• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Konkurs na STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

21.06.18

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS

2017/27/B/NZ9/02086

w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.

2. W czasie realizacji zadań w projekcie będzie posiadał status doktoranta

3. Posiada doświadczenie w szerokim zakresie technik hodowli komórek eukariotycznych.

4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w hodowli komórek zarodkowych i/lub indukowanych komórek pluripotentnych.

5. Posiada doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej.

6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.

7. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
8. Motywacja, odpowiedzialność, samodzielność.

 

Opis zadań:

Tematyka pracy obejmować będzie:

1) wyprowadzenie linii indukowanych komórek pluripotentnych z dostępnych komórek somatycznych żubra nizinnego oraz 2) analizę otrzymanych w wyniku reprogramowania komórek w kierunku cech charakterystycznych dla iPSC.

Stypendysta-doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką dr Agnieszki Bernat-Wójtowskiej w ramach projektu NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ9/02086.

 

Warunki zatrudnienia:

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania kontraktu: 34 miesiące
Kwota stypendium: 2800 zł/miesiąc

Termin składania ofert:do 31 sierpnia2018

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018

 

Aplikacja powinna zawierać:

1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe

2. List motywacyjny (maksymalnie 1 strona maszynopisu)

3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia)

4. Poświadczony przez Dziekanat Wydziału wykaz przedmiotów i ocen uzyskanych w trakcie studiów

5. List rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

6. Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN”

 

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków z dopiskiem „Doktorant-OPUS14-ZED”

pod adres: a.bernat@ighz.pl lub o osobiste złożenie w sekretariacie instytutu.

Informacje dodatkowe:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w połowie lipca. Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Dyrektora IGHZ. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Pod linkiem http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/recruitment-for-phd-studies-in-english można znaleźć informację o naborze na studia doktoranckie w IGHZ PAN.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

Decyzją Komisji Stypendialnej STYPENDIUM DOKTORANCKIE przyznano Pani mgr Ajnie Bihorac