• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkursy na stanowiska naukowe i stypendia

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko Profesora / Profesora Instytutu
w obszarze biomedycyny, medycyny i nauk o zdrowiu.

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biomedycyny z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, medycyny i nauk o zdrowiu.

 

Kryteria wyboru – kandydat powinien:

 1. Legitymować się / posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu bądź pokrewnych (za wyjątkiem wskazanym w Rozdziale 8, Art. 89. 1.Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, z późn. zmianami)); wymóg nie dotyczy osób, które uzyskały stopień doktora w zagranicznej jednostce o ile spełniają wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie zatrudnienia na stanowisko profesora instytutu.
 2. Posiadać sprecyzowane zainteresowania badawcze poparte:
 • dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach należącychdo Journal Citation Reports;
 • wysokimi wartościami wskaźników naukometrycznych: Indeksem Hirscha oraz liczbą cytowań;
 1. Posiadać znajomość adekwatnych obszarów naukowych z zakresu biomedycyny i medycyny oraz nauk o zdrowiu;
 2. Kierować lub brać udział (w przeszłości lub aktualnie) w projekcie badawczym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych;
 3. Posiadać doświadczenie i umiejętność kierowania/ bycia liderem zespołu badawczego
 4. Odbyć naukowy staż zagraniczny;
 5. Legitymować się dorobkiem organizacyjnym (organizacja/ współorganizacja konferencji naukowych) i dydaktycznym;
 6. Aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska naukowego.

oraz:

 1. Mieć wybitne zdolności naukowe i organizacyjne;
 2. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 3. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole;

 

– szczegółowe wymagania przedstawione w Regulaminie zatrudnienia oraz Załączniku do Regulaminu, link: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1)

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 4. Możliwość utworzenia zespołu badawczego.
 5. Bazę do doświadczeń na modelach zwierzęcych.
 6. Nowoczesną infrastrukturę badawczą i laboratoryjną.
 7. Duże wsparcie instytucjonalne w realizacji badań i przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • Dane osobowe,
 • Wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy,
 • Przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja,
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych),
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykaz 5 najważniejszych prac (tytuł, autorzy i pełne dane bibliograficzne),
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy wraz z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat / zakres współpracy,
 • pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca)
 • udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna
 • osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • znajomość języków obcych
 • umiejętności
 • inne
 1. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 2. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 28 maja 2024 r.

Termin składania dokumentów 11 czerwca 2024 rdo godziny 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna na miejscu lub on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

 

Jastrzębiec, 28.05.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w następujących obszarach: Biomedycyna / Medycyna i nauki o zdrowiu.

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biomedycyny
z wykorzystaniem modeli zwierzęcych / medycyny i nauk o zdrowiu.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku asystenta:

 1. Przegląd i zestawienie literatury dotyczącej zagadnień związanych z obecnie wykonywaną pracą i doświadczeniami w laboratorium;
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych
  i międzynarodowych;
 3. Planowanie i wykonywanie badań;
 4. Nadzór nad prawidłowością realizacji badań/ działania urządzeń badawczych.

 

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać tytuł zawodowy lekarza lub magistra nauk o zdrowiu lub pokrewnych.
 2. Minimum 3 miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej.
 3. Osiągniecia naukowe, np. w formie konferencji lub oryginalnych artykułów naukowych będą dodatkowym atutem.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

 

 

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Zdolności organizacyjne,
 2. Solidność i terminowość,
 3. Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

 

Możemy zaoferować:

 1. Możliwość uzyskania stopnia doktora nauk z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 3. Konkurencyjne wynagrodzenie,
 4. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki),
 5. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną,
 6. Możliwość awansu.
 7. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych i realizacji badań.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Odpis/kopię dyplomu uzyskania tytułu lekarza/ magistra,
 4. Wykaz publikacji, doniesień konferencyjnych,
 5. List motywacyjny,
 6. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki
i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 28 maja 2024 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 czerwca 2024 r. do godziny 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

Jastrzębiec, 28.05.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w następujących obszarach: Biomedycyna, Medycyna i nauki o zdrowiu.

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biomedycyny, medycyny i nauk o zdrowiu.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku adiunkta:

 1. planowanie, organizacja i realizacja prac badawczych w ramach projektów naukowych.
 2. analiza baz literaturowych i patentowych, nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami w celu zdobycia nowych umiejętności oraz/lub poszukiwanie współpracowników na potrzeby projektów.
 3. rozwój nowych pomysłów badawczych.
 4. udział w realizacji strategii badawczej i celów badawczych.

 

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie: biologii, medycyny, genetyki lub dyscypliny pokrewnej.
 2. Szeroką wiedzę z wybranego obszaru wraz z doświadczeniem w badaniach i pracach doświadczalnych w tym przy użyciu modeli zwierzęcych.
 3. Posiadać publikacje z listy JCR - (minimum 3 prace jeśli od czasu uzyskania stopnia doktora upłynął 1 rok lub mniej). Dorobek Kandydata będzie podlegał ocenie Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Duże zdolności organizacyjne.
 2. Kierowanie lub udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 4. Bazę do doświadczeń na modelach zwierzęcych (myszy, szczury, króliki i inne).
 5. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 6. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych i realizacji badań.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • dane osobowe
 • wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy
 • przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych)
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy; z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat współpracy,
 • pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca)
 • udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna
 • osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • znajomość języków obcych
 • umiejętności
 • inne
 1. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl

Data ogłoszenia konkursu: 28 maja 2024 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 czerwca 2024 rdo godziny 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

Jastrzębiec, 20.02.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w następujących obszarach: Biotechnologia / Biomedycyna / Biologia molekularna / Bioinżynieria

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biotechnologii / biomedycyny z wykorzystaniem modeli zwierzęcych / biologii molekularnej / bioinżynierii.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku asystenta:

 1. Przegląd i zestawienie literatury dotyczącej zagadnień związanych z obecnie wykonywaną pracą i doświadczeniami w laboratorium;
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 3. Planowanie i wykonywanie analiz laboratoryjnych;
 4. Nadzór nad sprawnością techniczną wyposażenia Laboratorium.

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra w zakresie: biologicznych, medycznych bądź pokrewnych
 2. Minimum 3 miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 3. Osiągniecia naukowe, np. w formie konferencji lub oryginalnych artykułów naukowych będą dodatkowym atutem.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Zdolności organizacyjne,
 2. Solidność i terminowość,
 3. Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

 

Możemy zaoferować:

 1. Możliwość uzyskania stopnia doktora nauk
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 3. Konkurencyjne wynagrodzenie,
 4. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, owce),
 5. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną,
 6. Możliwość awansu.
 7. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Odpis/kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra,
 4. Wykaz publikacji, doniesień konferencyjnych,
 5. List motywacyjny,
 6. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 20 luty 2024 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 5 marca 2024 r. do godziny 12:00

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

Jastrzębiec, 1.02.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w następujących obszarach: Genetyka / Biologia molekularna / Nutrigenetyka i Nutrigenomika

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie genetyki / biologii molekularnej / nutrigenetyki i nutrigenomiki

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku adiunkta:

 1. Przegląd i zestawienie literatury dotyczącej zagadnień związanych z obecnie wykonywaną pracą i doświadczeniami w laboratorium;
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 3. Planowanie i wykonywanie analiz laboratoryjnych;
 4. Nadzór nad sprawnością techniczną wyposażenia Laboratorium.

 

Wymagania jakie kandydat powinien spełniać:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych
 • dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe
 • doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik molekularnych związanych z  transkryptomiką, metabolomiką proteomiczną: badania kwasów nukleinowych (tj. PCR w czasie rzeczywistym), białek (tj. Western blot),
 • znajomość narzędzi analizy bioinformatycznej z wykorzystaniem baz danych będzie dodatkowym atutem.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, , western blot,

podstawy biologii molekularnej,

 • dodatkowym atutem będzie umiejętność hodowli linii komórkowych hepatocytów oraz

prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką, testy charaktertyzujące procesy

wzrostu komórek, wyciszanie genów za pośrednictwem siRNA, oraz znajomość narzędzi

analizy bioinformatycznej i baz danych.

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych
 • samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej
 • mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy)

 Preferowane kwalifikacje :

 1. teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej w tym metod analitycznych związanych z transkryptomiką i proteomiką, w szczególności obejmujących różne techniki izolacji oraz elektroforetyczne oraz chromatograficzne metody separacji białek, oraz ich analizę w oparciu o techniki spektrometrii mas, jak również znajomość strategii badań genomu i proteomu w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej,
 1.  pożądane jest doświadczenie w zakresie obsługi systemów spektrofotometrii mas w szczególności takich jak MS Maldi-TOF/TOF, Ion Trap LC-MS np.: ultrafleXtreme Bruker TM  9https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/maldi-tof/ultraflextreme.html,) oraz  amaZon speed ETD Bruker TM (https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/esi-ion-trap/amazon-speed-etd.html )

 

Wybrana osoba będzie czynnie uczestniczyć w badaniach molekularnych ,nutrigenomicznych związanych z weryfikacją oddziaływania składników diety na organizm zwierząt, w szczególności substancji hepatoprotekcyjnych w oparciu o modele zwierzęce in-vivo i hodowle komórkowe in-vitro oraz badaniach związanych z etiologią i patogenezą nowotworów. W szczególności będzie uczestniczyć w realizacji projektu pt. :"Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ekstraktów z ziół leczniczych w profilaktyce dysfunkcji wątroby wywołanej przez aflatoksynę B1 u świni jako model zwierzęcy (in-vivo) oraz analiza hodowli komórek hepatocytów u ludzi i świń (in-vitro)". W którym są przewidziane kompleksowe badania oceny wpływu naturalnych składników hepatoprotekcyjnych wybranych ziół, na prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz regenerację. Wybrana osoba będzie zaangażowana w realizację eksperymentów opartych na  hodowli linii komórkowych hepatocytów: a) oceniając: zmiany profili ekspresji genów, a w szczególności wpływu wyciszania wybranych genów z wykorzystaniem siRNA, w eksperymentach porównawczych opartych na liniach komórkowych wątroby ludzkiej i świńskiej, b) przeprowadzając analizy funkcjonalne dotyczycące porównania wyników eksperymentów in vivo i in-vitro, obejmujące analiz danych pochodzących z badań transkryptomicznych i proteomicznych, c) identyfikując i charakteryzując różnice w sieciach biologicznych, związanych z zaburzeniami metabolicznymi, oraz indukcją procesów związanych z nowotworzeniem i powstawaniem nowotworów złośliwych.

 

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Zdolności organizacyjne,
 2. Solidność i terminowość,
 3. Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie,
 3. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, owce),
 4. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną,
 5. Możliwość awansu.
 6. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Odpis/kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra,
 4. Wykaz publikacji, doniesień konferencyjnych,
 5. List motywacyjny,
 6. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 1 luty 2024r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem  16 luty 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

 

Jastrzębiec, 30.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w następujących obszarach: Dobrostan i zachowanie się zwierząt / Biologia molekularna

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie dobrostanu i zachowania zwierząt / biologii molekularnej.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku adiunkta:

 1. planowanie, organizacja i realizacja prac badawczych w ramach projektów naukowych.
 2. analiza baz literaturowych i patentowych, nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami w celu zdobycia nowych umiejętności oraz/lub poszukiwanie współpracowników na potrzeby projektów.
 3. rozwój nowych pomysłów badawczych.
 4. udział w realizacji strategii badawczej i celów badawczych.

 

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie: biologii, genetyki zwierząt, nauk o zwierzętach, rolnictwa, zootechniki, weterynarii, biotechnologii zwierząt lub dyscypliny pokrewnej.
 2. Szeroką wiedzę z wybranego obszaru wraz z doświadczeniem w technikach laboratoryjnych i pracach doświadczalnych przy użyciu zwierząt.
 3. Posiadać publikacje z listy JCR - (minimum 5 prac jeśli od czasu uzyskania stopnia doktora upłynął 1 rok lub mniej). Dorobek Kandydata będzie podlegał ocenie Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Duże zdolności organizacyjne.
 2. Kierowanie lub udział w projektach finansowanych z zewnętrznych środków.
 3. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 4. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, owce i inne).
 5. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 6. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • Dane osobowe
 • Wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy
 • Przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych)
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy; z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat współpracy,
 • Pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • Współpraca naukowej z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • Nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • Stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca)
 • Udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna
 • Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • Znajomość języków obcych
 • Umiejętności
 • Inne
 1. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 30 stycznia 2024 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 luty 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).
 9. Prawo jazdy kategoria B.

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii.

Post-doc będzie wykonywać planowane zadania pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

Warunki zatrudnienia:

Planowana data rozpoczęcia pracy: marzec 2024

Termin składania ofert: 14.02.2024

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 14.02.2024 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

 

--------------------------

Jastrzębiec, 29.01.2024 r.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc) w Zakładzie Biologii Molekularnej w ramach projektu NCN OPUS17 nr 2019/33/B/NZ5/02399 pt. Efekt epigenetyczny na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej” kierowanym przez prof. Artura Zelenta

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nazwa stanowiska: post-doc

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych

- dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych

-samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej

- mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy)

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie nowych i skutecznych terapii nowotworowych poprzez wyjaśnienie molekularnych mechanizmów związanych z transkrypcyjną deregulacja oraz patogenezą ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia - AML) W tym celu zostaną zidentyfikowane małe cząsteczki i cele komórkowe, które nasilają lub hamują sygnalizację ATRA a także przeprowadzone badania przesiewowe in vitro i in vivo leków epigenetycznych z zastosowaniem lub bez ATRA w terapii AML. Badania te pozwolą na opracowanie nowych leków epigenetycznych opartych na zróżnicowaniu AML.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-praca laboratoryjna np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantami

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

Warunki zatrudnienia:

Planowana data rozpoczęcia pracy: marzec 2024

Termin składania ofert: 14.02.2024

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych)

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do dnia 14.02.2023 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie wiadomości email proszę wpisać ,,OPUS17-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

 

---------------------------

Jastrzębiec, 29.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biotechnologii, biologii, nauk o zdrowiu lub dyscypliny pokrewnej.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku adiunkta:

 1. planowanie, organizacja i realizacja prac badawczych w ramach projektów naukowych
 2. praca laboratoryjna m.in doświadczenia na liniach komórkowych, analiza ekspresji genów,
 3. analiza statystyczna otrzymanych wyników
 4. opieka nad doktorantami
 5. przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego projektów
 6. przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych
 7. śledzenie literatury naukowej
 8. przygotowania publikacji
 9. rozwój nowych pomysłów badawczych

 

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie: biologii, biotechnologii, nauk o zdrowiu, lub dyscypliny pokrewnej.
 2. Posiadać szeroką wiedzę z wybranego obszaru wraz z udokumentowanym doświadczeniem w technikach laboratoryjnych np. praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, mikroskopowe, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych, prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką oraz praca ze zwierzętami- myszy.
 3. Być autorem publikacji z listy JCR - (minimum 3 prace jeśli od czasu uzyskania stopnia doktora upłynął 1 rok lub mniej). Dorobek Kandydata będzie podlegał ocenie Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Posiadać znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 6. Charakteryzować się solidnością i terminowością oraz bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole.
 7. Warunek konieczny: posiadanie prawa jazdy kat. B oraz duża mobilność- ze stanowiskiem związane są delegacje i wyjazdy służbowe ponadto miejsce pracy znajduje się ok 25km od Warszawy.

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Duże zdolności organizacyjne.
 2. Kierowanie lub udział w projektach finansowanych z zewnętrznych środków.
 3. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • dane osobowe
 • wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy
 • przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych)
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy; z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat współpracy,
 • pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • współpraca naukowej z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca),
 • udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna,
 • osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętności,
 • inne,
 1. kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 3. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2024 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21.02.2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie / on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

Jastrzębiec, 05.12.2023 r.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc)w Zakładzie Genomiki i Bioróżnorodności Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w ramach projektu NCN OPUS LAP 22 nr 2021/43/I/NZ9/02612  pt. : „Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni.” kierowanym przez prof. Chandra Pareek UMK Toruń, Podzadanie w ramach konsorcjum realizowane w IGBZ PAN kierowane przez prof. Mariusza Pierzchałę

 

W ramach konkursu wybrana została  dr Katarzyna Chałaśkiewicz

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 

Nazwa stanowiska: post-doc, pełny etat na okres 24 miesięcy

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych

- dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe

-doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik molekularnych związanych z transkryptomiką, metabolomiką proteomiczną: badania kwasów nukleinowych (tj. PCR w czasie rzeczywistym), białek (tj. Western blot),

- Znajomość narzędzi analizy bioinformatycznej i baz danych będzie dodatkowym atutem.

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, , western blot, podstawy biologii molekularnej,

- dodatkowym atutem będzie umiejętność hodowli linii komórkowych hepatocytów oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką, testy charaktertyzujące procesy wzrostu komórek,  wyciszanie genów za pośrednictwem siRNA, oraz znajomość narzędzi analizy bioinformatycznej i baz danych.

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych

-samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej

- mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy)

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Pełen pakiet medyczny
 5. Przyjazną atmosferę pracy

 

Opis zadań:

Celem projektu pt. :"Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ekstraktów z ziół leczniczych w profilaktyce dysfunkcji wątroby wywołanej przez aflatoksynę B1 u świni jako model zwierzęcy (in-vivo) oraz analiza hodowli komórek hepatocytów u ludzi i świń (in-vitro)". są kompleksowe badania oceny wpływu naturalnych składników hepatoprotekcyjnych wybranych ziół, na funkcjonowanie wątroby i jej regenerację. Wybrana osoba będzie czynnie uczestniczyć w/w projekcie realizując eksperymenty związane z hodowlą linii komórkowych hepatocytów: a) oceniając: zmiany profili ekspresji genów, a w szczególności wpływu wyciszania wybranych genów z wykorzystaniem siRNA, w eksperymentach porównawczych opartych na liniach komórkowych wątroby ludzkiej i świńskiej, b) przeprowadzając analizy funkcjonalne dotyczycące porównania wyników eksperymentów in vivo i in-vitro, obejmujące analiz danych pochodzących z badań transkryptomicznych i proteomicznych, c) identyfikując i charakteryzując różnice w sieciach biologicznych, związanych z zaburzeniami metabolicznymi, oraz indukcją procesów związanych z nowotworzeniem i powstawaniem nowotworów złośliwych.

 

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-praca laboratoryjna np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantami

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych)

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do dnia 20.12.2023 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie wiadomości email proszę wpisać ,,OPUS LAP 22-M.Pierzchała”.

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Oferta na stronie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=223272

Jastrzębiec, 07.11.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie embriologii,biotechnologii, biologii lub dyscypliny pokrewnej.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku adiunkta:

 1. planowanie, organizacja i realizacja prac badawczych w ramach projektów naukowych.
 2. analiza baz literaturowych i patentowych, nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami w celu zdobycia nowych umiejętności oraz/lub poszukiwanie współpracowników na potrzeby projektów.
 3. rozwój nowych pomysłów badawczych.
 4. udział w realizacji strategii badawczej i celów badawczych.

 

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie: biologii, genetyki zwierząt, nauk o zwierzętach, rolnictwa, zootechniki, weterynarii, biotechnologii zwierząt lub dyscypliny pokrewnej.
 2. Szeroką wiedzę z wybranego obszaru wraz z udokumentowanym doświadczeniem w technikach laboratoryjnych
 3. publikacje z listy JCR - (minimum 3 prace jeśli od czasu uzyskania stopnia doktora upłynął 1 rok lub mniej). Dorobek Kandydata będzie podlegał ocenie Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Duże zdolności organizacyjne.
 2. Kierowanie lub udział w projektach finansowanych z zewnętrznych środków.
 3. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 4. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, owce).
 5. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 6. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • Dane osobowe
 • Wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy
 • Przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych)
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy; z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat współpracy,
 • Pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • Współpraca naukowej z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • Stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca)
 • udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna
 • Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • Znajomość języków obcych
 • umiejętności
 • inne
 1. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 07 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 listopada 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

 

----

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w następującym obszarze: Dobrostan i zachowanie się zwierząt

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie dobrostanu i zachowania się zwierząt.

 

Zakres obowiązków oraz możliwości rozwoju na stanowisku asystenta:

 1. Przegląd i zestawienie literatury dotyczącej zagadnień związanych z obecnie wykonywaną pracą i doświadczeniami w laboratorium;
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 3. Przygotowywanie zgłoszeń projektowych oraz raportowanie bieżących projektów.

Wymagania - kandydat powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra.
 2. Minimum 3 miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe.
 3. Osiągniecia naukowe, np. w formie konferencji lub oryginalnych artykułów naukowych będą dodatkowym atutem.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 6. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatów na stanowisku pod linkiem: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pożądane kwalifikacje:

 1. Zdolności organizacyjne,
 2. Solidność i terminowość,
 3. Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Bazę do doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, owce).
 4. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 5. Możliwość awansu.
 6. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Odpis/kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra,
 4. Wykaz publikacji, doniesień konferencyjnych,
 5. List motywacyjny,
 6. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 7. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 07 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 listopada 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

Jastrzębiec, 06.11.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko Profesora / Profesora Instytutu
w dyscyplinach nauki o zdrowiu oraz zootechnika i rybactwo

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zmianami), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zmianami), Statutu IGiBZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z dnia 2 marca 2020 r.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGBZ PAN) w Jastrzębcu k/Warszawy poszukuje naukowców z doświadczeniem w zakresie biotechnologii / biomedycyny z wykorzystaniem modeli zwierzęcych / dobrostanu i zachowania zwierząt / genetyki molekularnej / biologii molekularnej / i dziedzinach pokrewnych.

 

Kryteria wyboru – kandydat powinien:

 1. Legitymować się / posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych, medycznych bądź pokrewnych, a w przypadku kandydatów na profesora wymagany jest tytuł profesora (za wyjątkiem wskazanym w Rozdziale 8, Art. 89. 1.Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619, z późn. zmianami)); wymóg nie dotyczy osób, które uzyskały stopień doktora w zagranicznej jednostce o ile spełniają wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie zatrudnienia na stanowisko profesora instytutu lub profesora.
 2. Posiadać sprecyzowane zainteresowania badawcze poparte:
 • dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
 • wysokimi wartościami wskaźników naukometrycznymi: Indeksem Hirscha oraz liczbą cytowań;
 1. Posiadać znajomość adekwatnych technik laboratoryjnych, w tym technik biologii molekularnej, serologicznych i mikrobiologicznych;
 2. Kierować lub brać udział (w przeszłości lub aktualnie) w projekcie badawczym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych, uzyskanych w drodze postępowania konkursowego;
 3. Posiadać doświadczenie i umiejętność kierowania/ bycia liderem zespołu badawczego
 4. Odbyć naukowy staż zagraniczny;
 5. Legitymować się dorobkiem organizacyjnym (organizacja konferencji naukowych) i dydaktycznym ;
 6. Aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska naukowego.

oraz:

 1. Mieć wybitne zdolności organizacyjne;
 2. Charakteryzować się solidnością i terminowością;
 3. Charakteryzować się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole;

 

– szczegółowe wymagania przedstawione w Regulaminie zatrudnienia oraz Załączniku do Regulaminu, link: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1)

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Premie za publikacje w renomowanych czasopismach o wysokim IF.
 4. Możliwość utworzenia zespołu badawczego.
 5. Bazę do doświadczeń na zwierzętach.
 6. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 7. Duże wsparcie instytucjonalne w przygotowaniu wniosków grantowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie,
 2. Życiorys, naukowy według następującego schematu:
 • Dane osobowe
 • Wykształcenie: lata nauki, nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy
 • Przebieg pracy zawodowej: lata pracy, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja
 • zestawienie liczbowe dorobku naukowego, z liczbą cytowań i indeksem Hirscha (liczba publikacji z listy JCR, liczba publikacji jako pierwszy, korespondencyjny lub ostatni autor, liczba doniesień konferencyjnych)
 • wykaz opublikowanych, oryginalnych prac naukowych (prace przedstawione oddzielnie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub przed i po wszczęciu procedury ubiegania się o tytuł profesora) – pełne dane bibliograficzne,
 • wykaz 5 najważniejszych prac (tytuł, autorzy i pełne dane bibliograficzne)
 • wykazprojektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy – lata trwania, tytuł, jednostka finansująca,
 • autoreferat naukowy; z głównymi zainteresowaniami naukowymi jako słowa kluczowe,
 • informacja o liczbie wykonanych recenzji prac naukowych,
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego – kraj, jednostka naukowa, temat współpracy,
 • Pobyty zagraniczne, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel pobytu, okres trwania, tematy wykładów zamawianych),
 • Współpraca naukowej z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 • nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania)
 • Stypendia (rok otrzymania, jednostka finansująca)
 • udział w szkoleniach – data, temat, jednostka organizacyjna
 • Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
 • Znajomość języków obcych
 • umiejętności
 • inne
 1. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora,
 2. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

 

Link do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN: https://tinyurl.com/rules-of-procedure-pl1

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: application@igbzpan.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 06 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 listopada 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna na miejscu lub on-line - o dacie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Instytut zastrzega prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w Załączniku do Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe.

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).
 9. Prawo jazdy kategoria B.

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii.

Post-doc będzie wykonywać planowane zadania pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 15.10.2023

Termin składania ofert: 30.09.2023

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 30.09.2023 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

 

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).
 9. Prawo jazdy kategoria B.

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii..

Post-doc będzie wykonywać planowane zadania pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

 Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 15.09.2023

Termin składania ofert: 31.08.2023

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 31.08.2023 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).
 9. Prawo jazdy kategoria B.

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii.

Post-doc będzie wykonywać planowane zadania pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

 Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 17.07.2023

Termin składania ofert: 30.06.2023

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 30.06.2023 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Jastrzębiec, 25.11.2022 r.

Konkurs na STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21 nr 2021/41/B/NZ5/04397 pt. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

W ramach konkursu wybrana została mgr Karolina Maślińska-Gromadka.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra biologii , biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym podstawy biologii molekularnej.
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na liniach komórkowych.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (mysz).
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).

Możemy zaoferować:

1. Stypendium doktoranckie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki

2. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną

3. Przyjazną atmosferę pracy

Opis projektu

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych.

Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii.  
Doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu NCN OPUS21.

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Termin składania ofert: 23.12.2022r.

Aplikacja powinna zawierać:

 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 2. List motywacyjny
 3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;
 4. Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 5. Kandydat będzie uczestnikiem szkoły Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska 
 6. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie: https://tinyurl.com/IGBZPANZgodaDaneOsoboweDOC
 7. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 8. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adresy a.zelent@igbzpan.ploraz l.szymanski@igbzpan.plw temacie maila proszę wpisać ,,Imię Nazwisko Kandydata - OPUS21-A.Zelent”.

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN W Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r.

Jastrzębiec, 17.10.2022

CALL FOR A POST-DOCTORAL POSITION

funded by the National Science Center as part of the project „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders” no 2020/39/B/NZ4/02105

 

The call for a postdoc position was won by dr Marta Ziętek.

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: Post-doctoral researcher

Requirements for the candidate:

 1. PhD degree or equivalent in Biology, Biotechnology, or similar
 2. Fluency in English speech and writing. 
 3. Experience with the following laboratory techniques: in vitro culture of embryonic and induced pluripotent stem cells, manipulation and culture of the mouse embryo, brain histology and immunohistochemistry, behavioral analysis in the mouse, mouse surgery (i.e. embryo transfer, vasectomy), confocal microscopy
 4. Valid course certificate in experimental procedures involving laboratory animals
 5. At least one first-authored publication in journal from the JRC list
 6. Devotion to Science, and strong interest in mammalian neurodevelopment
 7. Excellent work organization skills and proven ability to work independently

 

Discipline: animal science and fisheries

Description of tasks:

Conduct independent investigations to address the role of the placenta in neurodevelopment and developmental programming. Specific tasks, among others: prepare histological sections from fetuses and placentas - refine immunohistochemical protocols - examine confocal images – conduct behavioral tests in pups and adult mice - data analyses – manuscripts preparation - supervising PhD students.

Responsibilities in the project:

- Plan and conduct research independently

- Analysis and interpretation of research results

- Co-supervise PhD students

- Preparation of scientific articles, grants and conference presentations

- Active contribution to collaborative projects with external academic partners

 

We can offer:

1. Full-time employment

2. Remuneration in accordance with the regulations of the National Science Center

3. Modern laboratory infrastructure

4. Friendly work atmosphere

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: October 31, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Conditions of employment:

Contract duration: 24 months

Gross salary: approx. 8 300 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: November 2022

Contact: For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Silvestre Sampino, PhD, s.sampino@igbzpan.pl

 

The application should contain:

1. CV containing information about previous research and scientific achievements to date (employment, publications, awards, research internships, organizational and didactic activities, participation in training and conferences).

2. Cover letter.

3. Diploma of obtaining the title of doctor (certified photocopy); obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project (not including periods of maternity/parental /paternity and parental leave).

4. Contact details (e-mail address) to the previous supervisor and/or doctoral dissertation supervisor.

5. Please add the following clause: "I consent to the processing of personal data contained in this document for the implementation of the recruitment process in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR)."

NB. According to the regulations of the National Science Center, during the period of receiving remuneration, selected candidates cannot receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under the NCN calls nor remuneration from another employer under an employment contract, including from an employer based outside the territory of the Republic of Poland.

 

Documents should be sent by e-mail to the following addresses: s.sampino@igbzpan.pl (Dr Silvestre Sampino; PI’s e-mail) and kancelaria@igbzpan.pl(Message Subject: Application OPUS 20 Postdoc - Name and Surname of the candidate) by August 5, 2022.

Link to the competition on the website of the National Science Center: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192329

 

 

Jastrzębiec, 07.09.2022

Konkurs na STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu

SONATA BIS nr 2017/26/E/NZ3/01205

pt. „Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika”

 

W ramach konkursu wybrana została mgr Patrycja Konowrocka.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku zootechnika, biologia, lub pokrewnym
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Doświadczenie w pracy z zarodkami ssaków, umiejętność izolacji i hodowli zarodków (preferowane gatunki: królik i mysz)
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej lub mikroskopii konfokalnej.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (królik, mysz)
 6. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 7. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 8. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Możemy zaoferować:

1. Stypendium doktoranckie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki

2. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną

3. Przyjazną atmosferę pracy

 

Opis zadań:  
Celem projektu jest analiza mechanizmów różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika.

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/383128-pl.pdf

Zakres obowiązków w projekcie:

Do zadań kandydata należeć będzie uzyskiwanie i analiza rozwoju zarodków króliczych, w tym hodowla zarodków in vitro, analiza ekspresji i lokalizacja czynników związanych z różnicowaniem (qPCR, immunofluorescencja), analiza wpływu w/wym. czynników na rozwój zarodkowy, analiza potencji komórek.

Typ konkursuNCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: 21 września 2022

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 27 września 2022

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 15 miesięcy

Kwota stypendium: 3900 zł/miesiąc (brutto)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2022 r.

 

Aplikacja powinna zawierać:

 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 2. List motywacyjny
 3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;
 4. Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 5. Kandydat będzie uczestnikiem szkoły Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska 
 6. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie: https://tinyurl.com/IGBZPANZgodaDaneOsoboweDOC
 7. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 8. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: a.piliszek@igbzpan.pl (email kierownika projektu) (temat wiadomości: Doktorant-ANNPIL Imię i nazwisko kandydata) do dnia 21 września 2022 r.

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z  Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Jastrzębiec, 02.08.2022 r.

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

W ramach konkursu wybrana została dr Angelika Szczęśniak.

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

 

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii..

Post-doc będzie wykonywać planowane zadania pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia pracy: październik 2022

Termin składania ofert: 31.08.2022

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 31.08.2022 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Jastrzębiec, 27.06.2022

Call for a POST-DOC position funded by the Horizon2020 BovReg - Identification of functionally active genomic features relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle

 

The call for the postdoc position was won by dr Joanna Stojak.

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: Postdoctoral Fellow (20 months)

Requirements for the candidate:

 1. Ph. D degree or equivalent in medical, biotechnology, biology or related discipline.
 2. High motivation for scientific work.
 3. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of gene editing and in vitro cell culture.
 4. Ability to use the following techniques: cell culture (cell line), CRISPR-mediated gene editing, PCR and qPCR
 5. Experience or knowledge with CRISPR-technique is advantageous.
 6. Publications in international journals
 7. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 8. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 9. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

Research topic:

It is well established that epigenetic modifications are implicated in the regulation of gene expression. However, the associations between these modifications and complex phenotypes are poorly understood. The EU-funded BovReg project is interested to understand how epigenetic variation in cattle translates into commercially important phenotypes. The project brings together researchers from different parts of the world to generate functional genomics data related to robustness, health and biological efficiency in cattle. Prediction tools will provide the opportunity to select cattle populations, maintain animal welfare and support precision breeding for efficient cattle production. Using several molecular approaches, WP6 (led by dr. Hiroaki Taniguchi) has the objective to functionally validate key candidate regulatory sequences and variants associated with disease resistance, biological efficiency and robustness, identified in other work packages.

Description of tasks:

Task 1: Selected candidate regulatory regions (promoters, enhancers, silencers, etc.) and genetic variants (identified in other work packages) will be functionally characterized in different bovine cell lines using CRISPR/Cas9 and other molecular techniques. After generation of the desired mutations/deletions, functional assays (qPCR and cell growth assay) will be performed.

Task 2: To measure interaction of two DNA regions in a high throughput manner, Hi-C-seq experiment was already performed for several cell lines by other work package. In our package, many of these interactions will be validated using 3C assay (PCR-based analysis).

Responsibilities and benefits in the project:

1.Responsibilities) Selected person will work on the above mentioned tasks. Once the tasks are finished he or she will prepare draft for publications. Additionally, the selected person will participate in international conference(s) and H2020 project meetings.

2.International Research Benefit) Selected person is provided state-of art laboratory and access to common facilities. The selected person will perform some experiments at INRAe (Jouy-en-Josas, France) with partner’s laboratory in WP6.

3.Career Benefit) Additionally, the candidate can apply for a team leader position after two years period to be a PI of the team lab.

 

Conditions of employment:

Contract duration: 20 months

salary amount: approx.12000 PLN/month

Deadline for application: July 27th, 2022

Planned date of commencement of work in the project: August 1st, 2022

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the Ph. D. degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan) (template available here: https://tiny.pl/9g7h4).

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: h.taniguchi@igbzpan.pl (PI’s email)
 2. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 3. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project: Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@igbzpan.pl).

The candidate will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences.

Jastrzębiec, 19.05.2022

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Analysis of the molecular mechanism of phosphorylated α-synuclein and ubiquitinated protein accumulation caused by dopaminergic neuron-specific NFE2L1 gene knockout”
no 2020/39/O/NZ5/02467

 

The doctoral scholarship was awarded to mgr Hossein Khodadadi.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".   

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD candidate

Requirements for the candidate:

 1. MSc degree or equivalent in molecular biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of gene editing and in vitro cultures.
 4. Ability to use the following techniques: Western blot, PCR and immunofluorescence staining of proteins in the cell (confocal cell imaging).
 5. Knowledge and experience in mouse mating, breeding, genotyping and maintaining of mice is welcome.
 6. Publications in international journals (for example as coauthor) are advantageous.
 7. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 8. Having the right to stay/study/work in the EU is welcome

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic:

Parkinson’s disease is the second most common neurodegenerative disorder, affecting roughly 6,1 million people worldwide and one of the leading causes of disability. Symptoms include slowness of movement, tremor, and rigidity as well as depression and cognitive decline. While treatment options exist, they lose effectiveness over time and produce a plethora of side effects

NFE2L1 gene encodes a factor responsible for a variety of cellular functions among others the clearance of badly formed and unnecessary proteins. However, we lack direct evidence of the NFE2L1 gene’s involvement in the development of Parkinson’s disease. 

In this project, we wish to explore this possible involvement and investigate the responsible mechanism. We will deactivate the gene specifically in the dopamine secreting neurons and we will observe the effects on mice behavior. The appearance of Parkinson-related symptoms will confirm that NFE2L1’s dysfunction could be the cause of Parkinson’s disease.

We will also perform these types of analyses on an in vitro model of neuronal development. Cells will be specially treated to cause their differentiation into neurons. The cells in which we have deactivated NFE2L1 will be compared to intact cells in the number of produced neurons, their growth, and other parameters.

Description of tasks:

Task 1: Generating an NFE2L1 dopaminergic neuron-specific knock-out mice

Task 2: General observation of mice behaviour and health indicators. Testing for Parkinson’s disease-like phenotype – motor symptoms, Testing for Parkinson’s disease-like phenotype – nonmotor symptoms

Task 3: Histopathological examination and immunostainig (ubiqutinated protein and alpha synuclein)

Task 4: Performing dopaminergic neuron Cell Isolation and RNAseq

Task 5: Knock-out/down of NFE2L1 with CRISPR/Cas9/siRNA in P19 cells and neuronal differentiation assay as well as transcription network analysis

Responsibilities in the project:

Selected person will work on the above mentioned tasks under supervision of the PI and post-docs. The project contains international cooperative aspect. Once the tasks are finished he or she will prepare draft for publications. Additionally, before publishing the tasks, the selected Ph. D. student will participate in international conference(s).

 

Type of the NCN call: PRELUDIUM BIS 2

Deadline for submitting offers: August 12, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: August 22, 2022

Scholarship conditions:

Contract duration: 48 months

Gross salary: 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2022

For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Dr hab. Hiroaki Taniguchi, h.taniguchi@igbzpan.pl

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1  
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: h.taniguchi@igbzpan.pl   (Dr hab. Hiroaki Taniguchi; PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application PRELUDIUM BIS HIRTAN PhD - Name and Surname of the candidate) by August 12, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

Jastrzębiec, 19.05.2022

Call for a Post-doctoral position

funded by the National Science Center as part of the project „The importance of social relationships and social bonds for animals’ behavioural expression, health and fitness -

pigs as a model to explore underlying physiological mechanisms” no 2020/39/B/NZ8/02508

 

The call for a postdoc position was won by dr Sarah Jowett.

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: Post-doctoral researcher

Requirements for the candidate:

 1. PhD degree or equivalent in animal science, ecology, biology, veterinary or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Fluency in English speech and writing. 
 4. Experience in conducting scientific research and a proven record of scientific publications in peer-reviewed journals.
 5. Strong interest in animal behaviour. Experience with pigs is a pre. 
 6. Knowledge and skills in the use of laboratory techniques is welcome.
 7. Flexibility and willingness to work in and travel to different countries (Poland, UK).
 8. General competences - good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, precision and conscientiousness.

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Social relationships in pigs and the importance of social relationships on health and fitness.

Description of tasks:

The post-doctoral researcher will work in a highly multidisciplinary environment. The project will focus mainly on social behaviour of pigs, which can be approached from an evolutionary perspective as well as for its relevance to animal welfare. The tasks include data collection on research pigs in Edinburgh, UK (several months) and in Poland, collection of samples, laboratory analyses, and writing of scientific publications. The candidate will have the opportunity to work on grant proposals for securing future funding.

Responsibilities in the project:

- behavioural observations and tests on pigs 

- collection and analysis of samples in the lab (using standard kits)

- data analyses

- writing of scientific publications

- participation in scientific conferences

 

We can offer:

1. Full-time employment

2. Remuneration in accordance with the regulations of the National Science Center

3. Modern laboratory infrastructure

4. Friendly work atmosphere

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: August 5, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 5, 2022

 

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Gross salary: approx. 8 300 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: negotiable but preferablyOctober 1, 2022

Contact: For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Irene Camerlink, PhD, i.camerlink@igbzpan.pl

The application should contain:

1. CV containing information about previous research and scientific achievements to date (employment, publications, awards, research internships, organizational and didactic activities, participation in training and conferences).

2. Cover letter.

3. Diploma of obtaining the title of doctor (certified photocopy); obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project (not including periods of maternity/parental /paternity and parental leave).

4. Contact details (e-mail address) to the previous supervisor and/or doctoral dissertation supervisor.

5. Please add the following clause: "I consent to the processing of personal data contained in this document for the implementation of the recruitment process in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR)."

NB. According to the regulations of the National Science Center, during the period of receiving remuneration, selected candidates cannot receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under the NCN calls nor remuneration from another employer under an employment contract, including from an employer based outside the territory of the Republic of Poland.

 

Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl  (Dr Irene Camerlink; PI’s e-mail) and kancelaria@igbzpan.pl(Message Subject: Application OPUS 20 Postdoc - Name and Surname of the candidate) by August 5, 2022.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".          
 

 

--------------------------------------------------------------------------

Jastrzębiec, 19.05.2022

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Adaptive significance of social touch in group-living mammals” no 2021/43/O/NZ8/00711

 

The doctoral scholarship was awarded to mgr Piero Seddaiu.

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".       

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD candidate

Requirements for the candidate:

 1. MSc degree or equivalent in animal science, ecology, biology, veterinary or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Fluency in English speech and writing. 
 4. Strong interest in animal behaviour. Experience with pigs is a pre. 
 5. Knowledge and skills in the use of laboratory techniques is welcome.
 6. Flexibility and willingness to work in and travel to different countries (Poland, UK).
 7. Having the right to stay/study/work in the EU is welcome
 8. General competences - good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, precision and conscientiousness.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Social relationships in pigs and the importance of social relationships on health and fitness.

Description of tasks:

The PhD candidate will be assigned to the Doctoral school of the institute, which has compulsory PhD level courses related to the PhD programme. The candidate will study and work in a highly multidisciplinary and international environment. The project will focus on social behaviour of pigs. The tasks include data collection on research pigs in Edinburgh, UK (6 months) and in Jastrzebiec (near Warsaw) in Poland, collection of samples, data analysis, and writing of scientific publications.

Responsibilities in the project:

- behavioural observations and tests on pigs 

- data analyses

- writing of scientific publications

- participation in scientific conferences

- attending compulsory PhD courses offered by the doctoral school

 

Type of the NCN call: PRELUDIUM BIS 3

Deadline for submitting offers: July 4, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: July 30, 2022

 

Contract conditions:

Contract duration: 48 months

Gross salary: 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2022

Contact: For questions regarding this position or the application, contact the project’s lead Irene Camerlink, PhD, i.camerlink@igbzpan.pl

Information on the application process:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (approx. 1 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons (e.g., supervisor) who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1  
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl  (Dr Irene Camerlink; PI’s e-mail) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application PRELUDIUM BIS IRECAM PhD - Name and Surname of the candidate) by July 4, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala95_2020-zal1.pdf" \l "page=43 

   
 

 

 

 

Jastrzębiec, 04.05.2022

Call for two Doctoral Scholarships

funded by the National Science Center as part of the project „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders” no. 2020/39/B/NZ4/02105

 

The doctoral scholarships wewe awarded to mgr Joanna Czyrska and mgr Dominika Żbikowska.

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. Prior experience in a research laboratory. Knowledge and experience in histological techniques and/or testing mice behavior would be highly desirable.
 3. Strong interests for the field of Developmental Biology and/or Neuroscience
 4. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 5. High motivation for scientific work. Precision, conscientiousness, and good manual skills.
 6. General skills- very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, devotion to science.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of any doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic:  Placental regulation of fetal brain development in mouse models of neurodevelopmental disorders

Description of tasks:

The students’ projects will be focused mainly on investigating the role of the placenta in the regulation of fetal brain development and programming of postnatal behavior in mouse models of neurodevelopment disorders. The students will conduct experiments on live animals (mice).

Responsibilities in the project:

- accomplish the assigned research tasks

- collect data with meticulous and genuine care

- report and discuss the results with the project’s PI

- draft research reports

- prepare manuscript drafts

- participate in scientific conference

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: August 5, 2022

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: August 12, 2022

Conditions of employment:

Contract duration: 30-36 months

Scholarship amount: approx. 4250 gross PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: by October 1st, 2022

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The selected candidate receiving the doctoral scholarship will be a participant of the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety in accordance with the recruitment rules available on the website: https://www.igbzpan.pl/en/zasady-rekrutacji-szkola-doktorksa-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://tinyurl.com/PersDataIGABPAS
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: s.sampino@igbzpan.pl  (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 SILSAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2022.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

Jastrzębiec, 01.04.2022 r.

Konkurs na STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21 nr 2021/41/B/NZ5/04397 pt. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra biologii , biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym podstawy biologii molekularnej.
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na liniach komórkowych.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (mysz).
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).

Możemy zaoferować:

1. Stypendium doktoranckie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki

2. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną

3. Przyjazną atmosferę pracy

Opis projektu

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych.

Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii.  
Doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu NCN OPUS21.

 

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej: 01.10.2022

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Termin składania ofert: 30.06.2022r.

Aplikacja powinna zawierać:

 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 2. List motywacyjny
 3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia);
 4. Poświadczony przez Dziekanat Wydziału dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów
 5. Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 6. Dokument potwierdzający status doktoranta (jeśli kandydat rozpocznie studia doktoranckie po terminie składania aplikacji, dokument może być dostarczony później, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie).
 7. Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,Imię Nazwisko - OPUS21-A.Zelent”.

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN W Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------

Jastrzębiec, 01.04.2022 r.

KONKURS NA STANOWISKO POST-DOC

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS21
nr 2021/41/B/NZ5/04397 p.t. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”
w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

 1. Stopień  naukowy doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych.
 2. Dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe.
 3. Doświadczenie w kierowaniu bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej
 8. Mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy).

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem Narodowego Centrum Nauki.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy

Opis zadań:

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to różnorodne, klonalne zaburzenia komórek macierzystych charakteryzujące się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Niedawno odkryliśmy, że skojarzona terapia kwasem all-trans-retinowym (ATRA) i lekiem przeciwdepresyjnym (TCP, tranylcypromina) w warunkach laboratoryjnych ma silne działanie przeciwbiałaczkowe. Oba te leki są stosowane w przypadku innych stanów chorobowych. Korzystając z nowych technologii genomowych, planujemy lepiej zrozumieć mechanizm działania ATRA/TCP co pozwoli na ich wykorzystanie w tanim i niecytotoksycznym leczeniu pacjentów z MDS i AML, którzy desperacko potrzebują bardziej skutecznych i bezpieczniejszych terapii..

Post-doc będzie wykonywać projekt doktorski pod nadzorem prof. Artura Zelenta oraz dr Łukasza Szymańskiego w ramach projektu OPUS21.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-planowanie i wykonywanie badań związanych z projektem np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantem

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022

Termin składania ofert: 30.06.2022

Pensja: ok. 8300 zł/m brutto

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych).

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do 30.06.2022 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie maila proszę wpisać ,,OPUS21-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Jastrzębiec, 03.03.2022 r.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc) w Zakładzie Biologii Molekularnej w ramach projektu NCN OPUS17 nr 2019/33/B/NZ5/02399 pt. Efekt epigenetyczny na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej” kierowanym przez prof. Artura Zelenta

 

Na stanowisko POST-DOC została wybrana dr Katarzyna Kaczor-Keller

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 

Nazwa stanowiska: post-doc, pełny etat na okres 24 miesięcy

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych bądź pokrewnych

- dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace naukowe

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opieka nad studentami lub doktorantami

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym praca z liniami komórkowymi, analizy cytometryczne, western blot, podstawy biologii molekularnej, atutem będzie umiejętność hodowli linii białaczkowych oraz prowadzenie doświadczeń w badaniach nad epigenetyką

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi programów statystycznych

-samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy zespołowej

- mobilność (miejsce pracy znajduje się w Jastrzębcu – 25 km od Warszawy)

 

Możemy zaoferować:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie.
 3. Nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną.
 4. Przyjazną atmosferę pracy.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie nowych i skutecznych terapii nowotworowych poprzez wyjaśnienie molekularnych mechanizmów związanych z transkrypcyjną deregulacja oraz patogenezą ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia - AML) W tym celu zostaną zidentyfikowane małe cząsteczki i cele komórkowe, które nasilają lub hamują sygnalizację ATRA a także przeprowadzone badania przesiewowe in vitro i in vivo leków epigenetycznych z zastosowaniem lub bez ATRA w terapii AML. Badania te pozwolą na opracowanie nowych leków epigenetycznych opartych na zróżnicowaniu AML.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

-praca laboratoryjna np. analiza ekspresji genów, doświadczenia na liniach komórkowych

-opieka nad doktorantami

-zaangażowanie merytoryczne w wykonywane prace

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-analiza statystyczna otrzymanych wyników

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach).

2. List motywacyjny

3. Dyplom uzyskania tytułu doktora (potwierdzona kserokopia); uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych)

4. Kontakt do poprzedniego przełożonego i/lub promotora pracy doktorskiej

5. Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej do dnia 31.03.2022 r. na adres kancelaria@igbzpan.pl w temacie wiadomości email proszę wpisać ,,OPUS17-A.Zelent”.

Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz którzy przedłożą komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Jastrzębiec, 23 sierpnia 2021

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu

pt. „Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika”  nr. 2017/26/E/NZ301205

Konkurs nie został roztrzygnięty.

 

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku biologia, zootechnika lub z dziedziny pokrewnej (lub uzyskanie takiego tytułu do 30 września).
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Doświadczenie w pracy z zarodkami ssaków, umiejętność izolacji i hodowli zarodków (preferowane gatunki: królik i mysz)
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej oraz mikroskopii konfokalnej.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (królik, mysz)
 6. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 7. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 8. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

 

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Temat badawczy: Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika

Opis zadań:

Celem projektu jest poznanie mechanizmów różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika.

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/383128-pl.pdf

Zakres obowiązków w projekcie:

Do zadań kandydata należeć będzie uzyskiwanie i analiza rozwoju zarodków króliczych, w tym hodowla zarodków in vitro, analiza ekspresji i lokalizacja czynników związanych z różnicowaniem (qPCR, immunofluorescencja), analiza wpływu w/wym. czynników na rozwój zarodkowy, analiza potencji komórek.

 

Typ konkursuNCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: 10 września 2021

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 24 września 2021

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 24 miesiące

Kwota stypendium: 2850 zł/miesiąc

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych/badawczych (maksymalnie 1 strona A4)
  2. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra.
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
  5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska
 3. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 4. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: a.piliszek@igbzpan.pl (email kierownika projektu) oraz kancelaria@igbzpan.pl (temat wiadomości: Kandydat PhD ANNPIL Imię i nazwisko kandydata) do dnia 10 września 2021.
 5. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 6. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

 

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 marca 2019 r oraz z pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

-------------------------------------------------------------------

Jastrzębiec, 01.07.2021

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „The importance of social relationships and social bonds for animals’ behavioural expression, health and fitness -pigs as a model to explore underlying physiological

mechanisms” no 2020/39/B/NZ8/02508

The doctoral scholarship was awarded to Sunil Khatiwada.   

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in animal sciences, biotechnology or biology (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation to conduct scientific work.
 3. Experience in working with (farm) animals, in particularly pigs, is welcome but not required.
 4. Academic skills and experience with using techniques in the field of animal sciences, biotechnology or biology.
 5. Knowledge of the English language at the B2 level. Documentation as a proof is a pre but not compulsory to be selected.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: The importance of social relationships for pigs’ behavioural expression, health and fitness

Description of tasks:

The project involves collecting data, mainly through behavioural observations, of farm pigs; statistically analysing the data; and preparing manuscripts for publication. The data collection largely takes place in Edinburgh, UK, in collaboration with a team of researchers at Scotland’s Rural College (SRUC). The final part of the project takes place in Poland and involves behavioural observations on pigs. As part of the doctoral programme, there are several compulsory PhD training courses to enhance the candidate’s scientific skills. 

Responsibilities in the project:

The candidate will be responsible for the collection and organization of data, and for analysing and communicating the results of the project to the wider scientific community (through scientific publications and conference presentations). 

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

Conditions of employment:

Contract duration: 48 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

 

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: i.camerlink@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 IRECAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets.” no 2020/39/B/NZ5/02469

 

The doctoral scholarship was awarded to Xiuuying Wang.   

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in animal science, biotechnology, molecular biology (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Scientific experience in the field of animal science, biotechnology, molecular biology is welcome.
 4. Knowledge, skills with the use of techniques in the field of molecular biology techniques, statistical methods.
 5. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets

Description of tasks:

Collection, portioning and conservation of biological samples, performing biochemical iron analyzes (measurement of iron parameters in the blood plasma, iron content in tissue), RNA isolation, preparation of extracts from tissues, performing molecular analyzes (Real Time PCR, Western blot, immunofluorescence analyzes) first - under supervision, next - autonomously , preliminary data analysis, preparing manuscript drafts.

Responsibilities in the project:

We have in mind that the student is a "fresh" member of a team who has yet to acquire knowledge related to iron metabolism but also to molecular techniques. Therefore he/she is expected to have basic experience in the use of molecular biology techniques, statistical methods, teamwork skills, good communication skills in written and oral English.

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Scholarship amount: 4500 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: r.starzynski@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 RAFSTA PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.          

-------------------------------------------------------------------

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders” no 2020/39/B/NZ4/02105

 

The doctoral scholarship was awarded to Agata Głuszek.   

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, biotechnology or similar (or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Strong interests in the field of Developmental Biology and/or Neuroscience is welcome
 4. Knowledge, skills with the use of histological techniques is welcome
 5. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 6. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 7. General competences - very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking, devotion to science.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders

Description of tasks:

The Ph.D student will work in a highly multidisciplinary environment. The student's project will be focused mainly on the construction of mouse inter-strain chimeras, and on their use to investigate how the placenta may affect fetal brain development and postnatal behavior.

The student will conduct experiments on live animals (mice).

Responsibilities in the project:

- construction of mouse inter-strain chimeras 

- preparation of histological sections from fetuses and placentas

- observation of confocal images

- data analyses

- preparation of manuscript drafts

- participation in scientific conference

 

Type of the NCN call: OPUS 20

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

Conditions of employment:

Contract duration: 36 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: s.sampino@igbzpan.pl  (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 20 SILSAM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

 

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

-------------------------------------------------------------------

 

 

Jastrzębiec, 1 lipca 2021

Konkurs na Stypendium Doktoranckie

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu pt. „Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi” nr. 2020/39/O/NZ9/02519

 

W ramach konkursu wybrana została mgr Adrianna Szprynca.

 

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku magister biotechnologii, biologii, zootechniki lub nauk pokrewnych (lub uzyskanie takiego tytułu do 30 września).
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Mile widziane doświadczenie naukowe z zakresu biotechnologii zwierząt.
 4. Wiedza, umiejętności z wykorzystaniem metod laboratoryjnych: izolacja RNA i DNA z materiału biologicznego, reakcja PCR, qPCR, testy ELISA, analizy mikrobiologiczne
 5. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 6. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 7. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

 

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Temat badawczy: Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi

Opis zadań:

Projekt dotyczy wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i –dodatnimi jednej/dwóch ćwiartek wymienia na poziom ekspresji genów, stopień metylacji wybranych genów i transkryptom ncRNA w tkance wydzielniczej i komórkach somatycznych w mleku w niezakażonej, sąsiadującej ćwiartce wymienia. Zakładamy, że patofizjologiczne procesy zachodzące w zakażonych tkankach wpływają na procesy fizjologiczne w niezakażonej ćwiartce wymienia (regulacja transkrypcji czy translacji) poprzez zjawiska epigenetyczne. Analiza poziomu metylacji wybranych genów oraz profil ekspresji niekodujących RNA (ncRNA) pozwoli zidentyfikować wpływ zakażeń bakteryjnych na regulacje epigenetyczne i zmiany w ekspresji genów układu immunologicznego (mRNA i białko). Materiał do badań będzie stanowić tkanka wydzielnicza wymienia otrzymane z osobnych ćwiartek wymienia – niezakażonych i zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi i ujemnymi. Grupę kontrolną będą stanowić próby pobrane z ćwiartek całych zdrowych wymion. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

Zakres obowiązków w projekcie:

- izolacja  DNA i RNA z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz qPCR

- Konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

- analizy mikrobiologiczne

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowanie publikacji

- przygotowanie rozprawy doktorskiej

 

Typ konkursuNCN: PRELUDIUM BIS 2

Termin składania ofert: 10 września 2021

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 24 września 2021

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

Kwota stypendium: 5000 zł/miesiąc (z możliwością zwiększenia do 6000 PLN/miesiąc po pozytywnej ocenie śródokresowej)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych/badawczych (maksymalnie 1 strona A4)
  2. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra.
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
  5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska
 3. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 4. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: e.bagnicka@igbzpan.pl oraz kancelaria@igbzpan.pl (temat wiadomości: Zgłoszenie Doktorant PRELUDIUM BIS 2 EMIBAG – Imię Nazwisko kandydata) do dnia 10 września 2021.
 5. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 6. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

 

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 marca 2019 r oraz z pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

-------------------------------------------------------------------

 

 

Jastrzębiec, 01.07.2021

Call for a Doctoral Scholarship

funded by the National Science Center as part of the project „The functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals.” no 2020/37/B/NZ2/03525

 

The doctoral scholarship was awarded to Maria Pia Viscomi.

 

Institute name: Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw

Position: PhD Student

Requirements for the candidate:

 1. Master's degree or equivalent in biology, bioinformatics, biostatistics, animal science, chemistry, or veterinary studies(or obtaining such degree by September 30).
 2. High motivation for scientific work.
 3. Scientific experience in the field of biology, bioinformatics, biostatistics, animal science, chemistry, veterinary studies is welcome
 4. Documented knowledge of the English language at the B2 level.
 5. Precision, conscientiousness and good manual skills.
 6. General competences - availability, very good organization of work, including the ability to work independently as well as working in an interdisciplinary research team, creative thinking.

The competition is open to persons who do not have a doctoral degree and persons who are not participants of the doctoral school.

 

Discipline: animal science and fisheries

Research topic: the functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals

Description of tasks:

Resveratrol, curcumin, and related antioxidant phytochemicals with phenolic groups have preventive and therapeutic effects with respect to cancer. These effects can be studied using the ultra-modern tools of transcriptomics, as the phytochemicals induce global alterations in gene expression profiles. In particular, resveratrol and curcumin can induce transcription of genes related to cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells cultured in vitro. Dr. Huminiecki the principal investigator (PI) on the project will start with a computational re-analysis of public transcriptomics datasets available for curcumin, resveratrol, and similar phytochemicals. Next, the PI and the PhD student will together conduct experiments to generate new transcriptomics datasets, from either normal or cancer cells treated with the phytochemicals. Our experiments and datasets will focus on dose escalation, time-courses, splicing, and alternative transcriptional start sites, as well as non-coding RNAs, which is a novel approach. We will also compare responses in p53 wild type versus p53-mutated cell lines to differentiate between different mechanisms of apoptosis. The studentship is funded by a grant from the prestigious Polish National Science Center —NCN, which guarantees a safe project, good education, and enjoyable working environment. (Moreover, the PhD position will be advertised and filled according to all professional rules, the standards of professional conduct, and legal regulations of the hosting Institute and NCN.)

Responsibilities in the project:

The PhD student will work and study in the area of functional genomics. In particular, the student will conduct experimental tasks associated with in vitro cell culture and transcriptomics. These will include routine tissue culture, the isolation of RNA, the set up of qPCR, as well as microarray and RNA-seq screens. The student will communicate with commercial providers of cells, reagents, and NGS services. The student will also undertake postgraduate coursework in statistics and bioinformatics, and go through routine safety introductions and PhD courses at the Institute. The student will acquire a set of skills that is transferable and highly sought after internationally: guaranteeing good career prospects after the completion of the course, either in academia or in industry.

 

Type of the NCN call: OPUS 19

Deadline for submitting offers: September 10, 2021

Form of submitting offers: e-mail

Candidate selection deadline: September 24, 2021

 

Conditions of employment:

Contract duration: 48 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Planned date of commencement of work in the project: October 1, 2021

Additional information:

 1. The competition application should contain:

a. Cover letter with a description of scientific/research interests (maximum one A4 page)

b. CV with particular emphasis on previous achievements.

c. A copy of the graduation diploma or information about the approximate time of obtaining the master's degree.

d. Information on the processing of personal data along with consent (signed scan)

e. Contact details of persons who can provide references.

 1. The condition for starting the implementation of tasks in the project and receiving a doctoral scholarship is a successful recruitment to the Doctoral School. More information: https://www.igbzpan.pl/en/regulamin-szkoly-doktroskiej-1
 2. The candidate is obliged to fill in the consent to the processing of personal data for recruitment available on the website https://www.igbzpan.pl/en/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022-1
 3. Documents should be sent by e-mail to the following addresses: l.huminiecki@igbzpan.pl (PI’s email) and kancelaria@igbzpan.pl (Message Subject: Application OPUS 19 LUKHUM PhD student - Name and Surname of the candidate) by September 10, 2021.
 4. Selected Candidates meeting the formal and project requirements will be invited for an interview. Information regarding the interview will be sent to the invited candidates by e-mail.
 5. Please be advised that the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences does not return submitted documents.

Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre of March 14, 2019 and with point 2.1.3 Remuneration and scholarships for students and doctoral students of Annex 2 to the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects.

-------------------------------------------------------------------

 

Jastrzębiec, 1 lipca 2021

 

Konkurs na Stypendium Doktoranckie

finansowane w ramach projektu pt. mEATquality - Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat.” nr H2020-FNR-2020-2

Koordynatorem projektu jest Stichting Wageningen Research (Holandia), a uczestnikami projektu jest 16 naukowych i przemysłowych partnerów międzynarodowych (2021-2025).

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoznaczny uzyskany na kierunku nauk o zwierzętach, zootechnika, weterynaria lub pokrewne(lub uzyskanie takiego tytułu do 30 września).
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
 3. Mile widziane doświadczenie naukowe z zakresu zagadnień związanych z hodowlą i chowem drobiu mięsnego oraz umiejętność praktycznego obchodzenia się z ptakami
 4. Wiedza, umiejętności z wykorzystaniem technik z zakresu zachowania się zwierząt i etologii
 5. Umiejętność obsługi programu SAS
 6. Bardzo dobra znajomość statystyki
 7. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 8. Precyzja, sumienność i dobre zdolności manualne.
 9. Ogólne kompetencje – dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

 

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Temat badawczy: Systemy produkcji, a dobrostan i jakość mięsa kurcząt brojlerów

 

Opis zadań:

Stypendium doktoranckie w ramach prestiżowego międzynarodowego projektu mEATquality finansowanego przez Unię Europejską daje doktorantowi szerokie możliwości wyjazdów konferencyjnych, staży naukowych oraz pozwala na zbudowanie sieci kontaktów w najlepszy jednostkach badawczych w Europie.

 

Zakres obowiązków w projekcie:

- przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów

- zbiór danych: zachowania, zdrowia oraz produkcyjności ptaków

- analiza danych oraz prezentacja wyników w formie publikacji (co najmniej 4) oraz doniesień konferencyjnych

-obrona doktoratu

 

Termin składania ofert: 10 września 2021

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 24 września 2021

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych/badawczych (maksymalnie 1 strona A4)
  2. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra.
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
  5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/zasady-rekrutacji-szkola-doktorska
 3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2021/2022 można znaleźć pod adresem: https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 4. Kandydat zobligowany jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobnych na rzecz rekrutacji dostępnej na stronie https://www.igbzpan.pl/harmonogram-rekrutacji-i-proponowane-tematy-rok-akademicki-2021-2022
 5. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: j.marchewka@ighz.pl (email kierownika projektu) oraz kancelaria@igbzpan.pl (temat wiadomości: Zgłoszenie Doktorant JOAMAR – Imię Nazwisko kandydata) do dnia 10 września 2021.
 6. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 7. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------