• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Regulamin SD

Regulamin Studiów Doktorankich

 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

w

 Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk

w Jastrzębcu

 

 

§ 1. Podstawy prawne

 

 1. Studia doktoranckie w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, zwanego dalej również „Instytutem” lub „IGiHZ PAN” działają w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619);
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych  i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595)  
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2013, poz.1581).

 

§ 2. Zasady ogólne

 

 1. Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinie zootechnika (genetyka, hodowla i fizjologia zwierząt).
 2. Absolwenci studiów uzyskują stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.
 3. Studia doktoranckie  prowadzone są jako studia stacjonarne.
 4. Stacjonarne studia doktoranckie w IGiHZ PAN są bezpłatne.
 5. Studia  trwają nie krócej niż  dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.
 6. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową, i zasięgnięciu opinii Samorządu doktorantów, spośród osób posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Po zakończeniu każdego roku akademickiego, Kierownik sporządza sprawozdanie z działalności studiów i przedstawia je Dyrektorowi Instytutu.

 

§ 3. Program studiów

 

 1. Program studiów uchwala Rada Naukowa Instytutu w głosowaniu jawnym.
 2. Otwarcie przewodu doktorskiego musi nastąpić nie później niż do końca III roku studiów doktoranckich.

 

§ 4. Uczestnicy studiów

 

 1. Uczestnikiem studiów doktoranckich może być absolwent studiów wyższych na kierunku biologicznym, rolniczym lub pokrewnym, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny i przedłożył:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną opisaną w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 1. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację.
 2. Osoba, która została przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa i obowiązki z chwilą  złożenia ślubowania.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Instytutu.
 4. Absolwentem studiów doktoranckich zostaje osoba, która spełniła wszystkie  wymagania określone w programie studiów oraz wymagania z § 5 pkt 1 c Regulaminu.
 5. Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo.
 6. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich wygasają wraz z dniem      ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
 7. Uczestnik studiów za naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także za postępowanie niezgodne ze złożonym ślubowaniem, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje  Kierownik studiów. Od decyzji, o której mowa powyżej, służy odwołanie do Dyrektora Instytutu. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 8. Studia doktoranckie uznaje się za ukończone po zrealizowaniu obowiązującego programu i uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu wymaganych egzaminów objętych programem studiów, udokumentowaniu wyników prac badawczych oraz uzyskaniu stopnia naukowego doktora, potwierdzonego dyplomem.
 9. Osobie, która nie ukończyła studiów doktoranckich, na jej wniosek, może być wydane zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich.

 

 

§ 5. Obowiązki uczestnika studiów

 

 1. Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:
 1. realizacja studiów zgodnie z ustalonym programem,
 2. prowadzenie badań naukowych,
 3. przekazanie Promotorowi (Opiekunowi naukowemu) wszystkich wyników uzyskanych w ramach wykonywania pracy doktorskiej w wersji elektronicznej i papierowej do końca IV roku studiów,
 4. uczestnictwo w corocznych naukowych sesjach sprawozdawczych uczestników studiów doktoranckich i referowanie wyników badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską,
 5. uczestnictwo w wykładach i seminariach przewidzianych programem studiów,
 6. uczestnictwo w życiu naukowym Instytutu, w tym w seminariach instytutowych i zakładowych,
 7. prowadzenie indeksu uczestnika studiów doktoranckich,
 8. zdawanie wyznaczonych programem studiów egzaminów i zaliczeń,
 9. uczestniczenie w realizacji prac badawczych prowadzonych w Instytucie w zakresie i wymiarze czasu uzgodnionym z Opiekunem naukowym i Kierownikiem studiów doktoranckich,
 10. wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Instytutu w zakresie określonym przez Kierownika studiów w porozumieniu z Opiekunem naukowym lub Promotorem,
 11. złożenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 4 lata od rozpoczęcia studiów doktoranckich, pracy doktorskiej i jej obronienie przed Radą Naukową,
 12. odbywanie podróży służbowych w sprawach podyktowanych potrzebami Instytutu,
 13. przestrzegania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu oraz roty ślubowania.
 1. Doktorant jest zobowiązany do składania Kierownikowi studiów doktoranckich, przy końcu każdego roku akademickiego (do 15 września), sprawozdań z przebiegu studiów, w których powinny być ujęte:
 1. w formie opisowej - postępy w zakresie realizacji pracy doktorskiej;
 2. w postaci wykazu:

 

 • opublikowane i oddane do druku prace naukowe;

 

 • udział w zjazdach i sympozjach, z zaznaczeniem formy udziału;

 

 • wygłoszone wykłady i prelekcje;

 

 • udział w realizacji grantów;

 

 • odbyte kursy i szkolenia;

 

 • inne informacje związane z odbywaniem studiów.

 

 1. Sprawozdanie Doktoranta powinno być zaakceptowane i podpisane przez Opiekuna naukowego.

 

 1.  Zaliczenie roku przez Kierownika studiów doktoranckich następuje na podstawie:
 1. pozytywnej oceny rocznego sprawozdania;
 2. zaliczenia i aktywnej obecności na zajęciach objętych programem studiów.   
 1. Przy zaliczeniach przedmiotów oraz przy ocenie z egzaminów związanych z przewodem doktorskim stosowane są następujące oceny: niedostateczny (2), dostateczny (3,0), dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus (4,5), bardzo dobry (5).
 2. Przy zaliczeniach i egzaminach poza ocenami stosuje się odpowiednio wycenę punktową efektów kształcenia (ECTS).

 

§ 6. Prawa uczestnika studiów

 

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Uczestnikom  studiów doktoranckich przysługuje odpłatne zakwaterowanie na czas studiów w wymiarze ośmiu tygodni. Terminy przerw wakacyjnych w danym roku akademickim ustalane są przez Kierownika studiów.
 4. Doktoranci mogą podejmować pracę zarobkową w niepełnym wymiarze godzin.
 5. Wykonywanie pracy zarobkowej nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów i wymaga pisemnej zgody Dyrektora Instytutu.
 6. Wykonywanie przez doktoranta prac zleconych przez podmioty trzecie z wykorzystaniem infrastruktury Instytutu wymaga zgody Dyrektora Instytutu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wykonywane prace są częścią projektu objętego umową zawartą z Instytutem.
 7. W szczególnych przypadkach losowych, a także z powodu choroby,  Kierownik studiów może czasowo zwolnić uczestnika z zajęć oraz/lub umożliwić zdawanie egzaminów w terminie późniejszym niż wskazany w programie studiów.
 8. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
  1. stypendium socjalnego,
  2. zapomogi,
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
  4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 9. Świadczenia o których mowa w ust. 8 pkt a-d, mogą być przyznane pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na fundusz pomocy materialnej dla doktorantów,  na zasadach określonych przez Dyrektora Instytutu w uzgodnieniu z Samorządem doktorantów w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące studiów doktoranckich.
 10. Dokumentację przebiegu studiów doktoranckich każdego uczestnika prowadzi Dział Administracyjny – Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych.

 

§ 7. Stypendia

 

 1. Poza wyjątkami określonymi w punkcie 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, przez cały czas trwania studiów, uczestnicy mogą otrzymywać stypendium
 2. Stypendium przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika studiów na okres 12 miesięcy, po zaopiniowaniu przez Komisję doktorancką.
 3. Komisję doktorancką powołuje Dyrektor Instytutu. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 członków powoływanych spośród pracowników naukowych Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym Kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel doktorantów.
 4. Stypendium na pierwszym roku studiów przyznaje się osobie, która została przyjęta w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów przyznaje się uczestnikowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  - uzyskał pozytywne wyniki egzaminów objętych programem studiów,
  - wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz spełnił obowiązki zapisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnicy, którym studia zostały przedłużone z innego powodu niż urlop macierzyński, nie otrzymują stypendium w trakcie trwania piątego roku studiów.
 7. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Instytutu może przyznać stypendium także po zakończeniu 4-letnich  studiów.
 8. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 9. W przypadku wyjazdu uczestnika studiów na długoterminowy staż zagraniczny, trwający ponad jeden miesiąc kalendarzowy, stypendium nie przysługuje.
 10. Wysokość stypendium jest ustalana corocznie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego decyzją Dyrektora Instytutu.
 11. Stypendium nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie netto na stanowisku  asystenta.
 12. Dyrektor Instytutu może w szczególnych przypadkach nie przyznać stypendium lub cofnąć przyznane stypendium.
 13. Zasady ujęte w punktach od 1 do 9 powyżej nie dotyczą uczestników studiów, którzy nie są obywatelami RP i których opłaty za studia regulowane są odrębnymi przepisami.

 

 

§ 8. Skreślenie z listy uczestników studiów

 

 1. Uczestnik studiów doktoranckich zostaje skreślony z listy uczestników, jeżeli:
 1. nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej i nie zdaje egzaminów w terminach przewidzianych programem studiów,
 2. nie wykonuje określonych w harmonogramie ustalonym z opiekunem naukowym etapów pracy doktorskiej lub nie złoży rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem studiów nie przestrzega innych przepisów niniejszego Regulaminu.
 1. W razie długotrwałej choroby, inwalidztwa, lub stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy przeciwwskazań do kontynuowania studiów doktoranckich, następuje skreślenie uczestnika z listy uczestników
 2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

 

§ 9. Rada Naukowa

 

 1. Rada Naukowa Instytutu uchwala:               
 1. warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, w tym zasady powoływania Komisji rekrutacyjnej,
 2. sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
 3. zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,
 4. program i regulamin studiów, obejmujące:
  •  liczbę godzin zajęć obowiązkowych
  •  liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń
  •  szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów
 1. Program studiów doktoranckich w treści uchwalonej przez Radę Naukową stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dokument regulujący warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w treści uchwalonej przez Radę Naukową stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Dyrektor Instytutu

 

 1. Nadzór nad studiami doktoranckimi sprawuje Dyrektor Instytutu.
 2. Do wyłącznej decyzji Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
 1. tworzenie i likwidacja studiów doktoranckich,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie, na wniosek Komisji rekrutacyjnej,
 3. wyrażanie zgody na podjęcie pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy przez uczestnika dziennych studiów doktoranckich, który otrzymuje stypendium,
 4. rozpatrywanie wniosków złożonych przez Kierownika studiów.
 1. Dyrektor Instytutu zatwierdza program i Regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 11. Kierownik studiów

 

 1. Do kompetencji Kierownika studiów należy w szczególności:
 1. bieżąca kontrola przebiegu studiów doktoranckich;
 2. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań doktorantów, dokonywanie zaliczeń

kolejnych lat studiów, przedstawianie Dyrektorowi informacji w tym zakresie;

 1. przedstawianie Radzie Naukowej rocznego sprawozdania z przebiegu studiów

doktoranckich;

 1. pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji doktoranckiej;
 2. wnioskowanie do Dyrektora o przyznanie stypendium;
 3. wnioskowanie do Dyrektora o powołanie Opiekunów naukowych dla poszczególnych uczestników studiów,
 4. skreślenie z listy uczestników studiów.
 1.  Kierownik studiów doktoranckich przedłuża na wniosek doktoranta okres odbywania studiów doktoranckich, o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, zgodnie z przepisami prawa pracy.
 2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:
 1. czasowej niezdolności do obywania studiów spowodowanej chorobą;
 2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
 3. sprawowania osobistej opieki nad  dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niesprawności,

może na wniosek doktoranta przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, łącznie nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 1. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii Opiekuna naukowego lub Promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

 

 

§ 12. Opiekun naukowy

 

 1. Opiekunów naukowych dla poszczególnych uczestników studiów powołuje Dyrektor Instytutu, na wniosek Kierownika studiów.
 2. Opiekunem naukowym uczestnika studiów doktoranckich może być osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Do obowiązków Opiekuna, o którym mowa w punkcie 1 powyżej należy w szczególności:
 1. ustalenie z uczestnikiem studiów roboczego i ostatecznego brzmienia tematu pracy doktorskiej oraz harmonogramu jej realizacji,
 2. udzielanie uczestnikowi studiów konsultacji i pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej, niezbędnej przy realizacji pracy doktorskiej,

 

§ 13. Samorząd doktorantów

 

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie tworzą Samorząd doktorantów.
 2. Zasady wyborów i skład Samorządu reguluje Regulamin Samorządu Doktorantów zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu.

 

§ 14. Komisja dyscyplinarna

 

 1. Uczestnik studiów za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 2. Komisja dyscyplinarna dla doktorantów i Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla doktorantów liczą po 3 członków.
 3. Dwóch członków Komisji dyscyplinarnej oraz dwóch członków Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej, będących pracownikami naukowymi, powołuje Kierownik studiów doktoranckich, wskazując jednocześnie osobę Przewodniczącego.
 4. Członka Komisji dyscyplinarnej oraz członka Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej będących doktorantami wybierają uczestnicy studium doktoranckiego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych.

 

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 

 1. Załącznik Nr 1 (Program i harmonogram Studiów Doktoranckich) oraz nr 2 (Warunki i tryb rekrutacji) stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin studiów doktoranckich obowiązuje od daty zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu po uprzednim podjęciu przez Radę Naukową uchwał obejmujących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu studiów  doktoranckich stosuje się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2013, poz.1581).