• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

13.10.17

Dyrektor

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza Konkurs otwarty

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Zakładzie Biologii Molekularnej

w Zespole Biologii Molekularnej Żelaza

 

na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:

 

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych lub pokrewnych;
 • posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej żelaza, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports,
 • kierowanie lub udział (w przeszłości lub aktualnie) w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • odbycie naukowego stażu zagranicznego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
 4. wykaz publikacji,
 5. autoreferat naukowy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),
 7. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 8. wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,
 9. współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 10. oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
 11. wyjazdy zagraniczne: staże naukowe, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania),
 12. nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).

 

 

Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: b.hryniewicz@ighz.pl.

 

Data ogłoszenia konkursu: 13 października 2017 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 października 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2017 r.

 

 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny, biologia żelaza, biologia molekularna