• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Emilia Bagnicka, prof. dr hab.

Stanowisko / profesor

Zainteresowania badawcze / genetyka cech ilościowych, transkryptomika, epigenetyka, jakość mleka //

Dorobek naukowy: ponad 380 prac naukowych (104 z listy JCR), w tym 103 oryginalnych, 23 przeglądowych, 48 popularno-naukowych, 4 rozdziały w książkach, ponad 200 doniesień konferencyjnych, 4 sekwencje w GenBank.

H=19, liczba cytowań=1198 (Web of Science, All databases)

oraz H=19, liczba cytowań=1243 (SCOPUS)

Wybrane osiągnięcia naukowe (max 1000 znaków)

 

 

Jako pierwsza w Polsce oszacowała parametry genetyczne oraz wartości hodowlane cech produkcyjnych w polskiej populacji kóz oraz jako jedna z pierwszych na świecie i jedyna w Polsce oszacowała parametry genetyczne cech funkcjonalnych; opracowała ekonomiczne indeksy selekcyjne cech produkcyjnych, funkcjonalnych oraz łącznego indeksu;

Wraz zespołem potwierdziła udział peptydów przeciwdrobnoustrojowych w obronie wymienia krów w zakażeniach bakteryjnych oraz wytypowała geny o zróżnicowanej ekspresji w zakażeniach gronkowcem. Były to jedne z pierwszych badań na świecie dotyczące profilu ekspresji genów układu immunologicznego w wymieniu krów metodą macierzową.

Wykazała, wraz z zespołem, iż zakażenie gruczołu mlekowego gronkowcami koagulazo-dodatnimi w znacznie wyższym stopniu pobudza układ immunologiczny niż zakażenie gronkowcami koagulazo-ujemnymi, przeciwny kierunek ekspresji na poziomie mRNA i białka niektórych genów układu odpornościowego prawdopodobnie wynika z występowania zjawisk epigenetycznych, zakażenie gruczołu mlekowego gronkowcami wpływa na profil ekspresji miRNA, regulujących procesy post-transkrypcyjne i translacyjne, a tym samym wpływa na poziom ekspresji niektórych genów układu odpornościowego, będącymi genami docelowymi miRNA oraz, iż geny układu immunologicznego są w niewielkim stopniu zmetylowane, nawet w zdrowych tkankach gruczołu mlekowego, a zakażenia gronkowcowe nie wzbudzają zjawisk metylacji/demetylacji tych genów.

We współpracy z zespołem dr hab. J. Kaby z Wydz. Med. Wet. SGGW określiła wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na cechy produkcyjne kóz oraz poziom ekspresji cytokin i białek ostrej fazy w komórkach mleka i krwi na poziomie mRNA i białka. Stwierdzono, że SRLV jest neutralny dla większości BOF i cytokin, co może świadczyć o unikaniu odpowiedzi obronnej. Odpowiedź immunologiczna gruczołu sutkowego jest lokalna i odmienna od ogólnoustrojowej reakcji. Wyższe stężenie SAA w krwi może sprzyjać replikacji wirusa, a wraz z obniżonym stężeniem SAA i Cp w mleku może być dodatkowym markerem zakażenia

 

 

Jej praca doktorska i habilitacyjna była wyróżniona przez Radę Naukową IGHZ, a rozprawa habilitacyjna była nagrodzona przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Odznaczona Srebrnym I Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Realizowane projekty badawcze (liczbowo i wybrane max 3 tytuły)

Kierownik 7 projektów, kierownik zadań badawczych w 3 projektach UE, wykonawca w 11 projektach:

Kierownik projektu POIG (2008-2013) „Bio-Centrum – zwierzę, żywność i człowiek”. Konsorcjum trzech Instytutów.

Kierownik ze strony partnera projektu NCN 2013/09/B/NZ6/03514 „Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy” (lider SGGW).

Lider projektu NCN 2015/17/B/NZ9/01561 „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów mlecznych z przewlekłymi, nawracającymi stanami zapalnymi gruczołu spowodowanymi przez gronkowce koagulazo-dodatnie lub koagulazo-ujemne”; konsorcjum z PIB IZ Balice.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Stypendystka DAAD (Niemcy, 2001) i OECD (Norwegia, 2002); staże naukowe we Włoszech (2004) i Norwegii (2011).

Recenzent MNiSW, NCBiR, w programach UE-FP7, Polsko-Norweskim Programie Naukowym, Danii, Rumunii, recenzent lub sekretarz w postępowaniach habilitacyjnych.

Przedstawiciel krajowy IGA, Dyrektor Regionalny IGA na Wschodnią Europę.

Udział w organizacji konferencji; wykłady zamawiane, przewodniczenie sesjom.

Wypromowała sześć doktorantek.

Sekretarz Rady Naukowej IGHZ przez dwie kadencje.

Współzałożycielka i współredaktorka strony internetowej „Kozi Serwis”.

Koordynacja prac przy powstaniu sieci „BIOMILK”, projektów POIG „Bio-Centrum – zwierzę, żywność i człowiek” i „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”; koordynacja realizacji i prowadzenie rozliczeń finansowych i merytorycznych projektu „Bio-Centrum”.

 

Wybrane publikacje (max 5) i patenty (max 2)

 1. ZALEWSKA M. KAWECKA-GROCHOCKA E., SŁONIEWSKA D., Kościuczuk E., MARCZAK S., JARMUŻ W., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA* E.  2020 – Acute phase protein expressions in secretory and cistern lining epithelium tissues of the dairy cattle mammary gland during chronic mastitis caused by staphylococci. BMC Veterinary Research 16, 320; Q1, IF=1,835, 140 pkt. autor korespondencyjny
 2. Ząbek T., Semik-Gurgul E., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Kawecka-Grochocka E., Zalewska  M., Kościuczuk E., Wnuk M., BAGNICKA E. Short Communication: Locus specific interrelations between gene expression and DNA methylation patterns in bovine mammary gland infected by coagulase-positive and coagulase negative staphylococci. Journal of Dairy ScienceQ1, IF=3,333; 200 pkt. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18404 
 3. Jarczak * J., SŁONIEWSKA D., Kaba J., BAGNICKA E. 2019 –  The expression of cytokines in the milk somatic cells, blood leukocytes and serum of goats infected with small ruminant lentivirus, BMC Veterinary Research,15(1), 1-11, Q1, IF=1,835,  140 pkt.
 4. RECZYŃSKA D., ZALEWSKA M., Czopowicz M., Kaba J., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA* E. 2018 – Small ruminant lentivirus infection influences expression of acute phase proteins and cathelicidin genes in milk somatic cells and peripheral blood leukocytes of dairy goats. Veterinary Research 49(1):113Q1; IF=3,357; 200 pkt., autor korespondencyjny.
 5. KOSCIUCZUK EM., LISOWSKI P., JARCZAK J., Majewska A., Rzewuska M., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA E.* 2017 – Transcriptome profiling of Staphylococci-infected cow mammary gland parenchyma. BMC Veterinary Research 13:161. Q1, IF=1,958, 140 pkt. autor korespondencyjny.

 

Patent nr PL406168: BAGNICKA E., Pakulski T, Pakulska E. “Preparing a probiotic yogurt comprises cooling milk after pasteurization, adding calcium chloride, followed by supplementing yogurt cultures with probiotic bacterial strains and cooling resulting yogurt”

Patent nr PL405282: BAGNICKA E. Pakulski T, Pakulska E. „Method for preparing granular curd cheese from sheep's milk, involves adding defatted sheep milk, and heating milk to temperature in specific temperature, where heated milk is allows to cool for specific time”

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506404474

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Bagnicka/info