiązanych z proteolizą białka w mięśniach i jakością mięsa bydła”.
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosochaci
 2. Anna Piliszek - „Możliwości powstawania chimeryzmu pomiędzy bruzdkującymi zarodkami myszy a komórkami płodowymi”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek A. Modliński
 3. Abd El-Naser Ahmed Mohammed Ahmed - “Developmental competence of immature mammalian oocytes reconstructed with embryonic/somatic nuclei”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Modliński
 4. Karima Galal Abdel-Hameed - „Association of BoLA-DRB3 polymrphism with occurence of mastitis caused by Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae”
  Promotor: prof. dr hab. Grażyna Sender

 

doktoraty w 2005:

 1. Małgorzata Korczak - „Mapowanie QTL w chromosomie 4 kur nieśnych przy dużym nasyceniu markerowych loci”
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jaszczak
 2. Joanna Wyszyńska-Koko - „Polimorfizm genów MYOG MYF6 w rejonach kodujących, 3’ i 5’ flankujących i ocena jego wpływu na mięsność tuszy świń”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kurył
 3. Paweł Urbański - „Polimorfizm rejonów kodujących i 5’ flankujących genów MYOD1 (MYF3) i MYF5 i ocena jego wpływu na mięsność tuszy świń”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kurył
 4. Magdalena Kawka - „Charakterystyka genetyczna populacji strusia afrykańskiego (Struthio camelus) w Polsce z wykorzystaniem metod molekularnych”
  Promotor: prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 5. Andrzej Maj (Ukraina) - „Polimorfizm w rejonie regulatorowym i kodującym genu receptora hormonu wzrostu (GHR) bydła i jego wpływ na ekspresję genu i funkcję receptora”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
 6. Rafał Starzyński - „Regulacja ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) przez tlenek azotu w komórkach ssaków in vitro”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

doktoraty w 2004:

 1. Krzysztof Flisikowski - „Wpływ polimorfizmu w regionie regulatorowym i kodującym genu STAT5A bydła na jego ekspresję i funkcje”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

doktoraty w 2003:

 1. Wojciech Daniewski - „Efektywność dwukierunkowej selekcji królików na aktywność ruchową w teście „otwartego pola” oraz jej wpływ na cechy skorelowane”
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Jezierski
 2. Beata Prusak - „Charakterystyka filogenetyczna oraz rozpoznawanie gatunków z rodziny Bovidae na podstawie analizy sekwencji genu cytochromu b mtDNA”
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Grzybowski

Habilitacje:

Habilitacje 2014

 1. Rafał Starzyński - "Interakcja między stresem tlenowym a wewnątrzkomórkowym i ogólnoustrojowym metabolizmem żelaza u ssaków: badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych myszy (Mus musculus) i świni (Sus scrofa)"
 2. Edyta Juszczuk-Kubiak - "Polimorfizm genów kodujących miogenne czynniki transkrypcyjne rodziny MEF2 i jego związek z poziomem transkrypcji genu i zmiennością wybranych cech rzeźnych bydła"
 3. Krzysztof Papis - "Czynniki warunkujące skuteczność witryfikacji oocytów i zarodków bydła oraz zarodków owcy i królika"

Habilitacje 2012

 1. Mariusz Pierzchała - "Analiza genomu świni pod kątem identyfikacji genów wpływających na cechy użytkowości mięsnej”.
 2. Aleksandra Górecka-Bruzda - „Cechy psychiczne koni – ocena i znaczenie dla użytkownika”.

Habilitacje 2011

 1. Mariusz Sacharczuk – „Rola układu opioidowego w patomechanizmie uzależnień na podstawie badań linii myszy selekcjonowanych na wysoką i niską wrażliwość na stres”.
 2. Grażyna Ptak - "Zdolności rozwojowe oocytów pochodzących od niedojrzałych płciowo owiec".

 

Habilitacje 2010

 1. Nina Strzałkowska – „Czynniki wpływające na jakość mleka kóz rasy polskiej białej uszlachetnionej”.
 2. Magdalena Sobczyńska - „Wykorzystanie wyścigowych prób dzielności do oceny wartości hodowlanej koni rasy pełnej krwi angielskiej”.
 3. Artur Jóźwik - ”Status oksydacyjny wysoko-produkcyjnych krów mlecznych w zależności od wydajności, stadium laktacji i liczby komórek somatycznych w mleku.”

 

Habilitacje 2009

 1. Dorota Lewczuk - „Analiza systemu sędziowania zdolności skokowych koni w skokach luzem za pomocą komputerowej analizy obrazu”.
   

Habilitacje 2008

 1. Agnieszka Korwin-Kossakowska - „Polimorfizm wybranych genów kandydujących na markery cech użytkowości rozpłodowej loch”.
 2. Jolanta Oprządek - „Charakterystyka genetyczna populacji polskiego bydła rasy czerwono-białej z uwzględnieniem polimorfizmu wybranych loci”.

 

Habilitacje 2006    

 1. Emilia Bagnicka - „Indeksy selekcyjne uwzględniające cechy mleczności kóz mlecznego typu użytkowego oraz propozycja indeksu selekcyjnego dla cech funkcjonalnych”.
 2. Anna Maria Duszewska - „Uzyskiwanie zarodków bydlęcych in vitro i ocena rozwoju zarodków z wprowadzoną konstrukcją genową”.
 3. Paweł Lipiński - „Zaburzenia homeostazy żelaza w limfoblastach L5178Y myszy we wczesnej fazie parakrynnego działania tlenku azotu”.
 4. Tadeusz Malewski - „Molekularne mechanizmy regulacji transkrypcji genów kodujących białka mleka”.
 5. Tomasz Sakowski - „Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do przyżyciowego szacowania wartości wybranych cech użytkowości rzeźnej buhajów”.


Habilitacje w 2004:

 1. Mirosław Gabryszuk - „Wpływ dodatku magnezu na rozród i bilans wybranych składników mineralnych u owiec”.
 2. Zbigniew Jaworski - „Ocena warunków etologiczno-hodowlanych koników polskich utrzymywanych w systemie rezerwatorowym”.
 3. Krzysztof Słoniewski - „Zmienność fenotypowa i genetyczna cech opisujących kaliber i kondycję krowy w czasie laktacji”.

 

Habilitacje w 2003:

 1. Renata Grochowska - „Hormon wzrostu jako potencjalny marker zmienności genetycznej cech użytkowych bydła”.