• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY

zamierzenia na przyszłość Zakładu Biologii Molekularnej

W najbliższej przyszłości przeprowadzone zostaną następujące badania:

• Genomika funkcjonalna w produkcji zwierzęcej: zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w badaniu ekspresji genów kształtujących umięśnienie u bydła, jakości wołowiny oraz wydajności i jakości mleka; identyfikowania i charakterystyki markerów cech istotnych w hodowli i produkcji zwierzęcej.

• Zastosowanie wielkoskalowych technik genomiki funkcjonalnej: mikromacierzy, sekwencjonowania następnej generacji (NGS), oraz bioinformatyki i biologii systemowej, dla całościowego zrozumienia fizjologii zwierząt gospodarskich.

• Zastosowanie wielkoskalowych technik genomiki funkcjonalnej (ekspresja, metylacja i mikromacierze SNP, sekwencjonowanie następnej generacji, bioinformatyka i biologia systemu) do badań mających na celu kompleksowe zrozumienie fizjologii zwierząt hodowlanych. Badania regulacji ekspresji genów u bydła na poziomie całego genomu.

• Kontynuacja badań funkcjonalnych polimorfizmów genów kandydujących w celu identyfikacji markerów molekularnych do hodowli zwierząt i produkcji zwierzęcej.

• Analizy metagenomiczne profilu mikrobiomu żwacza oraz nabłonka jelita zwierząt gospodarskich w oparciu o sekwencjonowanie następnej generacji.

• Wdrożenie nowych metod molekularnych do badań nutrigenomicznych z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), analiza ekspresji genów na poziomie całego transkryptomu i profilowania miRNA.

• inżynieria genomu z wykorzystaniem projektowanych technologii nukleaz (crispr / cas) indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (ang. induced pluripotent stem cells - iPSC) do badania mechanizmów choroby ośrodkowego układu nerwowego przez odwrotną genetykę.

•Rozwój metod inżynierii genomu przy użyciu projektowanych nukleaz Cas9 w indukowanych komórkach macierzystych i neuronach jako modelu do badań nad schorzeniami neuropsychiatrycznymi i neurodegeneracyjnymi. .

• Badania nad wykorzystaniem preparatów żelaza sucrosomial® oraz nanocząsteczek żelaza w zapobieganiu niedokrwistości u noworodków świni i myszy.

• Molekularne mechanizmy transplantacyjnego transportu żelaza i regulacja metabolizmu żelaza u noworodków świń domowych i dzików: badania porównawcze

• Rola czynnika różnicującego wzrost 15 (gdf15) i erytroferronu w regulacji metabolizmu żelaza u kobiet w ciąży z niedoborem żelaza.

• Rola zaburzenia homeostazy żelaza w patogenezie stwardnienia zanikowego bocznego (ang. amyotropic lateral sclerosis –ALS). Badania na myszach transgenicznych z indukowanym genem Sod1 oraz myszach ze zmutowanym ludzkim genem SODG93A.

• Charakterystyka bioefektów składników roślinnych obecnych w roślinach leczniczych lub źródłach żywności.