• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Projekty POIG

BIOŻYWNOŚĆ

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk
Okres realizacji projektu: 1 luty 2009 – 31 grudnia 2014
Wartość projektu: 38.556.511,00 zł

Projekt „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” jest realizowany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Koordynator Projektu).

Partnerzy Konsorcjum:

 1. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Koordynator Projektu)
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Partner Naukowy)
  http://www.sggw.pl/
 3. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk(Partner Naukowy)
  http://www.ifzz.pl/
 4. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu (Partner Naukowy)
  http://www.ipmt.waw.pl/
 5. Związek „Polskie Mięso” (Związek Branżowy)
  http://www.polskie-mieso.pl/
 6. Zakłady Mięsne „Olewnik-Bis” Sp. z o.o. (Partner Przemysłowy)
  http://www.olewnik.com.pl/
 7. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk i Jadwiga Majerowicz (Partner Przemysłowy)
  http://www.majerowicz.pl/
 8. „AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp. J. (Partner Przemysłowy)
  http://www.danmis.com.pl/
 9. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” (Związek Branżowy)
  http://www.polsus.pl/
 10. Inter Yeast Sp. z o.o. (Partner Przemysłowy)
  http://www.interyeast.pl/

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”.

Celem ogólnym projektu BIOŻYWNOŚĆ jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa.

Celem bezpośrednim projektu BIOŻYWNOŚĆ jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania produktów (surowców i przetworów) spożywczych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości odżywczej i prozdrowotnej, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej. Projekt uwzględnia precyzyjne powiązanie ogniw w całym łańcuchu żywnościowym od „pola do stołu” oraz ekonomikę produkcji. Badania i rozwój innowacyjnych technologii obejmowały będą 4 rodzaje innowacyjnych produktów istotnych z punktu widzenia potencjału przetwórczego i konsumentów:

 1. produkty (surowce i przetwory) o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej  m.in. wzbogacone o składniki bioaktywne;
 2. produkty o obniżonej alergenności;
 3. przetwory o obniżonej zawartości soli i substancji dodatkowych np. polifosforanów;
 4. produkty  o obniżonej kaloryczności i zawartości tłuszczu typu light.

Projekt składa się z 8 komplementarnych zadań badawczych w ciągu logicznym  rozpoczynającym się od badań konsumenckich i eksperckich (Zad. 1) w celu ustalenia wymagań jakimi powinny charakteryzować się surowce i przetwory spożywcze pochodzenia zwierzęcego spełniające kryteria żywności funkcjonalnej. Następne zadania dotyczą sposobów pozyskiwania surowców i produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego (Zad 2. - mleko, Zad. 3 - wieprzowina, Zad. 4 - mięso drobiu i jaja, Zad. 5. - wołowina i jagnięcina) o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej, obejmujących genetyczne uwarunkowania jakości żywności, wpływ metod żywienia i systemów utrzymania zwierząt oraz ocenę jakości pozyskiwanych surowców i produktów. Kolejne zadania obejmują opracowanie technologii produkcji przetworów z uzyskanego mleka (Zad. 6) oraz przetworów z wieprzowiny (Zad. 7) w ścisłym połączeniu z oceną jakości wytworzonych przetworów w zakresie wartości odżywczej, właściwości prozdrowotnych i jakości sensorycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności na etapie przetwórstwa i przechowywania. Ostatnie zadanie obejmuje badania w zakresie marketingu i promocji wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego (Zad. 8).

Prace badawcze i rozwojowe są ukierunkowane na dziedziny naukowe, które mogą mieć decydujący wpływ na szybki rozwój gospodarczy kraju oraz poprawę jakości życia i zdrowia społeczeństwa. Projekt ma więc wyjątkowe znaczenie społeczne i gospodarcze, tworząc warunki dla wzrostu konkurencyjności polskiej bio-gospodarki opartej na wiedzy.

Wyniki projektu przekazane zostaną do odbiorców ostatecznych w postaci instrukcji wdrożeniowych dla:

 1. producentów mleka, mięsa i jaj, oraz przemysłu paszowego w zakresie technologii żywienia i utrzymania zwierząt ukierunkowanych na produkcję surowców i produktów nieprzetworzonych o właściwościach funkcjonalnych;
 2. przemysłu mięsnego i mleczarskiego, zebranie dowodów naukowych wspierających oświadczenia żywieniowe oraz ustalenie mierników i metod kontroli jakości wyrobów gotowych.

Dostęp do wyników badań będzie nieodpłatny oraz zgodny z zasadami transferu technologii w POIG.

Projekt BIOŻYWNOŚĆ jest komplementarny z projektem inwestycyjnym „Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek”, koordynowanym przez IGiHZ PAN, finansowanym ze środków POIG w Działaniu 2.2. „Wsparcie tworzenia wspolnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”,  który obejmuje wytworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek będących Partnerami Konsorcjum do badań w zakresie jakości żywności.

Wszystkich zainteresowanych projektem „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” zapraszamy do kontaktu.

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk
tel. +48 22 736 70 01
fax. +48 22 756 16 99
e-mail: j.horbanczuk@ighz.pl

Kierownik Biura Projektu: mgr inż. Cyprian Tomasik
tel. +48 22 736 70 02
fax. +48 22 756 14 17
e-mail: c.tomasik@ighz.pl

Informacje o programie: 
Unia Europejska     http://europa.eu
Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego   http://www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego    http://www.nauka.gov.pl 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka   http://www.poig.gov.pl

 

„Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek”

Kierownik projektu:  prof. dr hab. Emilia Bagnicka
Okres realizacji projektu: 2009-2011
Wartość projektu: 12,900 000 zł

 Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Lider Konsorcjum), Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w latach 2009-2011.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. Łączna wartość projektu wynosi 12,9 mln zł.

email:e.bagnicka@ighz.pl

22 736 71 02

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Okres realizacji projektu: 12.03.2010 - 31.03.2015
Wartość projektu: 6 846 753,00 zł

Instytut jest wykonawcą projektu „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich jednostek badawczych poprzez utworzenie infrastruktury informatycznej nauki o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych i kompleksowych badań oraz udostępnianie i wykorzystanie ich wyników z zakresu: genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozwoli to na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, udziału Beneficjenta w interdyscyplinarnych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz zapewnienie łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Projekt polegać będzie na rozbudowie i modernizacji sieci teleinformatycznej i infrastruktury analityczno – obliczeniowej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu wraz ze stworzeniem dostępu do baz danych i platformy wymiany wiedzy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie bazy infrastrukturalnej sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, która następnie będzie podstawą do wzmocnienia współpracy z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi w ramach wspólnych projektów badawczych, w tym tworzenia baz danych i ich statystycznego opracowywania. Istotną częścią planowanej inwestycji jest upowszechnienie zasobów naukowych oraz umożliwienie dostępu do wyników prac badawczych poprzez wdrożoną platformę wymiany wiedzy. Realizacja Projektu będzie obejmować realizację 6 zadań infrastrukturalnych:

 1. Utworzenie infrastruktury obliczeniowej do przetwarzania i analizowania danych zawartych w bazach danych utrzymywanych w ramach innych zadań inwestycyjnych
 2. Utworzenie baz danych z zakresu genomiki funkcjonalnej (transkryptoniki, proteomiki, metabolomiki) zwierząt gospodarskich
 3. Utworzenie i wdrożenie bazy danych n/t genów kandydujących na markery cech: produkcyjnych, odporności na choroby, płodności, behawioralnych i jakości surowca podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich
 4. Wdrożenie nowoczesnych technik gromadzenia i przekazywania informacji posiadanych przez IGHZ PAN, dotyczących zasobów genetycznych i wyników oceny użytkowości koni
 5. Utworzenie bazy danych z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt  hodowlanych i laboratoryjnych
 6. Udostępnienie zainteresowanym jednostkom bazy danych związanej z wartością odżywczą i prozdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontakt:

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
e-mail: m.lukaszewicz@ighz.pl
tel. +48 22 736-71-25

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013