• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

KIERUNKI BADAŃ Zakładu Embriologii Doświadczalnej

 1. Klonowanie ssaków metodą transplantacji jąder komórkowych z wykorzystaniem – jako dawców jąder – różnych rodzajów komórek (mysie pierwotne komórki zarodkowe, fibroblasty płodowe myszy oraz fibroblasty pochodzące od dorosłej myszy, nornicy rudej, świni i bydła). Badania te dotyczą głównie analizy interakcji jądrowo-cytoplazmatycznych w okresie przedimplantacyjnego rozwoju rekonstruowanych zarodków, a także testowania komórek - innych niż oocyty MII - , które można by wykorzystać jako biorców egzogennych jąder komórek zarówno zarodkowych, jak i somatycznych (oocyty GV, oocyty w stadium prometafazy I i metafazy I oraz zygoty).

 2. Uzyskiwanie zwierząt chimerowych z użyciem komórek somatycznych. Chimery zarodkowo-somatyczne służą jako model w badaniach nad możliwością transdyferencjacji komórek somatycznych (fibroblastów płodowych) w rozwijających się chimerowych płodach oraz w osobnikach chimerowych po urodzeniu. Badania prowadzone są na myszach i owcach.

 3. Kriokonserwacja oocytów i zarodków zwierząt gospodarskich.

 4. Badania nad wpływem sterowania procesami dojrzewania in vitro oocytów bydlęcych na ich kompetencje rozwojowe.

 5. Wyprowadzanie ustalonych linii komórkowych pochodzenia zarodkowego, w tym zarodkowych komórek macierzystych zwierząt laboratoryjnych (mysz, królik).

 6. Badanie mechanizmów różnicowania pierwszych linii komórkowych (epiblast, trofektoderma, endoderma pierwotna) oraz mechanizmów regulujących pluripotencję w zarodkach ssaków (mysz, królik).

 7. Badanie wpływu współdziałania czynników genetycznych i matczynych na rozwój zachowań autystycznych u myszy, a także określenie w jaki sposób zaangażowane są w ten proces czynniki łożyskowe. Podstawową hipotezą jest założenie, że zaawansowany wiek matczyny może mieć szkodliwy wpływ na rozwój mózgu płodu, prowadząc do występowania objawów powiązanych z autyzmem, oraz że nasilenie tych objawów zależy od tła genetycznego zarówno matki, jak i płodu, a także, że przy współdziałaniu tych czynników mogą brać udział czynniki łożyskowe.

 8. Badanie wpływu biopsji blastomerów oraz reorganizacji struktury przestrzennej we wczesnym okresie zarodkowym na poimplantacyjny rozwój potomstwa myszy, obejmujące analizę wzrostu oraz zachowania się zwierząt pochodzących z manipulowanych zarodków