• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki i Bioróżnorodności

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Zakładu Genomiki i Bioróżnorodności

 1.   Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur mięsnych. oraz wpływ genów kandydatów na przemiany tłuszczów w wątrobie i odkładanie tłuszczu wewnętrznego u kur mięsnych.

 2. Badanie polimorfizmu mikrosatelitarnego oraz sekwencjonowanie NGS u bezgrzebieniowców obejmujące strusie, emu i nandu.

 3. Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt gospodarskich z zaburzeniami płodności i wadami wrodzonymi.

 4. Wykorzystanie najnowszych technik molekularnych m.inn. mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania NGS w badaniach zmienności genetycznej w dzikich i udomowionych populacjach zwierząt w celu optymalizacji programów ochrony, hodowli i reintrodukcji zagrożonych gatunków.

 5. Analiza profilu ekspresji genów w różnych okresach rozwoju osobniczego bydła zróżnicowanego pod względem mięsności tuszy i jakości mięsa.

 6. Wdrożenie nowych metod analiz molekularnych w zakresie nutrigenomiki z wykorzystaniem analiz profili transkrypcyjnych i proteomicznych.

 7. Ocena wpływu endogennej aktywności układu opioidowego w predyspozycji do nieswoistych procesów zapalnych przewodu pokarmowego i potencjału terapeutycznego opioidów w tych schorzeniach

 8. Badania nad rolą bariery krew-mózg w procesach fizjologicznych i patologicznych

 9. Opracowywanie nowych, spersonalizowanych genetycznie leków przeciwbólowych i hamujących rozwój chorób neurodegeneracyjnych.

 10. Badania nad podłożem i identyfikacją wrodzonych wad genetycznych u zwierząt towarzyszących.

 11. Analizy genomiczne, transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne, podłoża rozwoju zespołu metabolicznego, jako konsekwencji systemowej zaburzonej ekspresji genów z wykorzystaniem różnych modeli zwierzęcych świnia mysz.

 

Planuje się rozszerzenie obecnie prowadzonych badań o nowoczesne techniki badawcze w sferze genetyki molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki  i proteomiki. Planowana jest analiza transkryptomów do identyfikacji genów związanych z cechami istotnymi z ekonomicznego punktu widzenia oraz ewaluacja różnic w ekspresji genów na poziomie proteomicznym w porównaniu z profilem transkryptomicznym w tkankach zwierzęcych.

W dziedzinie ekologii molekularnej i biologii ewolucyjnej rozwijane będą badania zmierzające do rozpoznania i ochrony różnorodności biologicznej gatunków udomowionych i dzikich, zwłaszcza zagrożonych wyginięciem. Prowadzone będą badania nad zmiennością linii ojcowskich (markery Y-STR), linii matczynych (mtDNA) oraz na poziomie genomiki populacji z wykorzystaniem najnowszych technik molekularnych i bioinformatycznych. Badania będą prowadzone we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w czynną ochronę gatunków dzikich i pozwolą m.in. ocenić słuszność i kierunki ewentualnych translokacji osobników dla wzmocnienia ginących populacji rzadkich gatunków. Planowane są również dalsze badania obejmujące wpływ żywienia paszami z udziałem GMO na skład i aktywność mikroflory układu pokarmowego przepiórki japońskiej.