• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

POSTGRADUATE STUDIES

Informacje Ogólne

Od 1994 r. Instytut prowadzi Studia Doktoranckie w zakresie chowu i hodowli zwierząt, genetyki molekularnej, biotechnologii zwierząt, embriologii doświadczalnej, zachowania się zwierząt, zróżnicowanych systemów produkcji zwierzęcej i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz bioróżnorodności.

Od czasu powołania Studiów 52 osoby uzyskało stopień doktora nauk rolniczych. W 2016 r. na Studiach Doktoranckich naukę kontynuowało 24 osoby.

Doktoranci biorą czynny udział w życiu naukowym Instytutu prowadząc badania, wygłaszając referaty naukowe i prezentując swoje doniesienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Instytut oferuje również doktorantom pobyty naukowe we współpracujących laboratoriach zagranicznych oraz uczestnictwo w specjalistycznych kursach krajowych i zagranicznych.

Nabór kandydatów na Studia odbywa się okresowo i jest poprzedzony ogłoszeniami w prasie oraz na stronie internetowej Instytutu (www.ighz.edu.pl).

Podstawą kwalifikacji kandydatów jest ich dorobek naukowy i umiejętności przedstawione w życiorysie oraz wynik egzaminu przeprowadzonego przez powołaną w tym celu komisję. Podczas egzaminu sprawdzana jest między innymi znajomość języka angielskiego. Uczestnikami Studiów mogą być także obcokrajowcy.

Instytut oferuje zakwaterowanie na okres trwania studiów. W trakcie studiów doktoranci zobowiązani są do zrealizowania programu obowiązkowych zajęć, wykładów i złożenia stosownych egzaminów oraz do ukończenia lektoratu z języka angielskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery naukowej w Instytucie mogą zwracać się o dalsze informacje do Kierownika Studiów.