• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku

20.03.19

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN może być osoba:

 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienia lub weterynaria oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej realizowanej w IGHZ PAN
 2. posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA / KANDYDATKI ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
 1. dorobku naukowym

- lista 10 najważniejszych w ocenie Autora publikacji z ostatnich 10 lat, ze wskazaniem wskaźnika ich cytowań, krótkim, 2-3 zdaniowym, opisem co wybrana publikacja wnosi do rozwoju danej dyscypliny naukowej,

- lista projektów naukowych (grantów) z ostatnich 10 lat, w których kandydat/ kandydatka pełnili rolę kierownika, ze wskazaniem czasu realizacji (od-do) oraz wartości projektu;

- dane bibliometryczne: współczynnik Hirscha, całkowita liczba publikacji, sumaryczna liczba cytowań bez autocytowań, oraz liczba prac cytowanych co najmniej 50 razy.

       b. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;

       c. posiadanych tytułach lub stopniach naukowych

złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

 1. przebieg pracy zawodowej;
 2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;

       4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;

       5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

       6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

       7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);

       8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

       9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w                          związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,  00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN dostępne są na stronie internetowej: http://www.ighz.edu.pl/

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 20 marca 2019 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa
w dniu 18 kwietnia 2019 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
      Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl

2.   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

3.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5.   Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

6.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
      w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.   Posiada Pani/Pan:

•     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

•     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.