• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Doświadczalny

OPIS DZIAŁALNOŚCI Zakładu Doświadczalnego

Zakład Doświadczalny jest integralną częścią Instytutu, zatrudnia łącznie 22 osoby i gospo­daruje na 380 ha gruntów ornych i 140 ha użytków zielonych. W jego skład wchodzą gospodarstwa: Jastrzębiec, Kosów i Jeżewice.

Głównym celem działania Zakładu Doświadczalnego jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla potrzeb eksperymen­tów i obserwacji prowadzonych w Instytucie. Zakład posiada stado 120 krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, stado kóz mlecznych liczące około 60 matek ras: polskiej białej uszlachetnionej, polskiej barwnej uszlachetnionej. Zakład posiada również stado przepiórek japońskich (około 300 ptaków). Ferma królików liczy około 200 sztuk stada podstawowego rasy białej popielniańskiej. Ta ostatnia rasa jako rodzima objęta jest programem hodowli zachowawczej. Ferma króli­ków jest uznaną fermą zarodową i pozostaje pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Zakład posiada także 4 klacze rasy huculskiej. Osobniki tej rasy objęte są programem ochro­ny zasobów genetycznych. Dla potrzeb doświadczeń behawioralnych w Zakładzie Zachowania się Zwierząt utrzymywana jest grupa psów w typie owczarka niemieckiego.

Poza tym, Instytut dysponuje również dużą, nowoczesną zwierzętarnią  zwierząt laboratoryjnych ( myszy, szczury)

kierownik:inż. Sławomir Petrykowski, s.petrykowski@igbzpan.pl , tel. +48 22 736-71-61