• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Joanna Marchewka, dr

Kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt w Instytutucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Adiunkt

 

Zainteresowania badawcze

dobrostan i zachowanie się zwierząt, hodowla zwierząt, systemy produkcji zwierzęcej

 

Dorobek naukowy

ok. 25 prac naukowych, 10 publikacji z listy JCR. Cytowania ok. 100, Index Hirscha – 5.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1.Zaprojektowała w ramach projektu europejskiego FP7 AWIN (Animal Welfare Indicators) KBBE.2010.1.3-03 nowatorską metodę oceny dobrostanu kurcząt i indyków w warunkach komercyjnych (transect walks), która została użyta w aplikacji multimedialnej i-WatchTurkey;
2.Jest zaangażowana w ocenę i poprawę komercyjnych systemów certyfikacji dobrostanu u zwierząt, zwłaszcza u bydła mlecznego oraz drobiu mięsnego.
3.Wykazała na modelu owcy wpływ warunków socjalnych na zachowania bólowe zwierząt oraz wpływ stresu prenatalnego na ich dobrostan i behawior.

 

Realizowane projekty badawcze

AWIN (Animal Welfare Indicators)- Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 7. Ramowego Programu: FP7-KBBE-2010-4; Studia doktoranckie; Neiker Tecnalia, Vitoria - Gasteiz, Hiszpania; 2011-2015;
ProWelCow - Strategies to PROtect and improve the WELfare of dairy COWs in Irish systems of milk production; 14/ S /890 Department of Agriculture, Food & Marine Competitive Research Call 2014; Postdoc position; Teagasc -The agriculture and food development authority in Ireland; 2015-2016;
TURKEY-LATOR: Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production, 267603 Kierownik projektu: Moe, Randi Oppermann, Norwegian University of Life Sciences NMBU (finansownay przez Research Council of Norway). 2016-2019.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Przedstawiciel Polski w UE w Brukseli w zespole ekspertów z zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force. Członek Grupy Roboczej Zachowania Się Zwierząt (WG-AB) Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach (EAAP), Członek Komitetu Zarządzającego w COST Action (CA15134) “Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens” (GroupHouseNet), członek Grupy Roboczej 3: Health and damaging behaviour; Ekspert w EPI-AGRI Focus Group (Komisja Europejska, DG Agriculture and Rural Development, Unit H5 - Research and innovation): FG 21 - Robust & Resilient Dairy Production - 2016/2017; Członek Komitetu Redakcyjnego (Review Editor) w czasopiśmie Frontiers in Veterinary Science, section: Animal Behavior and Welfare;
Recenzent w międzynarodowych czasopismach: Journal of Animal Science, Journal of Poultry Science, Animals, Animal Science Papers and Reports, Annals of Animal Science, Spanish Journal of Agricultural Research

 

Wybrane publikacje i patenty

More, S. J., Hanlon, A., Marchewka, J., Boyle, L. 2017. Private animal health and welfare standards in quality assurance programmes: a review and proposed framework for critical evaluation Veterinary Record 180, 612.
Marchewka, J., Estevez, I., Vezzoli, G., Ferrante, V., Makagon, M. M. 2015. The transect method: a novel approach to on-farm welfare assessment of commercial turkeys. Poultry Science 94: 7-16.
Averós, X., Marchewka, J., Beltrán de Heredia, I., Arranz, J., Ruiz, R., Estévez, I. 2015. Space allowance during gestation and early maternal separation; effects on the fear response and social motivation of lambs. Applied Animal Behaviour Science 163: 98-109.
Marchewka, J., Estevez, I., Vezzoli, G., Ferrante, V., Makagon, M. M. 2015. The transect method: a novel approach to on-farm welfare assessment of commercial turkeys. Poultry Science 94: 7-16.
Marchewka, J., Watanabe, T.T.N., Ferrante, V., Estevez, I. Review of the social and environmental factors affecting the behaviour and welfare of turkeys (Meleagris gallopavo). 2013. Poultry Science 92:1467-1473.