• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Kryteria ubiegania się o stopień naukowy doktora

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Przewód doktorski może być wszczęty osobie, która:

 • Jest autorem lub współautorem przynajmniej jednej wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub publikacji w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym;
 • Deklaruje przygotowanie pracy doktorskiej w formie monotematycznego cyklu publikacji lub maszynopisu książki naukowej;
 • Przedstawi konspekt rozprawy doktorskiej wraz z hipotezą badawczą i celami badań oraz opinię opiekuna naukowego o zaawansowaniu badań;
 • Przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej, dotychczas uzyskane wyniki i dalszy plan badań na seminarium instytutowym.

 

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny;
 • Zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
 • Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 • Zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
 • W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała „Diamentowy Grant”.

 

Rozprawa doktorska:

 • Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej;
 • Rozprawa doktorska może mieć formę: maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych;
 • Jako monotematyczny cykl publikacj kandydat powinien przedstawić, co najmniej dwie oryginalne prace badawcze, opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), których sumaryczny IF nie może być mniejszy niż 1,5, a punktacja MNiSW – nie mniejsza niż 40 (zgodnie z rokiem opublikowania). We wszystkich publikacjach wchodzących w skład doktoratu kandydat musi być pierwszym autorem. Do publikacji doktorant powinien załączyć autoreferat omawiający i podsumowujący wyniki zawarte w publikacjach stanowiących doktorat;
 • Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku angielskim;
 • Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku angielskim również streszczeniem w języku polskim.

 


 

Rozporządzenie obowiązuje przewody doktorskie, otwarte po 30.09.2016 r.