• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Projekty zwykłe

NCN

Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych

kierownik projektu: dr Artur Zelent

okres realizacji: 2022-2025

typ projektu: OPUS 21

 

Przemiana nabłonkowo mezenchymalna w przedimplantacyjnym rozwoju zarodka myszy

kierownik projektu: Dr Roberto de la Fuente 

okres realizacji: 2021-2022

typ projektu: MINIATURA 5

 

Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazododatnimi lub ujemnymi

kierownik projektu: Prof. dr hab. Emilia Bagnicka

okres realizacji: 2021-2025

typ projektu: PRELUDIUM BIS 2

 

Wykorzystanie międzyszczepowych chimerowych myszy w celu zbadania roli łożyska w patogenezie zaburzeń neurorozwojowych

kierownik projektu: dr Silvestre Sampino

okres realizacji: 2021-2025

typ projektu: OPUS 20

 

Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcześniaków: badania na nowym eksperymentalnym prosięcym modelu wcześniaczym 

kierownik projektu: dr hab. inż. Rafał Starzyński

okres realizacji: 2021-2024

typ projektu: OPUS 20

 

Znaczenie relacji i więzi socjalnych dla behawioru, zdrowia i długowieczności zwierząt - świnie jako model badania mechanizmów fizjologicznych 

kierownik projektu: dr Irene Camerlink

okres realizacji: 2021-2025

typ projektu: OPUS 20

 

Genomika funkcjonalna resweratrolu, kurkuminy i podobnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego

kierownik projektu: dr Łukasz Huminiecki

okres realizacji: 2021-2025

typ projektu: OPUS 19

 

Udokumentowanie istnienia więzi społecznych u zwierząt domowych poprzez badanie zachowań afiliacyjnych i ich odległości przebywania.

kierownik projektu: Dr Irene Camerlink

okres realizacji: 2020-2021

typ projektu: MINIATURA 4

 

Oddziaływanie endogennego układu opioidowego na gen Hmmr jako cel terapeutyczny i nowy mechanizm regulacji ciśnienia tętniczego.

kierownik projektu: Dr Dominik Skiba

okres realizacji: 2020-2023

typ projektu: SONATA 15

 

Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych

kierownik projektu: Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

okres realizacji: 2020-202

typ projektu: OPUS 18

 

Protaminizacja jąder komórek somatycznych jako model przeprogramowania jądrowego w klonowaniu somatycznym

kierownik projektu: dr hab. Marta Czernik

okres realizacji: 2020-2023

typ projektu: OPUS 18

 

Protaminizacja jąder komórek somatycznych jako model przeprogramowania jądrowego w klonowaniu somatycznym

kierownik projektu: dr hab. Marta Czernik

okres realizacji: 2020-2023

typ projektu: OPUS 17

 

Efekt epigenetyczny na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej

kierownik projektu: dr Artur Zelent

okres realizacji: 2020-2023

typ projektu: OPUS 17

 

Molekularne mechanizmy transportu żelaza przez łożysko a regulacja metabolizmu żelaza noworodków świni domowej i dzika: badania porównawcze

kierownik projektu: dr hab. Paweł Lipiński

okres realizacji: 2020-2023

typ projektu: OPUS 17

 

Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika

kierownik projektu: dr hab. Anna Piliszek

okres realizacji: 2018-2023

typ projektu: SONATA BIS

 

Uzyskanie oraz identyfikacja cech pluripotencji  indukowanych komórek pluripotentnych żubra Bison  bonasus  bonasus 

kierownik projektu: dr Agnieszka Bernat-Wójtowska

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: OPUS

 

Wpływ długotrwałego działania korykosteronu na transkryptom mózgu myszy laboratoryjnej

kierownik projektu: dr Grzegorz Juszczak

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: OPUS

 

Badanie wpływu przerwania sieci transkrypcyjnych na rozwój raka wątroby: analiza funkcjonalna mutacji genu HNF4A z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

kierownik projektu: dr Hiroaki Taniguchi

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: OPUS

 

Doustna suplementacja prosiąt nanocząstkami żelaza i żelazem lizosomalnym jako innowacyjna terapia w leczeniu noworodkowej niedokrwistości z niedoboru żelaza: wyjaśnienie molekularnych mechanizmów absorpcji żelaza

kierownik projektu: dr hab. Rafał Starzyński

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: OPUS

 

Rola miedzi w regulacji komórkowych mechanizmów eksportu żelaza w prozapalnych makrofagach

kierownik projektu: Aneta Jończy

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: PRELUDIUM

 

Epigenetyczna rola białka Prdm3 w trakcie neurogenezy

kierownik projektu: Paweł Leszczyński

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: PRELUDIUM

 

Badanie funkcjonalne wpływu rzadkich mutacji genu BRAF na rozwój raka wątroby z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

kierownik projektu: Magdalena Śmiech

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: PRELUDIUM

 

Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych

kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Lisowski

okres realizacji: 2017-2020

typ projektu: HARMONIA

 

Charakteryzacja przemiany nabłonkowo-mezenchymatycznej (EMT) w okołoimplantacyjnym zarodku myszy

kierownik projektu:Katarzyna Teresa Filimonow

okres realizacji: 2018-2019

typ projektu: MINIATURA

 

Potencjalna rola systemu ubikwityno-proteasomowego w ciałku żółtym bydła

kierownik projektu:dr Hiroaki Taniguchi

okres realizacji: 2017-2018

typ projektu: MINIATURA

 

Wpływ genetycznie uwarunkowanego wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR) na transkryptom i epigenom bydlęcych płodów

kierownik projektu: Karolina Rutkowska

okres realizacji: 2017-2019

typ projektu: PRELUDIUM

 

Zaburzona ekspresja białek mitochondrialnych wpływa na rozwój klonowanych zarodków: strategia zapobiegawcza

kierownik projektu: Marta Czernik

okres realizacji: 2017-2020

typ projektu: SONATA

 

Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metyzacji genów układu immunologicznego oraz profil mikrona w komórkach somatycznych mleka oraz leukocytach krwi kóz mlecznych

kierownik projektu: Daria Reczyńska

okres realizacji: 2017-2020

typ projektu: PRELUDIUM

 

Biopsja Blastomerów i powstanie Zespołu Metabolicznego: próba oszacowania ryzyka na modelu mysim

kierownik projektu: dr Federica Zacchini

okres realizacji 2016-2019

 

Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-ujemnymi i koagulazo-dodatnimi

kierownik projektu:  prof. Emilia Bagnicka (konsorcjum z IZ PIB Balice)

okres realizacji 2016-2020

 

Wpływ kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 na długość telomerów oraz poziom białek shelterin w modelu mysim

kierownik projektu: mgr  Magdalena Ogłuszka

okres realizacji 2016-2019

 

Impact of omega-3 and omega-6 fatty acids contained in plant oil on telomere biology in porcine muscle tissue in-vivo studies and rat muscle cell in-vitro studies

kierownik projektu: mgr  Magdalena Ogłuszka

okres realizacji 2016-2019

 

Wpływ czynników matczynych i genetycznych na zachowanie potomstwa oraz transkryptom łożyska w mysich modelach autyzmu

Kierownik projektu: dr Silvestre Sampino

Okres realizacji: 2015-2019

 

Polimorfizmy rejonów kodujących 3'UTR genów kandydujących dla cech produkcyjnych bydła oraz mechanizmy regulujące ich ekspresję przez miRNA.

Kierownik projektu: prof. Lech Zwierzchowski

Okres realizacji: 2015-2018

 

Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowychsurowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta. Członek konsorcjum.

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Oprządek

Okres realizacji 2015-2018

 

Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Feliks Kaba/prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Okres realizacji: 2014-2017

 

Genetycznie uwarunkowane zaburzenie wzrostu płodów bydła i jego związek z transkryptomem i epigenomem łożyska ciężarnych krów.

Kierownik projektu: dr Krzysztof Flisikowski

Okres realizacji: 2014-2017

 

Ekspresja cytokin prozapalnych w komórkach somatycznych mleka oraz krwi kóz zakażonych lentiwirusami małych przeżuwaczy.

Kierownik projektu: mgr Justyna Paulina Jarczak

Okres realizacji: 2014-2017

 

Identyfikacja i charakterystyka białek endometrialnych w okresie przed i kołoimplantacyjnych u świń - ewaluacja różnic w ekspresji genów na poziomie proteomicznym w porównaniu z profilem transkryptomicznym.

Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Anna Pierzchała

Okres realizacji: 2014-2017

 

Ocena genetycznego podłoża agresji lękowej u policyjnych psów służbowych z wykorzystaniem mikromacierzy SNP oraz metod behawioralnych.

Kierownik projektu: dr inż. Marta Walczak

Okres realizacji: 2013-2016

 

Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego.

Kierownik projektu: dr Rafał Parada

Okres realizacji: 2013-2016

 

Rola selenu w regulacji poziomu ekspresji genów kodujących białka szlaku metabolizmu selenu i homeostazy oksydoredukacyjnej u owiec.

Kierownik projektu: dr Edyta Małgorzata Juszczuk-Kubiak

Okres realizacji: 2013-2016

 

Identyfikacja nowych regionów methylacji DMRs w wybranych genach świni przy użyciu analizy methylomu (MeDIP) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w celu poprawy wydajności transferu somatycznego jąder komórkowych (SCNT).

Kierownik projektu: mgr Maciej Grzybek
Okres realizacji: 2013-2016

 

Zastosowanie produktów ubocznych przemysłu owocowego w tuczu jagniąt w celu uzyskania mięsa spełniającego kryteria żywności funkcjonalej.
Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Lipińska
Okres realizacji: 2013-2015

 

Genetyczna i epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w transporcie glukozy oraz w syntezielaktozy w komórkach gruczołu mlekowego krowy.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
Okres realizacji:2013-2015

 

Regulacja molekularnych mechanizmów absorpcji hemu: badania na prosiętach z niedokrwistością na tle niedoboru żelaza suplementowych żelazem hemowym.
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Radosław Starzyński
Okres realizacji: 2013-2017

 

Rozwój humanizowanych modeli schorzeń neurodegeneracyjnych przy zastosowaniu nukleaz Tal.
Kierownik projektu: dr Paweł Lisowski
Okres realizacji: 2013-2014

 

Przeprogramowanie komórek somatycznych w środowisku wczesnego zarodka myszy, charakterystyka przeprogramowanych komórek i uzyskanie zarodkowych komórek macierzystych z chimer zarodkowo-somatycznych.
Kierownik projektu: mgr Krystyna Izabela Żyżyńska
Okres realizacji: 2012-2013

 

Różnicowanie pierwszych linii komórkowych w zarodkach ssaków na przykładzie królika.
Kierownik projektu: dr Anna Piliszek
Okres realizacji: 2012-2016

 

Określenie ojcowskiej genealogii ras bydła objętych w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych.
Kierownik projektu: dr Beata Prusak
Okres realizacji: 2012-2015

 

Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy.
Kierownik projektu: mgr Adrian Stankiewicz
Okres realizacji: 2012-2014

 

Rozwój alternatywnych i skutecznych strategii w celu wywołania pełnego przeprogramowania jąder komórek somatycznych transplantowanych do enukleowanych oocytow MII.
Kierownik projektu:  mgr Magdalena Kotlarska
Okres realizacji: 2011-2014

 

Genetyczne podłoże interakcji gospodarz - patogen w chronicznych infekcjach wymienia wywołanych przez gronkowce.
Kierownik projektu: mgr inż. Adrianna Katarzyna Pawlik
Okres realizacji: 2011-2013

 

Okreslenie profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych bydła w kontekście pozyskiwania wołowiny o wysokich właściowościach prozdrowotnych i odżywczych.
Kierownik projektu: dr Dagmara Robakowska-Hyżorek
Okres realizacji: 2011-2014

 

Możliwości wykorzystania żerności i tempa wzrostu w doskonaleniu cech produkcyjnych i funkcjonalnych bydła mlecznego przy zastosowaniu techniki mikromacierzy DNA
Kierownik projektu:  dr hab. Jolanta Małgorzata Oprządek
Okres realizacji: 2011-2014

 

Analiza podłoża genetycznego osteochondrozy u polskich koni półkrwi
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Magdalena Lewczuk
Okres realizacji: 2011-2014

 

Zmiany w metabolizmie kwasów tłuszczowych podczas wzrostu przepiórek japońskich (Coturnix coturnix japonica).
Kierownik projektu: dr Ewa Helena Poławska
Okres realizacji: 2011-2013

 

Obniżenie ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) w stresie oksydacyjnym: molekularne mechanizmy, wpływ na komórkowy metabozlim żelaza, znaczenie w

patagonezie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Lipiński
Okres realizacji: 2011-2014

 

Otrzymanie zarodkowych komórek macierzystych królika.
Kierownik projektu: mgr inż. Andrea Catalina Diaz Riveros
Okres realizacji: 2011-2015

 

Fundacja Nutricia

The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition. 

kierownik projektu: dr hab. Michał Ławiński

okres realizacji: 2022-2024

typ projektu: FUNDACJA NUTRICIA

 

Impact of omega-3 and omega-6 fatty acids contained in plant oil on telomee biology in porcine muscle tissue in-vivo studies and rat muscle cell in-vitro studies

kierownik projektu: dr Magdalena Ogłuszka

okres realizacji: 2016-2019

typ projektu: FUNDACJA NUTRICIA