• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Szamoty Dz. ew. nr 36/5 - Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szamoty dz. ew. nr 36/5

03.02.23
Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00118930/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 36/5 o pow. 0,1081 ha, z obrębu 0014, Szamoty, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Pruszkowskiego a użytkownikiem wieczystym jest Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.