• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY

Kierunki badań Zakładu Biologii Molekularnej

 • Mechanizmy regulacji ekspresji genów przez czynniki transkrypcyjne oraz czynniki epigenetyczne (niekodujące RNA, metylacja DNA).
 • Poszukiwanie markerów molekularnych wpływających między innymi na na zdrowie i rozmnażanie bydła oraz jakość produkowanego mleka i mięsa. 
 • Transkryptomika bydła – wykorzystanie mikromacierzy i Real-time PCR do badań profili ekspresji genów związanych z rozwojem umięśnienia; analiza metodami microarray ekspresji genów bydła różnych ras, o typie użytkowania mięsnym lub mlecznym.
 • Badanie polimorfizmu i ekspresji genów regulatorowych czynników miogennych (MRF) i ich związku z cechami mięsności bydła.
 • Molekularne mechanizmy działania bioaktywnych składników diety na poziomie regulacji ekspresji genów, profilu małocząsteczkowych RNA i wzoru metylacji DNA.
 • Identyfikacja biomarkerów molekularnych szlaków selenu przy wykorzystywaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
 • Bioinformatyczne analizy sieci genów i szlaków biochemicznych w połączeniu ze wskaźnikami wydajności i fizjologicznymi; metody i algorytmy eksploracji danych genomowych.
 • Regulacja komórkowego i systemowego metabolizmu żelaza w warunkach stresu oksydacyjnego.
 • Rola błędnej regulacji metabolizmu żelaza w patogenezie stwardnienia zanikowego bocznego (ang. Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS). Badania na myszach niosących ludzką mutację w genie dysmutazy 1 nadtlenku Cu/Zn (SOD1) (SOD1 G93A).
 • Zastosowanie preparatów żelaza w zapobieganiu niedokrwistości u nowonarodzonych prosiąt i myszy. Molekularne mechanizmy wchłaniania żelaza przez hem.
 • Badania interakcji między metabolizmem miedzi a żelaza na mysich modelach chorób Menkesa i Wilsona.
 • Badania profili ekspresji genów i regulacji epigenetycznej genów w strukturach mózgu myszy poddanych przewlekłemu stresowi.