• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Granty NCN dla naukowców Instytutu

21.11.16

Dr Łukasz Huminiecki otrzymał finansowanie projektu pt . " A cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression" w prestiżowym Konkursie  POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Konkurs SONATA na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

dr Marta Czernik - "Zaburzona ekspresja białek mitochondrialnych wpływa na rozwój klonowanych zarodków: strategia zapobiegawcza".

 

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

dr hab. Grażyna Ptak -  "Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej".

 

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

mgr  Daria Reczyńska - "Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metylacji genów układu immunologicznego oraz profil mikroRNA w komórkach somatycznych mleka oraz leukocytach krwi kóz mlecznych".