• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

KONKURS na stypendium doktoranckie w Zakładzie Zachowania się Zwierząt

20.06.18

Zakład Zachowania się Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  poszukuje stypendysty w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki pt: „Wpływ długotrwałego działania kortykosteronu na transkryptom mózgu myszy laboratoryjnej”.

Celem projektu jest zrozumienie procesów zachodzących w mózgu pod wpływem długotrwałego działania kortykosteronu (reakcja na stres) oraz zrozumienie zależności pomiędzy trybem życia a reakcją organizmu na ten hormon. W projekcie przewidziane są badania transkryptomiczne prowadzone przy pomocy mikromacierzy oraz analiza ekspresji białek na skrawkach mózgowych pobranych od myszy laboratoryjnych.

Poszukiwana osoba powinna cechować się wysoką motywacją, zainteresowaniami dotyczącymi biologii mózgu lub biologii molekularnej oraz znajomością języka angielskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z dr Grzegorzem Juszczakiem g.juszczak@ighz.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Miasto: Jastrzębiec

Link do strony www jednostki: http://www.ighz.edu.pl/

Wymagania: wysoka motywacja, zainteresowania dotyczące biologii mózgu lub biologii molekularnej oraz znajomość języka angielskiego

Opis zadań: analizy transkryptomiczne, PCR, analiza ekspresji białek na skrawkach mózgowych, analiza zawartości kortykosteronu we krwi, izolacja struktur mózgowych, rejestracja zachowania zwierząt.

Typ konkursu: OPUS

Grupa nauk: Nauki o Życiu

Termin składania ofert: 2018-07-10

Forma składania ofert: e-mail g.juszczak@ighz.pl

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie przez 34 miesiące, stypendium w wysokości 3000 zł.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem ubiegania się o stypendium doktoranckie jest posiadanie statusu doktoranta. Pod linkiem http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/recruitment-for-phd-studies-in-english  można znaleźć informację o naborze na studia doktoranckie w IGHZ PAN.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

 

Decyzją Komisji Stypendialnej STYPENDIUM DOKTORANCKIE przyznano Pani mgr Anecie Jaszczyk.