• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU NA 4-LETNIĄ KADENCJĘ ROZPOCZYNAJĄCĄ SIĘ W DNIU 16 CZERWCA 2023 ROKU

08.03.23

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2023 roku.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektoraInstytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienia lub weterynaria oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej realizowanej w IGiBZ PAN;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie prezentacji multimedialnej, umożliwiającej jej prezentację w czasie maksymalnie 20 minut, złożoną na nośniku elektronicznym);
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
         a) dorobku naukowym

      - lista 10 najważniejszych w ocenie Autora publikacji z ostatnich 10 lat,   

        ze wskazaniem wskaźnika ich cytowań, krótkim, 2-3 zdaniowym   

        opisem co wybrana publikacja wnosi do rozwoju danej dyscypliny  

        naukowej,

     - lista projektów naukowych (grantów) z ostatnich 10 lat, w których  

        kandydat pełnił rolę kierownika, ze wskazaniem czasu realizacji (od-do)

        oraz wartości projektu;

                - dane bibliometryczne: współczynnik Hirscha, całkowita liczba  

                  publikacji, sumaryczna liczna cytowań bez autocytowań, oraz liczba

                  prac cytowanych co najmniej 50 razy,  

       b) zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i   

           pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych  

           pracowników i osiągnięciach zawodowych;

     c)   posiadanych tytułach lub stopniach naukowych

złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

 1. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 2. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN dostępne są na stronie internetowej:

http://www.igbzpan.pl

 

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 8 marca 2023 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa

w dniu 7 kwietnia 2023 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl

2.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5.       Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2023 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

6.       W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.       Posiada Pani/Pan:

•        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

•        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.