• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Oferta

Analityka i usługi specjalistyczne

Dzięki posiadaniu wykwalifikowanych kadr i odpowiedniej aparatury badawczej Instytut może prowadzić rozległą działalność usługową dla przedsiębiorstw i instytu­cji z różnych działów gospodarki, zwłaszcza związanych z produkcją zwierzęcą. W przypadku zainteresowania wymienionymi niżej usługami prosimy kontaktować się ze wskazanymi osobami lub z Dyrekcją Instytutu.

>> Badanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie i ich produktów <<
Instytut upoważniony jest do badania oraz wydawania opinii w sprawach genetycz­nie zmodyfikowanych zwierząt gospodarskich i przetworzonych produktów pochodze­nia zwierzęcego (Decyzja Ministra Środowiska Nr 4/2003 z dnia 10 marca 2003 r.). W celu prowadzenia odpowiednich analiz uruchomiono w ramach Instytutu wydzielone la­boratorium referencyjne do badania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Laboratorium będzie prowadziło jakościową oraz ilościową analizę GMO metodą PCR w czasie rzeczywistym. Istotną funkcją laboratorium będzie również walidacja, a także opra­cowywanie nowych metod analizy nowych produktów GMO dopuszczonych do obrotu na rynku UE. Laboratorium posiada uprawnienia do wystawiania odpowiednich atestów.

Osoby odpowiedzialne:

Lech Zwierzchowski (e-mail: L.Zwierzchowski@ighz.pl)