• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA INSTYTUTU

08.05.17

Bezpieczeństwo GMO

                      W badaniach nad genetycznie modyfikowanymi organizmami (GMO) na modelu przepiórki japońskiej prowadzonych na 10 pokoleniach ptaków (5 lat) wykazano brak negatywnego wpływu stosowania pasz przygotowanych w oparciu o rośliny genetycznie modyfikowane (kukurydza Mon 810 i soja Roundup-ready) na produkcyjność, reprodukcję, jakość mięsa i jaj oraz zdrowie ptaków. Równocześnie nie stwierdzono akumulacji „transgenicznego” DNA w jajach i mięsie oraz narządach ptaków w kolejnych 10 pokoleniach. Badania w tym zakresie dotyczą niezmiernie ważnych aspektów zdrowia publicznego i są istotne społecznie.

Wyniki eksperymentów zostały opublikowane w 4 pracach naukowych w czasopismach o zasięgu światowym z listy Journal Citation Reports, np.: Sartowska K., Korwin-Kossakowska A., Sender G., 2015, Genetically modified crops in a 10-generation feeding trial on Japanese Quail – Evaluation of its influence on birds’ performance and body composition, Poultry Science 94, 12, 2909-2916, IF=1,672; Q1; 40 pkt.

Przyczyny autyzmu na modelu zwierzęcym

                       Wykazano wpływ zaawansowanego wieku ojców na częstość występowania zachowań autystycznych potomstwa na modelu mysim. Stwierdzono, że zaawansowany wiek dziadków również wpływał na zwiększoną skłonność do zaburzeń autystycznych u wnuków (pokolenie F2), nawet jeśli było to potomstwo młodych rodziców (pokolenie F1). W ostatnich latach częstość występowania (diagnozowania) zaburzeń ze spektrum autyzmu zwiększyła się wielokrotnie, jednak ich etiologia jest wciąż słabo poznana. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się w znacznym stopniu do wyjaśnienia niektórych przyczyn zaburzeń autyzmu u ludzi.

Wyniki opublikowano w renomowanym czasopiśmie o zasięgu światowym z listy JCR: Sampino S., Juszczak G.R., Zacchini F., Świergiel A.H., Modliński J.A., Loi P., Ptak G.E., 2014, Grand-paternal age and the development of autism-like symptoms in mice progeny, Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 4: e386. doi:10.1038/tp.2014.27, IF 4,36, Q1, 40 pkt.

Suplementacja żelaza u świń

                      Opracowano innowacyjną metodę uzupełniania niedoboru żelaza u prosiąt we wczesnym okresie postnatalnym poprzez suplementację dekstranem żelaza i żelazem hemowym podawanym per os. Suplementacja taka nie prowadzi do zwiększenia poziomu hormonu hepcydyny w osoczu odpowiedzialnego za regulację metabolizmu żelaza, a tym samym nie ogranicza naturalnej absorpcji tego pierwiastka z przewodu pokarmowego. Badania nad mechanizmami związanymi ze sposobem wchłaniania i dystrybucją żelaza z przewodu pokarmowego są istotne, szczególnie we wczesnym okresie postnatalnym i niemowlęcym. Niedobór żelaza u ludzi stanowi poważny problem społeczny. Prosięta są dobrym modelem do badań nad tym problemem. Należy podkreślić, że zastosowanie tej metody w praktyce powinno przyczynić się także do poprawy efektywności produkcji trzody chlewnej i zdrowia zwierząt.

Rozwiązanie było objęte zgłoszeniem patentowym w UPRP nr P.412147, a następnie opublikowane w renomowanym czasopiśmie o zasięgu światowym z listy JCR: Starzyński R.R., Laarakkers C.M., Tjalsma H., Swinkels D.W., Pieszka M., Styś A., Mickiewicz M., Lipiński P., 2013, Iron supplementation in suckling piglets: how to correct iron deficiency anemia without affecting plasma hepcidin levels, PLoS One, 8(5):e64022, Q1, 40 pkt; Staroń R, Van Swelm R.P., Lipiński P., Gajowiak A., Lenartowicz M., Bednarz A., Gajewska M., Pieszka M., Laarakkers C.M., Swinkels D.W., Starzyński R.R., 2015, Urinary Hepcidin Levels in Iron-Deficient and Iron-Supplemented Piglets Correlate with Hepcidin Hepatic mRNA and Serum Levels and with Body Iron Status, PLoS One, 10(8):e0136695, Q1, 40 pkt