• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Jarosław Olav Horbańczuk, prof. dr hab.

członek korespondent PAN 

Specjalność naukowa : genetyka, biotechnologia zwierząt, doskonalenie żywności i nutrigenomika

Dorobek naukowy:
ok. 400 prac naukowych, 110 publikacji z listy JCR, w tym w prestiżowym czasopiśmie Nature. Autor 11 książek. Liczba cytowań - ok. 2500, w tym cytowania w Science i  Nature. Index Hirscha – 32.

Wybrane osiągnięcia naukowe
1. Autor/współautor innowacyjnych technologii prozdrowotnych produktów o cechach żywności funkcjonalnej (9 patentów) nagrodzonych złotymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazczości w Brukseli, Genevie, Barcelonie i w USA.
2. Wykazał na modelu zwierzęcym, że wzbogacone w składniki bioaktywne mięso strusi jest źródłem wysoko przyswajalnego żelaza hemowego i zalecane jest w diecie ludzi z jego niedoborami (Patent-414678) ). Wraz z zespołem uzyskał jedną z najważniejszych nagród międzynarodowych za - Najlepszy Wynalazek Europejski (THE BEST INVENTION OF EUROPE 2016) na Światowej Wystawie Wynalazków INPEX w Pittsburgu w USA. Nagrody: V-Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Ambasador Innowacyjności (2016) oraz Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii - Krzyż Oficerski za szczególne zasługi dla rozwoju wynalazczości europejskiej i British Innovation Award (2016)

3. Zapoczątkował badania nad biologią i użytkowaniem strusi w Europie Środkowo-Wschodniej; wprowadził strusie do tej części Europy; jego podręczniki wydane w 6 językach stanowią w świecie cenne kompendium wiedzy o strusiach.

 Realizowane projekty badawcze
Koordynator projektu „ANIMBIOGEN in EU – Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products (2009-2012) w ramach 7. PR Unii Europejskiej.
Autor koncepcji i koordynator jednego z największych w Polsce projektów realizowanych w ramach strategicznych programów badawczych MNiSZW - „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” 2010-2015 w konsorcjum naukowo-przemysłowym (43 granty) – 16 jednostek naukowych i przemysłowych, 500 osób

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Przedstawiciel Polski w UE w Brukseli w zespole ekspertów z zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force. Ekspert w Komisji Europejskiej  w Brukseli oceniający projekty badawcze w programie UE Horyzont 2020, członek European Association of Research Managers and Administrators, członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE.

Odbył zagraniczne staże naukowe: w Izraelu (1998), RPA (1999), Australii (2003/04) i USA (2009) oraz krótkoterminowe w Japonii, Chinach i w kilku krajach Europy. Wykładał w ponad 50 krajach świata m.in. USA (Harvard University), Izraelu, Japonii, RPA, Brazylii, Australii, Chinach, Korei Południowej, Indiach i w całej Europie.

 

Wybrane publikacje i patenty

 1. M.A. G. de Bakker, D.A. Fowler, K.Oude, E. M. Dondorp, M. C.Navas, J. O. HORBANCZUK, J.-Y.Sire, D.Szczerbińska, M.K. Richardson -2013 - Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints. Nature. 500 (7463), s. 445-448. IF= 49,96
 2. HORBAŃCZUK J.O., The Ostrich, Ed. European Ostrich Group, Dania 2002.
 3. HORBAŃCZUK, J,O. Sales J,  Celeda,T.  Konecka A i inni.-1998- Cholesterol cont;ent and fatty acid composition of ostrich meat as influenced by subspecies.-Meat Science 50,3 385-388, IF=5,21.
 4. Huminiecki L, HORBAŃCZUK J., 2017 - Can We Predict Gene Expression by Understanding Proximal Promoter Architecture? Trends in Biotechnology, doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.03.07, IF=19,53.
 5. Huminiecki L, HORBAŃCZUK J.O, 2018 - The functional genomic studies of resveratrol in respect to its anti-cancer effects. Biotechnology  Advances,  doi:   10.1016/j.biotechadv.2018.02.011,  IF=14.22 
 6.  Huminiecki L., HORBAŃCZUK J.O,   Atanasov,A.G., 2017 - The functional genomic studies of curcumin. Seminar Cancer in Biologydoi.org/10.1016/j.semcancer.2017.04.002, IF=15,71
 7. HORBAŃCZUK J.O i inni  2019- Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o   podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej,  (Patent: 414678)

 

Linki do profili i stron naukowych

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35610843700