• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkurs na stanowisko POST DOC w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

19.06.18

Konkurs na stanowisko post-doc

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS

Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Stopień doktora biologii, zootechniki lub dziedziny pokrewnej.
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pracy z zarodkami ssaków, w tym izolacja i hodowla zarodków (preferowane gatunki: królik i mysz), dodatkowym atutem będzie znajomość technik mikromanipulacji.
 4. Doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej (analiza ekspresji, transformacje genetyczne) oraz mikroskopii konfokalnej.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (królik, mysz).
 6. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy ze zwierzętami.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Opis zadań

Celem projektu jest poznanie mechanizmów różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika. Do zadań kandydata należeć będzie planowanie i prowadzenie doświadczeń, analiza wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji. Praca doświadczalna obejmować będzie uzyskiwanie i analizę rozwoju zarodków króliczych, w tym hodowlę zarodków in vitro, analizę ekspresji i lokalizacji czynników związanych z różnicowaniem (qPCR, immunofluorescencja), a także tworzenie reporterowych linii zwierząt (transformacje genetyczne, mikroiniekcja i mikromanipulacja na zarodkach króliczych). Kandydat będzie wykonywać pracę ramach projektu NCN SONATA BIS pod kierunkiem dr Anny Piliszek.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 48 miesięcy

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu

Data rozpoczęcia pracy: sierpień – wrzesień 2018

Termin składania ofert: do 10 lipca 2018

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • List motywacyjny
 • Dyplom uzyskania stopnia doktora (potwierdzona kserokopia)
 • Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 • Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”
 • Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adres kierownika projektu a.piliszek@ighz.pl  ORAZ w formie papierowej przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, z dopiskiem „Postdoc-SONATA BIS”
 • Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w późniejszym terminie

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z kierownikiem projektu dr Anną Piliszek a.piliszek@ighz.pl lub sekretariatem Instytutu b.hryniewicz@ighz.pl

Informacje o działalności Zakładu Embriologii Doświadczalnej: http://www.ighz.edu.pl/kierunki-badan-zakladu-embriologii-doswiadczalnej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko POST - DOC wybrano Panią dr Katarzynę Filimonow.