• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

kierunki badań Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

 1. Genetyczne mechanizmy zachowania się i dobrostanu zwierząt, w szczególności:
 • Zmiany transkryptomiczne w ośrodkowym układzie nerwowym zachodzące pod wpływem czynników zakłócających dobrostan zwierząt.
 • Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy
 • Genetyczne uwarunkowanie agresji lękowej u policyjnych psów służbowych z
 • wykorzystaniem mikromacierzy SNP oraz metod behawioralnych
 • Wykorzystanie metod wielkoskalowych- mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania następnej generacji w określaniu genetycznego podłoża cech behawioralnych psów pracujących.
 • Długowieczność loch jako wskaźnik dobrostanu – metody analizy, czynniki ryzyka oraz możliwości selekcji.
 1. Zróżnicowanie atrakcyjności i awersyjności zapachu wpływające na jego identyfikację przez psy.
 2. Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Canis familiaris) jako gatunku modelowego - współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
 3. Doskonalenie różnych form detekcji węchowej materiałów niebezpiecznych przez psy z zastosowaniem metod behawioralnych i molekularnych.
 4. Porównanie naturalnej i sztucznej detekcji lotnych związków organicznych jako markerów zapachowych chorób nowotworowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii masowej oraz zmysłu węchu zwierząt i ludzi.
 5. Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki dobrostanu koni ze szczególnym uwzględnieniem reakcji emocjonalnych.
 6. Identyfikacja zagrożeń dobrostanu krów mlecznych związanych z ekspansją w przemyśle mlecznym po zniesieniu kwoty mlecznej (UE, 2015).
 7. Opracowanie strategii ochrony dobrostanu krów mlecznych poprzez opracowanie metod automatycznej detekcji problemów zdrowotnych za pomocą systemu czujników biometrycznych.
 8. Ocena oraz opracowanie metod poprawy dobrostanu u indyków mięsnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pododermatitis.
 9. Opracowanie behawioralnych wskaźników dobrostanu u owiec mlecznych poddanych procedurze kurtyzacji ogonów i testowanych w izolacji.