• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PROYOUNGSTOCK

15.05.20

Kilka słów o projekcie ProYoungStock 
(The following information in English http://www.ighz.pl/en/aktualnosc/proyoungstock-1)

Wczesne odsadzenie cieląt po urodzeniu od ich matek to również kwestia dobrostanu zwierząt. Jest ono praktykowane w zdecydowanej większości gospodarstw mlecznych, w tym ekologicznych. Projekt zakłada zbadanie długotrwałych skutków wprowadzenia naturalnych strategii hodowlanych i żywieniowych dla zdrowia, dobrostanu i efektywności ekonomicznej produkcji w celu znalezienia rozwiązań dla wskazanych poniżej problemów i wdrożenia najlepszych praktyk.

Projekt ma na celu:

• zidentyfikowanie w Europie innowacyjnych systemów hodowli młodych zwierząt wprowadzonych przez hodowców, które umożliwiają dłuższy kontakt cieląt z krowami

• ocenienie wpływu tych systemów na dobrostan krów i cieląt oraz wyniki ekonomiczne

• przetestowanie hipotezy, że zawartość immunoglobulin w siarze i mleku może być stymulowana poprzez kontakt krów z cielętami lub suplementy paszowe

• zbadanie wpływu zwiększonej ilości mleka podawanego ekologicznym cielętom mlecznym na poprawę ich dobrostanu, naturalnych zachowań i wydajności

• ocenę długoterminowego wpływu różnych warunków środowiskowych i żywieniowych w hodowli na zdrowie, długowieczność i płodność w późniejszym życiu zwierząt

• ocenę potencjału roślinnych związków bioaktywnych w systemach produkcji pastwiskowej w poprawie wydajności, wykorzystania białka, zdrowia zwierząt i odpowiedzi immunologicznej (naturalne substancje przeciwpasożytnicze), a także jakości produktu

• podzielenie się wynikami projektu z rolnikami, doradcami i innymi zainteresowanymi stronami poprzez organizację warsztatów, ulotki, wytyczne, opis najlepszych praktyk, artykuły, strony internetowe i publikacje naukowe.

 

Projekt ma też na celu zmniejszenie luki badawczej dotyczącej naturalnych systemów hodowli i żywienia cieląt. Oceniane będą różne praktyki hodowli młodych zwierząt pod kątem ich zdrowia i długowieczności krów mlecznych. Zoptymalizowane systemy wypasu i karmienia są ważne dla wielu gospodarstw ekologicznych produkujących mleko na obszarach trawiastych w Europie. W wyniku realizacji projektu będą przetestowane i lepiej poznane naturalne, lokalnie dostępne ziołowe bioaktywne substancje paszowe. Wypracowane zalecenia pomogą w ograniczeniu nadmiernego stosowania antybiotyków i środków przeciwpasożytniczych,  a także koncentratów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu produkcji. Najlepsze systemy hodowli będą promowane, przyczyniając się do poprawy dobrostanu zwierząt i mając, w tym zakresie, na względzie również oczekiwania konsumentów.

Rolnicy, doradcy i inni interesariusze będą mogli skorzystać z wyników realizacji tego projektu poprzez różnorodne działania upowszechniające, takie jak warsztaty i ulotki, wytyczne, opisy najlepszych praktyk, artykuły, strony internetowe i publikacje naukowe.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na Youtube, w którym Mechthild Knösel omawia system odchowu cieląt w jej gospodarstwie.https://www.youtube.com/watch?v=V3_NaIjiEPs

Mechthild Knösel opiekuje się stadem bydła w gospodarstwie Rengoldshausen. Trzynaście lat temu zmieniła konwencjonalny odchów cieląt za pomocą pojenia z wiadra na system odchowu cieląt przy matkach. W filmie opowiada o swoich doświadczeniach i daje wskazówki, jak odsadzać cielęta unikając stresu z powodu odłączenia od matki. Film został zrealizowany podczas dnia praktyków "Wszystko o bydle" zorganizowanego na farmie Rengoldshausen w pobliżu Überlingen/DE w ramach projektów UE NEFERTITI i ProYoungStock (CORE Organic Cofund).

Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.proyoungstock.net/ 

Spotkanie uczestników projektu „ProYoungStock”, podsumowujące półmetek jego realizacji, w Borczu koło Gdańska 1-3 październik 2019. (Zdjęcie: dzięki uprzejmości obsługi hotelu Spichrz w Borczu)

Odchów cieląt przy krowach mamkach z nieograniczonym dostępem do ssania mleka i siana. Gospodarstwo ekologiczne Eko-Farma Kaszubska w Wyczechowie