• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

PROGRAM KSZTAŁCENIA - SZKOŁA DOKTORSKA

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

§ 1.

 1. Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, zwana dalej „Szkołą”, jest utworzona wspólnie przez Partnerów Konsorcjum, tj.: Instytut Genetyki
  i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, będący Jednostką Koordynującą – Liderem i Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczym w Puławach.
 2. Kształcenie w Szkole trwa 4 (cztery) lata i jest prowadzone w dwóch dyscyplinach: (1) zootechnika i rybactwo (IGBZ PAN) i (2) weterynaria (PIWET-PIB), należących do dziedziny nauk rolniczych.
 3. Warunki i tryb rekrutacji, program kształcenia, efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK i sposoby ich weryfikacji są wspólne dla obu Partnerów Konsorcjum.

§ 2.

Kształcenie w Szkole obejmuje:

 1. realizowania badań naukowych oraz przygotowania rozprawy doktorskiej,
 2. uzupełnienie i poszerzenia wiedzy z obszaru dyscypliny naukowej oraz dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk rolniczych i innych,
 3. uzupełnienie i zdobycie nowych umiejętności z obszaru dyscypliny naukowej oraz dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk rolniczych i innych, w tym prezentowania wyników badań naukowych,
 4. uzyskanie kompetencji społecznych, przydatnych w pracy naukowej i wdrożeniowej oraz niezbędnych do funkcjonowania i współpracy z przedstawicielami innych grup społecznych.

§ 3.

 1. Kształcenie w Szkole realizowane jest w języku angielskim. W przypadku braku osób anglojęzycznych zajęcia prowadzone są w języku polskim.
 2. Kształcenie w Szkole obejmuje:
 1. Zajęcia obowiązkowe (135 h, 14 ETCS),
 2. Zajęcia fakultatywne (22 ECTS),
 3. Seminaria naukowe (60 h, 4 ECTS),
 4. Zajęcia pozaspecjalizacyjne (20 ECTS).
 1. Zajęcia obowiązkowe, obejmują:

L.p.

Przedmiot

Ilość godzin wykładów /ilość godzin zajęć praktycznych

Forma zaliczenia

Ilość pkt ECTS

1.1.

Przedmiot kierunkowy:

30

Egzamin

2

1.1.1

Genetyka ogólna i molekularna

 

 

 

1.1.2

Toksykologia i mikrobiologia żywności

 

 

 

1.2

Specjalistyczny lektorat językowy

0/30

Egzamin

3

1.3

Modelowanie statystyczne w badaniach naukowych

15/15

Egzamin

2

1.4

Patenty i ochrona własności intelektualnej

5/0

Zaliczenie

1

1.5

Finansowanie badań naukowych

15/0

Zaliczenie

2

1.6

Umiejętność pisania artykułów naukowych

15/0

Zaliczenie

2

1.7

Etyka i prawo w nauce 

5/0

Zaliczenie

1

1.8

Bibliometria w pracy badawczej

5/0

Zaliczenie

1

 

SUMA

135

 

14

 

 1. Zajęcia fakultatywne, obejmują:

L.p.

Przedmiot

Ilość godzin zajęć

Forma zaliczenia

Ilość pkt ECTS

2.1

Techniki biologii molekularnej

15

Zaliczenie

2

2.2

Techniki in vitro

15

Zaliczenie

2

2.3

Obrazowanie komórek i tkanek

15

Zaliczenie

2

2.4.

Podstawy transkryptomiki, proteomiki i metabolomiki

30

Zaliczenie

2

2.5

Fizjologia zwierząt

30

Zaliczenie

2

2.6

Bioinformatyka

20

Zaliczenie

2

2.7

Metody alternatywne dla badań na zwierzętach wykorzystywane w toksykologii

10

Zaliczenie

2

2.8

Sekwencjonowanie genomowe patogenów w żywności i analiza danych

10

Zaliczenie

2

2.9

Nowoczesne metody analizy instrumentalnej w toksykologii żywności

15

Zaliczenie

2

2.10

Ocena ryzyka w zakażeniach pokarmowych

10

Zaliczenie

2

2.11

Ocena ryzyka w skażeniach żywności

10

Zaliczenie

2

 

SUMA

 

 

22

 

 1. W ramach seminariów naukowych doktorant Szkoły:
 1. prezentuje swój projekt naukowy podczas sesji sprawozdawczej doktorantów Szkoły (obowiązkowo 2 razy w trakcie trwania kształcenia w Szkole) – 1 ECTS,
 2. uczestniczy w seminariach naukowych organizowanych w IGBZ PAN i/lub PIWET-PIB – 2 ECTS,
 3. uczestniczy w sesjach naukowych, wykładach, spotkaniach referatowych towarzystw naukowych itp. – 1 ECTS
 1. Zajęcia pozaspecjalizacyjne obejmują:

 

Punkty ECTS

Maksymalna ilość pkt ECTS w czasie trwania kształcenia w Szkole

Kierowanie własnym projektem badawczym,

2

2

Staż naukowy zagraniczny,

2

2

Staż naukowy krajowy,

1

1

Uczestnictwo w projekcie B+R,

2

2

Aktywny udział w konferencji naukowej,

1

3

Autorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A

4

8

Udział w działaniach promujących naukę

 

1

2

SUMA

 

20

 

 1. W trakcie 4 lat kształcenia  w Szkole doktorant zobowiązany jest zgromadzić co najmniej 34 punkty ECTS, w tym co najmniej 9 punktów ECTS uzyskanych łącznie z tytułu zaliczenia zajęć fakultatywnych oraz co najmniej 10 punktów ECTS uzyskanych łącznie z tytułu zaliczenia zajęć pozaspecjalizacyjnych oferowanych przez Szkołę.
 2. Zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz seminaria naukowe mogą być realizowane w ramach szkół letnich i/lub szkół zimowych.

§ 4.

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne powstałe na tle niniejszego programu kształcenia albo kwestie w nim nieuregulowane rozstrzygają w drodze porozumienia Dyrektorzy Partnerów Konsorcjum.