• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

mgr Małgorzata Palusińska

Zainteresowania badawcze

genetyka i biologia molekularna, nauki rolnicze i biologiczne, biotechnologia, nauki o zdrowiu

Dorobek naukowy:

6 publikacji naukowych, Index Hirscha= 4

Obecnie jestem na etapie kończenia pracy doktorskiej wykonywanej na Uniwersytecie Warszawskim. Moje badania koncentrują się na procesie kontroli translokacji metali (microelementów oraz toksycznych pierwiastków) z korzenia do pędu roślin, co jest bardzo ważne podczas adaptacji roślin do zmieniającego się składu mineralnego roztworu glebowego oraz obecności toksycznych metali.

Mechanizmy molekularne leżące u podstaw kontroli translokacji metali do pędów mogą mieć znaczenie dla fitoremediacji (ważne jest, aby metale były skutecznie gromadzone w nadziemnych częściach roślin), ale także dla firm tytoniowych - wiedza na temat regulacji zmniejszonego transportu kadmu do pędów/liści może pomóc zmniejszyć poziom Cd w liściach tytoniu (Cd jest stale uwalniany do środowiska wraz z nawozami i herbicydami), co jest ważne dla palaczy tytoniu.

Wcześniejsze badania wykazały, że translokacja Zn do pędów tytoniu jest stymulowana przez stężenie Cd w pożywce. Zmianom tym towarzyszyła wyższa ekspresja genów ZIP w korzeniach. Sugeruje to, że geny ZIP mogą być zaangażowane w kontrolę translokacji Zn/Cd do pędów tytoniu.

Głównym celem mojego doktoratu jest określenie roli genów ZIP u roślin tytoniu (Nicotiana tabacum) w stymulacji translokacji Zn z korzenia do pędu w obecności Cd

Wybrane publikacje

Małgorzata Palusińska, Anna Barabasz, Katarzyna Kozak, Anna Papierniak, Karolina Maślińska and Danuta Maria Antosiewicz ,, Zn/Cd status-dependent accumulation of Zn and Cd in root parts in tobacco is accompanied by specific expression of ZIP genes” BMC Plant Biology 20, 37 (2020)

Katarzyna Kozak, Anna Papierniak, Anna Barabasz, Maria Kendziorek, Małgorzata Palusińska, Lorraine Elizabeth Williams, Danuta Maria Antosiewicz,,NtZIP11, a new Zn transporter specifically upregulated in tobacco leaves by toxic Zn level"Environmental and Experimental Botany, 157 (2018) 69-78

Anna Papierniak, Katarzyna Kozak, Maria Kendziorek, Anna Barabasz, Małgorzata Palusińska, Jerzy Tiuryn, Bohdan Paterczyk, Lorraine E. P. Williams, Danuta Maria Antosiewicz., „Contribution of NtZIP1-like to the Regulation of Zn Homeostasis”, Frontiers in Plant Science, 9 (2018) 185

M Matras, E Borzym, D Stone, K Way, M Stachnik, J Maj-Paluch, M Palusinska and M Reichert. ,,Carp edema virus in Polish aquaculture – evidence of significant sequence divergence and a new lineage in common carp Cyprinus carpio (L.)” Journal of Fish Diseases 2017, 40, 319–325

 

M Reichert, E Borzym, M Matras, J Maj-Paluch, M Stachnik and M Palusinska. ,,Down-regulation of MHC class I mRNA expression in the course of KHV infection”, Journal of Fish Diseases 2016, 39, 1253–1256

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191034625

https://orcid.org/0000-0002-0399-5280