• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Działalność Statutowa

I. GENOMIKA FUNKCJONALNA – ODDZIAŁYWANIA POLIMORFIZMU GENÓW NA CECHY PRZEZ NIE WARUNKOWANE

 1. „Badanie wpływu polimorfizmu wybranych genów, aktywności transkrypcyjnej oraz profili ekspresji białek w celu doskonalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych zwierząt domowych" (dr hab. M. Pierzchała, dr T. Blicharski)
 2. „Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem wybranych genów zlokalizowanych w chromosomie 8 świni i ich ekspresją w jajniku, jajowodzie i macicy a poziomem cech użytkowości rozpłodowej loch” (dr hab. A. Korwin-Kossakowska, prof. IGHZ)
 3. "Regulacje komórkowego i ogólnoustrojowego metabolizmu żelaza ssaków" (dr hab. P. Lipiński, prof. IGHZ)
 4. "Polimorfizm i ekspresja genów peptydów przeciwdrobnoutrojowych a zdrowie i cechy produkcyjne zwierząt gospodarskich" (prof. dr hab. E. Bagnicka)
 5. "Wpływ bioaktywnych związków i składników pożywienia na poziom ekspresji genów" (dr hab. A. Atanasov)
 6. "Modelowanie i analiza ewolucyjna ekspresji genów" (dr Ł. Huminiecki)

II. BIORÓŻNORODNOŚĆ – BADANIE POLIMORFIZMU MARKERÓW GENETYCZNYCH I ICH WYKORZYSTANIE I OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH

 1. „Cytogenetyczne i molekularne badania zmienności genetycznej wybranych populacji zwierząt” (dr R. Parada)
 2. „Bioróżnorodność genetyczna zwierząt domowych i dzikich”. (dr B. Gralak)

III.BIOTECHNOLOGIA ROZRODU

 1. „Klonowanie ssaków i interakcje jądrowo-cytoplazmatyczne w rozwoju rekonstruowanych zarodków” (prof. dr hab. J. A. Modliński)
 2. „Możliwości przeprogramowania komórek somatycznych w bruzdkujących zarodkach myszy” (dr A. Piliszek)
 3. "Ciałko żółte: potencjalny model przebudowy tkanki z udziałem układu ubikwityna-proteasom" (dr H. Tanigushi)
 4. "prenatalne kształtowanie postnatalnego fenotypu w modelach mysim i owczym patologii ludzkich" (dr S. Sampino)

V. WYKORZYSTANIE METOD HODOWLANYCH DO DOSKONALENIA ZDROWIA ZWIERZĄT I JAKOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ EKONOMIKI ICH WYTWARZANIA

 1. „Wartość hodowlana koni wierzchowych” (prof. dr hab. M. Łukaszewicz, dr hab. D. Lewczuk, prof. IGHZ)
 2. "Poprawa wydajności i składu chemicznego mleka oraz wskaźników reprodukcji krów poprzez modyfikację systemu żywienia i utrzymania" (dr hab. A. Jóźwik)
 3. "Doskonalenie ekologicznych systemów produkcji mleka" (dr hab. T. Sakowski, prof. IGHZ)
 4. "Poprawa wskaźników reprodukcji strusi, techniki inkubacji i wychowu piskląt w warunkach polskich ferm" (prof. dr hab. J. Horbańczuk)

VI. GENETYCZNE PODSTAWY BEHAVIORU ZWIERZĄT

 1. „Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki dobrostanu koni" (dr hab. A. Górecka-Bruzda)
 2. „Wpływ czynników zakłócających dobrostan zwierząt na zmiany transkryptomiczne w ośrodkowym układzie nerwowym" (dr G. Juszczak)
 3. „Genetyczne i środowiskowe zróżnicowanie atrakcyjności i awersyjności zapachu wpływającego na prawidłową jego identyfikację przez psy" (prof. dr hab. T. Jezierski)
 4. „Charakterystyka fizjologiczna i genetyczna linii myszy selekcjonowanych na wysoką lub niską wrażliwość na stres" (dr hab. M. Sacharczuk)
 5. "Innowacyjne metody poprawy produkcyjności i zdrowia oraz jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, poprzez poprawę dobrostanu zwierząt gospodarskich" (dr J. Marchewka)