• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Agnieszka Białek, dr hab. n. farm.

Zainteresowania badawcze:

wpływ bioaktywnych składników żywności (w tym sprzężonych kwasów tłuszczowych) na stan zdrowia (badania na modelach zwierzęcych), bromatologia, nutrigenomika, lipidomika, programowanie rozwojowe, suplementy diety.

Dorobek naukowy:

>50 prac naukowych, w tym 27 prac oryginalnych z listy JCR, 8 prac przeglądowych, 9 rozdziałów w monografiach; cytowania: 125, H indeks: 9.

Wybrane osiągnięcia naukowe:

 1. Wykazała, iż odpowiednia podaż sprzężonych dienów kwasu linolowego w diecie matki zmniejsza ryzyko nowotworu sutka u jej potomstwa.
 2. Wykazała wpływ podaży sprzężonych dienów i trienów kwasów tłuszczowych obecnych w diecie na ryzyko chorób nowotworowych, mechanizmy ich oddziaływania na gospodarkę lipidową organizmu oraz powiązanie tychże z procesami peroksydacji.
 3. W pilotażowych badaniach kardio-onkologicznych wykazała wpływ i znaczenie suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi na profil i przemiany lipidów w mięśniu sercowym, w przebiegu procesu nowotworowego.

 

Jest laureatką nagród naukowych Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nagród za prace naukowe na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz nagród dydaktycznych Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (426-2016-50) w 2016 roku.

Realizowane projekty badawcze:

 1. Kierownik projektu 2018/02/X/NZ9/01770 „Znaczenie oksydacji lipidów tkankowych
  w procesie nowotworowym z uwzględnieniem suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi – badania wstępne na modelu raka sutka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,
 2. Wykonawca projektu badawczego promotorskiego MNiSW N N405 362137 „Wpływ podaży sprzężonych dienów kwasu linolowego w diecie samic szczurów na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej u ich potomstwa”
 3. Kierownik trzech (FW12/WB2/09, FW12/PM1/11, FW12/PM31/14/14)  i wykonawca jednego (FW12/W1/08) projektu badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne:

Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem badawczym” w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu „STER dla B+R”;

Ekspert w NCBiR; uczestniczka projektu „Staż – Sukcesem Naukowca”; członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Żywności;

Przez 14 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; opiekun naukowy i promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, promotor jednej pracy doktorskiej; prowadziła zajęcia wykładowe i warsztatowe dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki, współpracy z BayLab oraz warsztatów „Poznaj nasz Wydział”