• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Porozumienie o współpracy z Wageningen University & Research

17.11.22

W dniu 14 listopada 2022 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (Holandia) zostało podpisane strategiczne wieloletnie porozumienie o współpracy w obszarze nauk o zwierzętach pomiędzy wiodącą jednostką naukową w obszarze nauk przyrodniczo-rolniczych w Europie Wageningen University & Research i 3 polskimi jednostkami naukowymi:

- Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,

- Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,

- Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

IGBZ PAN reprezentowali: Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, Dr Cyprian Tomasik oraz Dr hab. Irene Camerlink.

Obecne porozumienie stanowi potwierdzenie przedłużenia i zacieśnienie współpracy między wskazanymi jednostkami zawiązanej w ramach porozumienia podpisanego w 2015 r. w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie. Współpraca ta przyczyniła się dotychczas do realizacji wielu wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz wymiany kadry między jednostkami z Polski i Holandii.

Ewolucja kontekstu globalnego i oczekiwania społeczne w obu krajach, a także dynamika relacji między naukami rolniczymi w Polsce i w Holandii stwarzają bardzo sprzyjające warunki do zacieśnienia współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami naukowymi, które posiadają podobne cele długoterminowe i misję własnych działań.

Celem Porozumienia jest kontynuacja i dalsze wzmacnianie współpracy między stronami oraz zachęcanie do wspólnych działań w następujących obszarach:

1. Mobilność w formie wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy naukowcami każdej ze stron;

2. Wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie krajowych i unijnych projektów badawczych;

3. Innych typów kooperacji w tym zorientowane współpracy na projekty badawcze finansowane przez przemysł lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.