• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Klauzula Informacyjna RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. w zakresie statutowej działalności Administratora oraz realizacji przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475, ze zm.);
  2. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  4. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
 3. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi: kurierskie, prawne, pocztowe.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  2. dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  3. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
  4. wizerunek zarejestrowany za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy.
 7. Podanie danych osobowych w określonych wypadkach może stanowić wymóg prawny, w pozostałych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego uniemożliwi wstęp do obiektów nadzorowanych przez system monitoringu wizyjnego oraz system kontroli dostępu.
 8. Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy, jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@igbzpan.pl.