• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Zakładu Embriologii Doświadczalnej

 1. Dalsze badania nad możliwościami wykorzystanie metody selektywnej enukleacji zygot w klonowaniu ssaków.

 2. Analiza przeprogramowania komórkowego w chimerach zarodkowo-somatycznych w okresie rozwoju przedimplantacyjnego, poimplantacyjnego i postnatalnego.

 3. Doskonalenie metod kriokonserwacji oocytów w oparciu o badania biologicznych mechanizmów reakcji komórek na bodźce generowane przez te procedury.

 4. Badania nad sterowaniem procesami dojrzewania oocytów in vitro .

 5. Badania, na modelu owczym, wpływu diety wzbogaconej w n-3 PUFA na aktywację immunologiczną matki (maternal immune activation) i wystąpieniem u urodzonych jagniąt zespołu zaburzeń autystycznych (ASD - Autism Spectrum Disorders )

 6. Poznanie mechanizmów rozwoju zarodkowego, w szczególności zapotrzebowania zarodków króliczych w rozwoju przedimplantacyjnym na różne substraty energetyczne, oraz opracowanie systemu hodowli zapewniającego najbardziej fizjologiczne warunki rozwoju.

 7. Zbadanie, czy biopsja blastomerów zakłóca rozwój zarodkowy i jest tym samym czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się u uzyskanego potomstwa, po osiągnięciu przez nie dojrzałości, zespołu metabolicznego (MS - metabolic syndrome ).

 8. Poznanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji apoptozy (programowanej śmierci komórki) w przedimplantacyjnych zarodkach mysich.

 9. Badania nad molekularnymi mechanizmami różnicowania linii pozazarodkowych -trofektodermy i endodermy - w przedimplantacyjnych zarodkach króliczych.