• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

dr Łukasz Szymański

- Zainteresowania badawcze

W pracy naukowej zajmuje się immunologią, bioinżynierią, genetyką, toksykologią oraz biologią i onkologią molekularną. W pracy wdrożeniowej zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek wyrobów medycznych (głównie klasa III) oraz wdrażaniem nowych metod badawczych do laboratorium.

- Opis badań

Karierę naukową rozpocząłem od pracy w Laboratorium Onkologii Molekularnej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie u prof. Cezarego Szczylika, gdzie badałem funkcję receptora hormonu tarczycy β1 w raku jasnokomórkowym nerki. Wykazałem, że w przeciwieństwie do zdrowych komórek, komórki nowotworowe, są wrażliwe na stymulację hormonem T3. Zademonstrowaliśmy również, że hormon T3 promuje proliferację nowotworowych komórek macierzystych mimo braku ekspresji mRNA i białka TRβ, co sugeruje istnienie nowego szlaku sygnałowego zależnego od hormonu tarczycy T3. Następnie, w mojej rozprawie doktorskiej „Wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję cytokin immunoregulacyjnych i receptorów szlaku śmierci Fas/FasL w atopowym zapaleniu skóry.” wykazałem znaczne immunomodulacyjne działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na keratynocyty uzyskane od osób chorych na AZS. Ponadto udowodniłem, że apoptotyczna jak i nieapoptotyczna aktywacja szlaku sygnałowego zależnego od Fas/FasL odgrywa znaczącą role w patogenezie AZS, poprzez regulację lokalnego środowiska cytokin i chemokin w miejscu ognisk stanów zapalnych. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych zająłem się opracowaniem nowego trójwymiarowego modelu ludzkiej skóry. Jednocześnie prowadziłem i prowadzę badania nad potencjalnym zastosowaniem kinazy MELK w leczeniu ran, opracowywaniu hemostatycznego opatrunku oraz badaniami immunologicznymi. Obecnie prowadzę badania nad możliwością zastosowania leków epigenetycznych w kombinacji z kwasem retinowym w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

 

- Dorobek naukowy

21 oryginalnych i przeglądowych prac i doniesień naukowych

Google scholar: 151 cytacji, H-indeks: 7

- Wybrane publikacje i patenty

1.         Szymański, Ł.; Jęderka, K.; Cios, A.; Ciepelak, M.; Lewicka, A.; Stankiewicz, W.; Lewicki, S. A Simple Method for the Production of Human Skin Equivalent in 3D, Multi-Cell Culture. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 4644, doi:10.3390/ijms21134644.

2.         Szymanski, L.; Cios, A.; Lewicki, S.; Szymanski, P.; Stankiewicz, W. Fas/FasL pathway and cytokines in keratinocytes in atopic dermatitis – Manipulation by the electromagnetic field. PLOS ONE 2018, 13, e0205103, doi:10.1371/journal.pone.0205103.

3.         Szymański, Ł.; Sobiczewska, E.; Cios, A.; Szymanski, P.; Ciepielak, M.; Stankiewicz, W. Immunotropic effects in cultured human blood mononuclear cells exposed to a 900 MHz pulse-modulated microwave field. J. Radiat. Res. (Tokyo) 2020, 61, 27–33, doi:10.1093/jrr/rrz085.

- Realizowane projekty

„Wpływ immunoterapii swoistej jadem owadów błonkoskrzydłych na immunoregulacyjne właściwości limfocytów T i B.” Grant Statutowy WIM. Główny Wykonawca

„Ocena wpływu terapii Omalizumabem na funkcje układu odpornościowego (właściwości limfocytów T i B) u chorych leczonych z powodu pokrzywki spontanicznej.” Grant Statutowy WIM. Główny Wykonawca

„Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran.” MON "Kościuszko". Wykonawca.

„Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”. Projekt strategiczny realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 nr DOB-1-6/1/PS/2014. Wykonawca.

„Efekt epigenetyczny na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej” NCN OPUS 17 (2019/33/B/NZ5/02399). Wykonwaca

 

- Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Certyfikowany audytor wewnętrzny zgodnie z ISO 19011.

Członek Grupy Eksperckiej OECD zajmującej się immunotoksycznością.

Promotor pomocniczy trzech przewodów doktorskich.