• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki i Bioróżnorodności

KIERUNKI BADAŃ Zakładu Genomiki i Bioróżnorodności

 1.  Analiza genów kandydatów warunkujących cechy jakości jaja kur nieśnych oraz wpływ genów kandydatów na przemiany tłuszczów w wątrobie i odkładanie tłuszczu wewnętrznego u kur mięsnych.

 2. Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych oraz sekwencjonowania NGS w analizie bioróżnorodności bezgrzebieniowców (strusi, emu i nandu).

 3. Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt gospodarskich wykazujących zaburzenia płodności i wady wrodzone.

 4. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach nad płodnością dzikich i udomowionych populacji zwierząt dla optymalizacji programów ochrony, hodowli i reintrodukcji zagrożonych gatunków.

 5. Ocena czynników genetycznych determinujących zachowanie się zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem percepcji bólowej i zachowań depresyjnych.

 6. Ocena podłoża genetycznego wrażliwości na stres, podatności do zachowań depresyjnych oraz poziomu nocycepcji i bólu u zwierząt modelowych, głównie myszy(MS)

 7. Identyfikacja czynników genetycznych i środowiskowych modyfikujących procesy pamięciowe i poznawcze u zwierząt modelowych

 8. Ocena potencjału terapeutycznego nowych leków w terapii choroby Alzheimera, bólu nowotworowego

 9. Określeniu wpływu endogennej podatności na stres i stresu środowiskowego na ryzyko i tempo rozwoju nowotworów

 10. Analiza polimorfizmu regionów kodujących i regulatorowych genów zaangażowanych w procesie miogenezy bydła i świń – określenie wpływu wykrytych mutacji na wiązanie czynników transkrypcyjnych i ekspresję tych genów oraz ich produktów białkowych w mięśniach.

 11. Charakterystyka zmian profili ekspresji genów celem identyfikacji biomarkerów związanych z cechami produkcyjnymi zwierząt w tym jakością mięsa świń.

 12. Badania w zakresie nutrigenomiki z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych opartych na mikromacierzach ekspresyjnych i sekwencjonowaniu następnej generacji w celu określenia systemowych zmian ekspresji genów związanych z suplementacją pasz w bioaktywne składniki na ekspresję genów u świń.

 13. Poszukiwanie związku pomiędzy polimorfizmem genów i poziomem ekspresji genów a cechami produkcyjnymi oraz zdrowiem świń, bydła i koni

 14. Zastosowanie mikromacierzy ekspresyjnych do określenia różnic w profilu ekspresji genów pomiędzy różnymi tkankami świni.

 15. Poszukiwanie zależności między ekspresją genów a ich wpływem na szlaki metaboliczne związane z procesami rozrodu loch.

 16. Poznanie mechanizmów regulatorowych na poziomie ekspresji białek w celu wyjaśnienia ewentualnych przyczyn zaburzeń procesów rozrodczych świn

 17. Badania wpływu żywienia zwierząt roślinami modyfikowanymi genetycznie na ich użytkowość, wartość odżywczą mięsa i jaj oraz na stabilność ekosystemu przewodu pokarmowego na modelu przepiórki japońskiej.

 18. Zastosowanie danych molekularnych uzyskanych z analizy markerów DNA jądrowego i markerów DNA specyficznych dla linii żeńskich i męskich w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i programach czynnej ochrony gatunków dzikich.

Stałą formą aktywności Zakładu pozostają prace aplikacyjno-diagnostyczne wykonywane dla potrzeb praktyki hodowlanej. Zakład wykonuje badania markerów DNA w zakresie kontroli rodowodów koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz uczestniczy we współpracy międzynarodowej prowadzonej pod auspicjami ISAG. Wydawane przez Zakład międzynarodowe certyfikaty pochodzenia są podstawą wpisu koni do ksiąg stadnych. Ponadto w zakładzie wykonywane są badania z zakresu molekularnego podłoża podatności świń na stres (identyfikacja mutacji w genie RYR1), które są elementem krajowego programu hodowli trzody chlewnej